Eenmanszaak - Ondernemingsvorm - Besloten Vennootschap

19 belangrijke vragen over Eenmanszaak - Ondernemingsvorm - Besloten Vennootschap

Hoe wordt het kapitaal geregeld binnen een bv?

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij hen.
Rapporteer

Hoeveel aandeelhouders omvat een kleine bv en hoe worden zij genoemd?

Bij kleine bv's is het bestuur vaak de enige aandeelhouder en is dan directeur en grootaandeelhouder (Dga).
Rapporteer

Wat wordt er vermeldt in het aandeelhoudersregister en waar?

Namen en adressen van de aandeelhouders worden op ieder gestort bedrag vermeldt.
Rapporteer

Aan wie kunnen aandeelhouders wettelijk gezien hun aandeel overdragen? Onder welke voorwaarden is dit toegestaan?
Noem vier voorbeelden.

- echtgenote
- bloedverwant eerste graad
- bloedverwant tweede graad
- Tenzij de statuten deze bevoegdheden beperken of uitsluiten.
Rapporteer

Het is noodzakelijk dat een onderneming een notariële akte laat opstellen. In de notariële akte staan statuten (bepalingen en regels). Welke volgende zaken zijn verplicht opgenomen in deze statuten? Noem min. 8 voorbeelden.

- Naam en vestigingsplaats bv
- Doelstelling bv
- Soorten aandelen
- Waarde van aandelen
- Zeggenschap aandeelhouders
- Blokkeringsregeling
- Ontbinding rechtsvorm
- Regels overdracht van aandelen
Rapporteer

Hoeveel bedraagt het verplicht startkapitaal en waaruit mag deze  bestaan?

Startkapitaal bedraagt 0,01 cent en mag ook bestaan uit bezittingen zoals een bedrijfspand.
Rapporteer

Welke drie functies zijn hoofdzakelijk binnen een bv?

- Oprichter
- Bestuurder
- Aandeelhouder
Rapporteer

Elk jaar moet de jaarstukken van jouw bv opstellen en afgeven aan de KvK. Welke inzicht moet kunnen worden getoond?
Noem minimaal 5 voorbeelden.

- Balans met toelichting
- Winst -en verliesrekening
- Financiële ontwikkeling
- Kredietwaardigheid van bv
- Financiële positie
Rapporteer

Hoeveel moet een de DGA (directeur grootaandeelhouder) minimaal per jaar verdienen? Waarom is dit van belang?

Een DGA moet minimaal € 45000 per jaar verdienen.

Op deze wijze voorkomt de overheid dat je de winst omzet in winstuitkering en de DGA een laag salaris uitbetaalt.
Rapporteer

De regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn sinds 2012 eenvoudiger en flexibeler gemaakt. De grotere vrijheid die ondernemers nu wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Noem 3 voorbeelden.

- De mogelijkheid dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt.
- De uitgifte van stemrechtloze aandelen.
- Een verbreding van mogelijkheden om besluiten buiten de           algemene vergadering te laten plaatsvinden.
Rapporteer

Met invoering van de zogenaamde 'Flex bv' is het een stuk eenvoudiger geworden om een bv op te richten.
Wat zijn de voordelen? Noem er drie.

Er zijn minder verplichtingen.
Er is meer vrijheid een bv naar eigen wensen in te richten.
Schuldeisers worden beter beschermd.
Rapporteer

Er bestaan feitelijk geen verschillen tussen de Flex bv en de gewone bv. De Flex bv ontleent zijn naam aan de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, een wet die sinds 2012 de regels mbt bv's vereenvoudigt. Noem vier belangrijkste wijzigingen in deze wet.

Startkapitaal van 0,01 cent.
Versoepeling van besluitvorming: ook toegestaan zonder algemene vergadering.
Er is geen verplichte bankverklaring of accountantsverklaring meer nodig inbreng in natura.
Geen verklaring over de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening nodig.
Rapporteer

Benoem het voordeel van de statuten en verschil in de regeling van de aandeelhoudersovereenkomst.

Rechten en plichten van aandeelhouders kunnen opgenomen worden in de statuten, waardoor aparte aandeelhoudersovereenkomsten niet altijd meer nodig zijn.
Statuten zijn openbaar en aandeelhoudersovereenkomsten niet.
Rapporteer

In het nieuwe bv-recht is bepaald dat schuldeisers betere bescherming moet krijgen. Hoe is dit gewaarborgd?

 1. De aansprakelijkheid van het bestuur en aandeelhouders is in dit geval aanzienlijk vergroot.
 2. De bv mag geen winst (dividend) uitkeren wanneer blijkt dat zij haar opeisbare schulden niet kan betalen.
 3. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan een dividenduitkering.
 4. Het bestuur dient een uitkeringstoets uit te voeren, om te bepalen dat door die winstuitkering de continuïteit van de bv niet in gevaar komt (faillissement).
Rapporteer

Wat stelt de WBA (Wet bestuurders aansprakelijkheid) en binnen welke termijn is het genoodzaakt om een melding te maken?

 • Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als zij niet melden aan de belastingdienst en het pensioenfonds dat zij de belasting en de premies niet meer kunnen betalen.
 • Stelt als doel van de tweede antimisbruikwet is dat men misbruik tegengaat van rechtspersonen mbt vennootschapsbelasting.
 • Binnen twee weken melden na het moment dat zij opgehouden zijn te betalen.
Rapporteer

Wat kan je doen als aandeelhouder als je besluit om de nominale waarde van de aandelen te verlagen?

 1. Een statutenwijziging die via de notaris laten opmaken
 2. Men is verplicht een gebruikelijke loon als kostenpost op te nemen.
 3. Welke vergelijkbaar is met iemand die geen aandeelhouder is, betaald krijgt voor dezelfde arbeid.
Rapporteer

Zoals benoemd is de aansprakelijkheid van bestuurders of eigenaren in belangrijke mate beperkt. Wanneer ben je aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming?

Zolang de bv niet is ingeschreven in het handelsregister zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.
Rapporteer

In welke gevallen ben je als aandeelhouder wel aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming?

 • Als je te zware contracten bent aangegaan en wist (of kon voorzien) dat de bv hieraan niet kon voldoen;
 • Je de belastingdienst niet op tijd meldt dat je de belastingen en premies niet kunt betalen;
 • De bv failliet gaat door onbehoorlijke bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onder onbehoorlijk wordt verstaan door bijvoorbeeld de jaarstukken niet te deponeren.
 • Als je uitkeringen doet waarvan je kon weten dat deze de bv in gevaar konden brengen.
Rapporteer

Hoeveel mag het minimaal startkapitaal bedragen?

Het minimale startkapitaal van een bv is 0,01 cent
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart