Lokale belastingen - Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement - De bevoegde overheid

8 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement - De bevoegde overheid

Door wie moet het belastingreglement gestemd worden?

Door de provincieraad of gemeenteraad
Rapporteer

Vooraleer de aanneming van het belastingreglement wordt aangenomen dat de gemeenteraad of provincieraad een voorafgaand onderzoek voeren. Leg uit.

Dit is een vorm van openbare raadpleging, het zgn commode et incommodo of het onderzoek van baat en kommer
Rapporteer

Wat is de bedoeling van het onderzoek van baat en kommer? Hoe verloopt het? Door wie gebeurt het?

Doel is de belastingplichtige de mogelijkheid bieden om opmerkingen en bezwaren te maken.
 • polsen bij bevolking
 • binnen 15 dagen bezwaren formuleren
 • daarvan wordt een verslag gemaakt
 • onderzoek afgesloten door een PV van afsluiting
 • gemeenteraad of provincieraad kunnen deze bezwaren bekijken en erover beraadslagen
  • men kan desnoods een aanpassing doen

De raadpleging gebeurt door de uitvoerende organen.
Rapporteer

Bij het tot stand komen van het belastingreglement kunnen 3 fasen onderscheiden worden, welke?

 1. Provincieraad of gemeenteraad stelt het belastingreglement vast (met alle essentiële elementen)
 2. de deputatie of college stelt eventueel een voorafgaand onderzoek in
 3. indien tijdens het onderzoek opmerkingen of bezwaren worden gemaakt
  • neemt men ervan kennis en beraadslaagt erover
  • handhaaft het reglement, wijzigt of trekt in
Rapporteer

Leg uit: onbevoegdheid van de deputatie en het schepencollege

Deze beschikken over geen enkele regelgevende bevoegdheid op het vlak van de lokale belastingen

 • uitvoerend orgaan kan zelf geen belastingreglement vaststellen
 • evenmin kunnen zij essentiële deelaspecten behandelen
Rapporteer

Welke essentiële elementen moeten door de raad worden vastgesteld?

 • Belastbare materie
 • berekeningsgrondslag
 • tarief
 • belastingplichtige
 • indeling van grondgebied
 • wijze van heffing
 • vrijstellingen en verminderingen vaststellen
Rapporteer

Op welke wijze kan een door een uitvoerend orgaan ingevoerde belasting worden bestreden?

Door de nietigheid van de belastingverordening => bestrijden met een beroep tot vernietiging voor de afdeling bestuursRS van de RvS
 • het reglement gaat uit van een onbevoegd administratief orgaan, wat een nietigheid uitmaakt
 • latere regularisatie door raad verandert niets aan het onwettig karakter van het belastingreglement
Rapporteer

Welke sanctie bestaat er voor een belastingreglement vastgesteld door een uitvoerend orgaan?

Nietigheid van de aanslag
 • de aanslagen die op grond van een nietig reglement worden gevestigd, zijn door nietigheid aangetast
 • kunnen worden aangevochten
 • geïnde belastingen moeten worden terugbetaald
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart