De bijzondere belastingbevoegdheid van de gewesten - De gewestelijke belastingen bedoeld in titel III Financieringswet - Bevoegdheidsverdeling

14 belangrijke vragen over De bijzondere belastingbevoegdheid van de gewesten - De gewestelijke belastingen bedoeld in titel III Financieringswet - Bevoegdheidsverdeling

Hebben de deelstaten bevoegdheden inzake de belastbare materie?

Belastbare materie = element, feit of handeling die de belasting doet ontstaan
Rapporteer

Waar is de belastbare materie verankerd? Wat is het gevolg?

In de BWHI -> in titel 3 Financieringswet
 • gevolg: alleen federale wetgever kan belastbare materie wijzigen met bijzondere meerderheid
 • daarom staan belastingen niet in art. 170 GW: want eenvoudig te wijzigen met gewone meerderheid
 • gewesten kunnen geen andere belasting koppelen aan de belastbare materie (art. 11 BFW)
Rapporteer

Hebben de deelstaten bevoegdheden mbt de belastingplichtige?

Onduidelijkheid, want niet opgenomen in BFW
 • RvS: behoort tot federale bevoegdheid omdat het sterk gekoppeld is aan de belastbare materie
 • wijzigen met bijzondere meerderheid
Rapporteer

Hebben de deelstaten bevoegdheden mbt de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de vrijstellingen?

Ja, ze zijn bevoegd art. 4§§1 tot 3 Financieringswet
Toch enige beperkingen
 • voor OV: gewesten kunnen het KI niet wijzigen, blijft federaal.
  • het gewest zou wel een andere grondslag mogen kiezen voor de OV bv waarde van goed
  • art. 4§2
 • verkeersbelasting en belasting op de inverkeersstelling
  • als de plichtige een Venn, autonoom overheidsbedrijf of vzw is
  • deelstaten sluiten een SWA
  • vermijden dat ze zich verplaatsen naar een gewest met lage tarieven
Rapporteer

Wie is bevoegd voor de moratoire interesten?

GwH: wat gewestelijke belastingen betreft? Een gewestelijke bevoegdheid

 • als staat u moet terugbetalen
Rapporteer

Is het gewest bevoegd voor de dienst van de belasting?

De federale overheid blijft kosteloos instaan voor de dienst van de belasting (art 5 financieringswet) tenzij het gewest de taak op zich neemt
 • overgangsregeling
 • fed blijft instaan met administraties voor de dienst ven belasting en procedure
 • gewest kan beslissen om het over te nemen voor type belasting
Rapporteer

Wat is de dienst van belasting?

Dit omvat de vestiging, de controle, de inning en de invordering van de belasting, het administratief beroep
 • alles te maken met individuele dossiers
Rapporteer

Wanneer is het gewest verantwoordelijk voor de dienst van de belasting?

Door het te melden aan de federale overheid, de overname gaat in vanaf het 2e begrotingsjaar
 • notificatie? Er moet eerst een decreet zijn door gewestelijk parlement (art. 20 en 78 BWHI)
Rapporteer

Op welke wijze gebeurt de overname van de dienst van belasting? Leg uit.

Per groep (art. 5§3, lid 1). Er zijn 4 groepen
 1. belasting op spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken
 2. onroerende voorheffing
 3. registratierechten en successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij het overlijden van de niet-rijksinwoners
 4. de verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling
Rapporteer

Wat heeft het BHG overgenomen?

OV vanaf 2018 en verkeersbelasting en BIV vanaf 2019
 • de overige worden nog steeds federaal gevestigd en geind
Rapporteer

Is het gewest bevoegd voor de administratieve procedureregels?

Ja, die volgen de dienst
 • vanaf het jaar dat men de dienst uitoefent, gelden de gewestelijke procedureregels
 • zolang het gewest de bestaande procedure niet aanpast, moeten ze de federale procedure bevestigen
Rapporteer

Wat behoort tot de dienst van de belasting?

Interesten OK
wijze waarop de belastingschuld kan worden voldaan OK
Rapporteer

Leg uit: antimisbruikbepaling in de zin van art. 344, §1 WIB 1992

Iemand stelt bepaalde handelingen en feiten waarbij misbruik wordt gemaakt van het fiscaal recht
 • om ene bepaalde belasting niet te moeten betalen
 • of om iets te krijgen waarop je eigenlijk geen recht hebt
Dan kan men de belastbare grondslag toch herstellen, toch belasten als men niet kan weerleggen dat er nog andere motieven zijn dan zuivere fiscale motieven.
 • administratie moet bewijzen dat er sprake is van fiscaal misbruik
 • belastingplicht moet tegenbewijs leveren
=> behoort ook tot gewestelijke procedureregels als men dienst overneemt
Rapporteer

Zijn de gewesten bevoegd voor de sancties?

Niet duidelijk of men de administratieve sancties die toerekent aan gewone fiscale bevoegdheid
 • de BFW lijkt men deze te koppelen aan de procedurele maatregelen
 • gewesten zijn ervoor bevoegd

Strafsancties: art. 11 -> bij overname kan gewest ook strafrechtelijke sancties koppelen aan het overtreden van de regels die het zelf heeft ingevoerd.
 • bevestiging GwH arrest 130/2014: is de federale overheid nog bevoegd voor dienst en procedure? Dan is bij overtreding van die federale procedureregel de sanctie een federale bevoegdheid
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart