Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Van vestiging naar inning/invordering - Aanslagprocedure

6 belangrijke vragen over Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Van vestiging naar inning/invordering - Aanslagprocedure

Leg uit: onderscheid contactbelasting/kohierbelasting

Kohierbelasting: de regel
 • men heeft een uitvoerbare titel die men kan afdwingen en op basis daarvan krijgt men een aanslagbiljet waarde men u kan dwingen te betalen

Contactbelasting: geind tegen afgifte betalingsbewijs
Rapporteer

Bespreek de contactbelasting in het Vlaams gewest en het BHG

Art. 4, §1 en §7 Decr. Vl. + art. 4§1 en §7 Ord.Br.
 • geint tegen afgifte betalingsbewijs
 • bij niet inning omgevormd tot kohierbelasting
Rapporteer

Bespreek de contactbelasting in het Waals gewest en Duitse gemeenten

Art. L3321 3, lid 1 en 3 WWPDD + art. 185 lid 1 en 3 Gemeentedecreet D
 • zelfde omschrijving
 • bij niet inning: belasting wordt ingekohierd en is onmiddellijk eisbaar
  • = vermomde contactbelasting want blijft kenmerken ervan behouden nl je moet onmiddellijk betalen
Rapporteer

Bespreek de kohierbelastingen in Vlaamse gemeenten en provincies

Art. 4 Decr.Vl.
 • §1: kohierbelastingen= opgenomen in kohier/digitale lijst
 • §2: vermeldingen in kohier
 • §3, lid 1 j art. 3: vaststelling kohier + uitvoerbaarverklaring door uitvoerend orgaan
 • §3, lid 1 termijn
=> zo is kohier opgesteld
Aanslagbiljet bij kohierbelastingen (dus ook omgevormde contantbelastingen)
 • §3, lid 2: financieel beheerder verstuur onverwijld en kosteloos individuele aanslagbiljeten
  • onverwijld: zo snel de werkzaamheden het toelaten
 • §3, lid 3 en 4: vermeldingen aanslagbiljet
  • wat in kohier staat + verzendingsdatum + uiterste betalingsdatum + termijn en contactgegevens + vermeldingen hoorrecht
  • toevoeging belastingreglement of samenvatting
  • rechten verdediging: niet op straffe van nietigheid
 • §6: betalingstermijn: 2 maanden na verzending aanslagbiljet
Rapporteer

Bespreek de kohierbelastingen in de Brusselse gemeenten

Art. 4 Ord.Br., idem behalve
 • enkel term kohierbelasting
 • zelfde vermeldingen behalve
  • enkel naam gemeente
  • belastbaar feit + grondslag + % + berekening en bedrag + AJ
 • op aanslagbiljet ook evt bijzondere faciliteiten voor bezwaarschrift
Dus zelfde bescherming en vermeldingen
Rapporteer

Bespreek de kohierbelastingen in de Waalse provincies en gemeenten en Duitstalige gemeenten

Art. L3321 3, 4, 5 en 6, lid 3 W.WPDD + art. 186 en 187 Gemeentedecreet D., idem behalve
 • extra (overbodige) vermeldingen in het kohier
  • verzendingsdatum, uiterste betalingsdatum = moet op aanslagbiljet staan
 • hoorplicht (ipv hoorrecht): belastingplicht kiest om te komen
 • uitvoerbaarverklaring door provincie/gemeentecollege
 • bij termijnen: dienstjaar/boekjaar ipv AJ
 • beknopte samenvatting belastingreglement als bijlage
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart