Verzekeringen - Verzekeringen voor de werknemers van de ondernemer

15 belangrijke vragen over Verzekeringen - Verzekeringen voor de werknemers van de ondernemer

Waarin onderscheidt WIA zich in tegenstelling tot de oude wetgeving WAO?

Dit is een veel strengere wetgeving. Bij WIA stellen ze de vraag centraal: ''Wat kan je allemaal nog wel?''

Zij leggen de verantwoordelijkheid meer bij de werkgever en werknemer om zodoende samen te zoeken naar mogelijkheden om aan het werk te blijven in plaats van de overheid.
Rapporteer

Iemand die na twee jaar minder dan 35% arbeidsongeschikt is, valt diegene onder de WIA wet?

Men valt echter niet meer onder de wet en blijft in principe bij zijn werkgever in dienst.

In hoeverre aanpassing van het loon plaatsvindt, hangt af van de werkgever.
Rapporteer

Wat zijn de maatregelen voor iemand die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is?

Krijgt gedurende 38 maanden een uitkering (afhankelijk van het arbeidsverleden).

De hoogte van de uitkering hangt samen met het laatstverdiende loon.
Rapporteer

Wat is het nadeel van een vervolguitkering?

Deze uitkering is behoorlijk lager en veelal een grote kans op een flinke financiële achteruitgang.
Rapporteer

Men kan natuurlijk altijd, individueel of collectief in je bedrijf, een aanvullende verzekering afsluiten. Welke twee regelingen kent de WIA te weten?

  1. De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) biedt een solide uitkering voor volledig arbeidsongeschikten zonder of kleine kans op herstel.
  2. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) vult het inkomen van gedeeltelijke arbeidsgeschikten aan. Werken wordt daarbij gestimuleerd (hoe meer iemand werkt, hoe hoger zijn inkomen).
Rapporteer

Hoe is het geregeld met een ongevallenverzekering?

Vele cao's hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over de verplichtingen van de werkgever om deze verzekering af te sluiten voor zijn werknemers.

Deze verplichting bestaat voor alle werkgevers in het beroepsvervoer.
Rapporteer

Wat is een werkloosheidswet en wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering?

Deze wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen financiële gevolgen van werkloosheid.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering is in elk geval dat de werkloosheid onvrijwillig moet zijn ontstaan.
Rapporteer

Wanneer kom je niet in aanmerking voor een uitkering van de werkloosheidswet?

Bij vrijwillig ontslag. De premie komt geheel ten laste van de werkgever.
Rapporteer

Tot hoelang geldt de Wajong voor degene die in aanmerking komen?

Blijft zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt.
Rapporteer

Welke uitvoerende instantie draagt zorg voor de uitkering binnen de Wajong?

UWV.

De uitkering kan maximaal 70 % van het minimum (jeugd)loon bedragen.
Rapporteer

Welke verzekering is bedoelt voor busondernemers die samenhangt met de Europese Richtlijn die reisorganisaties in de EU verplicht maatregelen te treffen tegen financieel onvermogen?

Pakketreisverzekering.
Rapporteer

Wat stelt de Europese richtlijn verplicht voor reisorganisaties die een reisovereenkomst aangaan met reizigers?

Neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reizigers niet na kan komen.


Door bijvoorbeeld het in handen nemen van zijn verplichtingen en terugbetalen van de reissom aan de reiziger.
Rapporteer

Wat doet SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en GGTO (Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators)?

Helpt reisorganisaties om aan de garantie-eis die in Europese richtlijn is verplicht te voldoen.
Rapporteer

Wat is het nadeel van van een STO-reisgarantie?

Je moet als reisorganisatie de reissom van de deelnemers voorfinancieren, omdat de reissom pas beschikbaar komt op de dag na het einde van de vakantie van de reiziger.
Rapporteer

Wat ontvangt de werknemer na 38 maanden, als hij nog steeds
35 tot 80% arbeidsongeschikt is?

Als de werknemer nog steeds niet aan het werk kan, volgt er een vervolguitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart