Lokale belastingen - Lokale (belasting)bevoegdheid - Omvang van de lokale fiscale autonomie

11 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Lokale (belasting)bevoegdheid - Omvang van de lokale fiscale autonomie

Wat houdt de fiscale autonomie in?

Dat gemeenten en provincies, binnen de grenzen van de beperkingen en onder controle, gelijk welke materie aan een belasting kunnen onderwerpen wanneer zij dat budgettair of beleidsmatig noodzakelijk achten.
Rapporteer

Welke zaken kunnen de lokale besturen zelf bepalen mbt de belasting?

 • De belastingplichtige
 • de grondslag
 • het tarief
 • de vrijstellingen
 • de verminderingen
Rapporteer

Kan de wetgever de gemeenten verplichten een bepaalde vrijstelling toe te staan?

Slechts mogelijk obv beperkende bevoegdheid : art. 170§4, lid 2 gw
Rapporteer

Kan de decreetgever de gemeenten verplichten een bepaalde vrijstelling toe te staan?

Slechts mogelijk obv impliciete bevoegdheden(infra)
 • gemeenten mogen in volle autonomie eigen fiscaal beleid uittekenen
 • mogen beleid van centrale overheden niet teniet doen
 • gemeenten moeten bij heffing rekening houden met AB
Rapporteer

Wat is inherent aan de belastingheffing?

Dat er in hoofde van het belastingheffende bestuur een financiële behoefte is
 • blijkt uit de opname van de geraamde opbrengst in de begroting
 • hierop oefent toezichthoudende overheid controle uit in raam van bestuurlijk toezicht
Rapporteer

Wat is in eerste plaats het doel van een belasting? Zijn andere doelen mogelijk?

1e plaats: doel financieel van aard
 • vaak zit daar ook nog iets beleidsmatig aan vast
 • belasting lag ook bijkomende, niet-financiële doeleinden nastreven
  • aansporend of ontradend karakter
 • bv gemeentebelasting op dragende verticale constructies en zendmasten
 • ook de niet-fiscale (neven)doelen moeten in het belastingreglement worden vermeld
Rapporteer

Leg uit: fiscale autonomie is niet onbegrensd

 • Alle hogere rechtstreeks respecteren
 • onderworpen aan bestuurlijk toezicht
 • federale wetgever heeft specifieke bevoegdheid om lokale fiscale autonomie te beperken indien noodzakelijk (art. 170§3-4, 2e lid)
Rapporteer

Door wat wordt de fiscale autonomie beïnvloed?

 1. Verdragen, Europese e.a supranationale en internationale regelgeving die directe werking hebben
 2. grondwettelijke beperkingen en beginselen
 3. algemene rechtsbeginselen, ihb behoorlijk bestuur
 4. het bestuurlijk (administratief) toezicht
Rapporteer

Met welk verdrag moet het lokaal bestuur rekening houden?

EVRM en art. 1 1e protocol
Rapporteer

De lokale besturen moeten rekening houden met Europese regelgeving. Leg uit.

Kan gaan om typische fiscale bepalingen en om algemene bepalingen en beginselen
 • oa vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal
 • bv gemeentebelasting op schotelantennes: belasten van schotelantennes die beelden ontvangen die kabel niet kan ontvangen => schending
 • bv. Verdrag betreffende internationale burgerlijke luchtvaart: waarbij belasting wordt geheven op aantal passagiers -> strijdig met verdrag van Chicago, er mag niet belast worden op het enkele recht van in, uit of overvliegen.
Rapporteer

In het raam van het bestuurlijk toezicht gaat de toezichthoudende overheid na.. .

Of de provincie- of gemeentebelasting niet in strijd is met de wet of het AB niet schaadt.
 • bv als gewest zegt dat belasting op nachtwinkels het AB schendt, beperkt men de lokale belasting bevoegdheid
 • Vl.gew.: gaat om vernietigingstoezicht: belastingreel wordt tenietgedaan en verdwijnt met terugwerkende kracht ui rechtsorde
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart