Lokale (belasting)bevoegdheid - Omvang van de lokale fiscale autonomie - Grondwettelijke beperkingen/beginselen

13 belangrijke vragen over Lokale (belasting)bevoegdheid - Omvang van de lokale fiscale autonomie - Grondwettelijke beperkingen/beginselen

De belastingbevoegdheid van om het even welke overheid wordt beperkt door de Grondwet, m.n door .... (3)

 1. Het fiscaal legaliteitsbeginsel
 2. het (fiscaal) gelijkheidsbeginsel
 3. het territorialiteitsbeginsel
Rapporteer

Voor wat en tot wat is de belastingbevoegdheid van de lokale besturen beperkt?

Voor de aanvullende gemeentebelasting op de PB
 • belast tot het vastleggen van het tarief en de duurtijd
 • idem voor opcentiemen
  • maar sinds 2019 mogen de gemeenten ook vrijstellingen of verminderingen invoeren of het tarief differentiëren (bv sociale wijken)
  • art. 41, 14° DLB
Rapporteer

Wie komt de bevoegdheid toe de belasting te wijzigen of af te schaffen?

De bevoegde raad
Rapporteer

Bespreek de volksraadpleging (fiscaal legaliteitsbeginsel)

Art. 41, laatste lid Gw: een bevraging bestaat om te polsen, er zijn geen echte grondlagen voor
 • burgerparticipatie mogelijk om burgers meer te betrekken bij het bestuur
 • over belastingen kunnen geen volksraadplegingen worden gehouden
Rapporteer

Wat is het fiscaal gelijkheidsbeginsel? Voor wie geldt het?

Geldt voor alle belastingheffende overheden
 • lles wat in het belastingreglement staat kan een schending inhouden vh gelijkheidsbeginsel
 • 3 bepalingen inroepen: art. 10, 11 en 172 Gw
  • bepalingen gelden algemeen en worden ook bij fiscale aangelegenheden toegepast
  • wij bevinden zich in een gelijke toestand van de fiscus = op dezelfde manier belast worden (GwH, RvS, Cass)
  • 172: loutere bevestiging van het fiscale gelijkheidsbeginsel
Rapporteer

Zijn vrijstellingen en verminderingen mogelijk op grond van het fiscaal gelijkheidsbeginsel?

Ja, mogelijk => voldoen aan het gelijkheidsbeginsel + in belastingverordening zelf opgenomen
 • objectief onderscheidingscriterium moet aanwezig zijn
Rapporteer

Wat impliceert het gelijkheidsbeginsel? Geef voorbeeld

Diegene die zich in dezelfde toestand bevinden, worden gelijk behandeld, maar niet uitgesloten dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en kennelijk en redelijk verantwoord is
 • bv alleen gsm-masten belasten = niet mooi
 • maar probleem met gelijkheidsbeginsel want verlichtingspalen zijn ook niet mooi
Rapporteer

Wanneer is het gelijkheidsbeginsel geschonden? Voorbeelden

Wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel
 • verband nodig tussen onderscheid en doel
 • bv belasting op kosteloze verspreiding van telefoonboeken, maar kosteloze verspreiding van ander drukwerk wordt niet belast
 • bv belasting op brandstofpompen waarbij elektronische betaling mogelijk is, niet waarbij dat niet mogelijk is => OK
 • bv provinciale belasting op 2e verblijven met een financieel doel
Rapporteer

Bespreek de provinciale belasting op 2e verblijven

Diegenen die niet in gemeente gedomicilieerd waren, maar er wel een 2e verblijf hadden => belasten
 • iemand die dan in Koksijde woont en een 2e verblijf heeft = niet belasten
 • Verantwoord? Afh van motivering
 • Motivering: niet-inwoners betalen geen aanvullende PB maar genieten wel van cultureel aanbod
 • Probleem: 0 tarief in Koksijde, hadden zij bv een 6% tarief dan had het wel gekunnen
Rapporteer

Welke is de derde beperking of de fiscale autonomie?

Het territorialiteitsbeginsel
Rapporteer

Leg uit: territorialiteitsbeginsel bij indirecte belastingen

Geen probleem: kortstondige feiten en handelingen worden alleen belast door de provincie/gemeente waarin zij zich voordoen
Rapporteer

Leg uit: territorialiteitsbeginsel bij directe belastingen

Onderscheid
 • zakelijke belastingen: enkel belasten op situaties die zich op hun grondgebied voordoen
  • bv er staan gsm-masten
 • personele belastingen: bevoegdheid belasten is beperkt tot de personen die duurzaam op het grondgebied van provincie/gemeente aanwezig zijn of daar belangen bezitten
  • zowel inwoners als niet inwoners kunnen worden belast
  • verder dan wonen
  • bv café > brouwerij die eigenaar is, is vaak niet id gemeente gevestigd
  • bv frituur
Rapporteer

Valt het luchtruim boven het grondgebied?

Nee, evenmin de kustwateren
 • daar is de bevoegdheid beperkt tot de laagwaterlijn
 • ondergrond kan wel belast worden
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart