Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - De gewestelijke aanvullende belasting op PB - Grenzen aan autonomie

7 belangrijke vragen over Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - De gewestelijke aanvullende belasting op PB - Grenzen aan autonomie

Bij de grenzen aan de autonomie wordt een onderscheid gemaakt. Welk? Leg uit.

Tussen algemene en specifieke beperkingen
 • algemene: gelden niet alleen voor bevoegdheden van de gewesten tav de PB, maar voor alle gewestelijke bevoegdheden opgenomen in de BFW
Rapporteer

Waar vinden we de algemene grenzen aan de autonomie? Leg uit.

Art. 1 ter BFW
 • toepgebied: gewestelijke fiscale bevoegdheden in BFW
 • beperkingen
  • naleving federale loyauteit (art. 143 Gw)
  • naleving algemeen normatief kader emu
  • uitsluiting elke deloyale fiscale concurrentie
  • vermijden dubbele belasting
  • naleven vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal
Rapporteer

Bespreek de naleving van de federale loyauteit (art. 143 Gw)

= een bevoegdheidsverdelende regel voor gewesten en federale wetgever
 • specifiek element tav de gewestelijke bevoegdheid tav de PB
 • §4: belangenconflict
  • # bevoegdheidsconflict: waarbij de bevoegdheidsverdeling niet wordt gerespecteerd
  • belangenconflict: andere procedure wanneer er een ontwerp of voorstel voorligt in een parlement, waarvan de andere overheid vindt dat het de belangen schaadt
 • men kan schending art. 143 Gw aanvoeren voor GwH
 • overleg tussen senaat en overlegcomité = advies
  • opschorting wetgevende procedure
  • poging aanpassen
 • SPECIFIEK: art. 143 kan niet door de deelstaten worden ingeroepen tav federale ingrepen op de PB
Rapporteer

Geef een voorbeeld van schending van de federale loyauteit

Momenteel is kinderbijslag niet belastbaar, het is een vrijstelling.
 • stel dat de federale wetgever beslist dit niet meer vrij te stellen en te belasten
 • gezinsbijslagen is een gemeenschapsbevoegdheid
 • de gemeenschappen zouden kunnen zeggen "door plots te belasten schend je de federale loyauteit want het schendt het beleid een de bevoegdheden van de gemeenschappen"
Rapporteer

Welke zijn de specifieke grenzen aan de autonomie (3)?

 1. Inhoudelijk specifieke grenzen = respect progressiviteit
 2. Beperking te maken met verhouding met andere overheden die bevoegdheden hebben tav de PB
 3. Procedureverplichtingen
Rapporteer

Leg uit: beperkingen te maken met verhouding met andere overheden die bevoegdheden hebben tav PB

Blijven federale bevoegdheden
 • belastingplichtige aanduiden
 • belastbare grondslag van PB
 • dividenden, interesten, royalty's, loten van effecten van leningen en meerwaarden om aandelen en roerende waarden en titels
 • verminderingen voor gezinslasten
 • progressiviteit
 • roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing
 • dienst van PB
 • onderhoudsgelden als enige aftrek van het totale netto inkomen
  • maar 1 aftrek van dat inkomen

Geen afbreuk aan bevoegdheid aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting
 • maar wel berekend op de totale belasting = impact
Rapporteer

Leg uit: tijdsaspect federale wijzigingen

Tot het einde van het belastbare tijdperk

 • wijzigingen aan PB tot einde vh jaar 31 dec
 • rest weinig tijd om een wijziging van opcentiemen door parlement te krijgen
  • aangewezen dat federale wetgever loyaal is zodat gewesten tijd hebben om hun maatregelen af te stemmen
 • >< gemeenten: kunnen aanvullende belasting goedkeuren tot 31 januari van het jaar volgend op AJ
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart