Vennootschapsbelasting - Objectieve belastingplicht (waarover)

17 belangrijke vragen over Vennootschapsbelasting - Objectieve belastingplicht (waarover)

Welke 8 stappen kent de vermogensvergelijking methode

1. Fiscaal vermogen eind
2. Onttrekkingen (Bij)
3. Kapitaal terugbetalingen (Bij)
4. Gecorrigeerd eindvermogen (=)
5. Fiscaal vermogen begin
6. Kapitaal stortingen (Bij)
7. Gecorrigeerd beginvermogen
8. Saldo fiscale winst volgens de vermogensvergelijking
Rapporteer

Welke artikelen word er geschakeld tussen de wet Vpb en de wet IB

3.8
3.11
3.12
3.13 lid 1 letter a,g,h,i,
3.14 lid 1 letter b tot en met h en lid 2 tot en met 7
3.21 tot 3.30
3.30a 1e tot 7e lid
3.31 t/m 3.54
3.55 t/m 3.57
10.10
10a.2
10a.3
Rapporteer

Welke 6 stappen zijn er nodig om de fiscale winstberekening te maken

1. Objectieve vrijstellingen
2. Niet / beperkte aftrekbare kosten / rente
3. Giften
4. Investeringsaftrek
5. Mutatie fiscale reserve
6. Correctie i.v.m. deelnemingsvrijstellingen
Rapporteer

Wat staat gelijk aan het belastbaar bedrag en welk wetsartikel zegt dit

Belastbare winst verminderd met de te verrekenen verliezen
art. 7 lid 2
Rapporteer

Kapitaalstortingen horen niet logischerwijs niet tot de winst welke 3 vormen van Kapitaalstortingen zijn er

1. Nominaal gestort kapitaal
2. Agio
3. Informeel kapitaal (onzichtbare kapitaalstortingen)
Rapporteer

Wat word er bedoelt met Informeel kapitaal (onzichtbare kapitaalstortingen)

Het voordeel dat aan de vennootschap word gelaten is louter gebaseerd op aandeelhoudersmotieven (bij derde zou de aandeelhouder nooit op deze manier handelen) onzakelijke bevorderingen zoals rente / huur informeel kapitaal in de kostensfeer en door bedrijfsmiddelen te verkopen tegen een lager Informeel kapitaal in de vermogenssfeer
Rapporteer

Wat is een deelnemerschap lening en welke voorwaarden zijn hier aan gesteld

Als een lening dusdanig lijkt op eigen vermogen

1. Achtergesteld bij alle schuldeisers
2. Geen vaste looptijd (of langer dan 30 jaar)
3. Rente is winstafhankelijk
4. Slechts opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie
Rapporteer

Bij de vermogensvergelijking moet een correctie plaatsvinden voor onttrekkingen welke 3 zijn er ?

1. Winstuitdelingen (art. 10 lid 1 letter a,b,c,)
2. De in aanmerking genomen vennootschapsbelasting (art. 10 lid 1 letter e)
3. Ingehouden bronbelasting (dividend/kansspelbelasting) (art. 10 lid 1 letter f)
Rapporteer

Wanneer spreken we van verkapt dividend ook wel vermomd dividend genoemd ?

Situaties waar de aandeelhouder word bevoordeeld zonder dat er in formele zin sprake is van dividend
Rapporteer

Welke 2 manieren zijn er om vennootschapsbelasting te verwerken in de boekhouding

1. Kasstelsel
2. Reserveringsstelsel
Rapporteer

Welke 5 winstuitdelingen gelden wel als aftrekbare bedragen en onder welke letter in artikel 9 lid 1 Wet Vpb staan deze vermeld ?

a. Aan bestuurders en personeel voor verrichte arbeid
b. Die de tegenprestatie vormen voor een zakelijke prestatie
c. Verzekeraars die uitkeren aan verzekerden
e. open CV de beherende vennoten
g. de leden van een coöperatie-(vereniging)
Rapporteer

Welke 2 overige kosten vallen in de aftrekbare bedragen ?

Oprichtingskosten en de kosten voor het wijzigen van het kapitaal
Rapporteer

Buiten de in de Wet IB opgenomen Niet/beperkte aftrekbare bedragen kent de Wet Vpb een aantal specifiek op deze wet gerichte aftrekbeperkingen welke zijn deze 3 en in welk wetsartikel staan deze ?

1. Rente vergoeding op bepaalde leningen (art. 10 lid 1 letter d Wet Vpb)
2. Fictief loon in de zin van (art. 12a wet LB) tenzij de genieter belast word naar een per saldo naar Nederlandse maatstaven redelijk tarief (art. 10 lid 1 letter g Wet Vpb)
3. Uitkering van aandelen, of rechten hiertoe aan personeelsleden met een jaarsalaris hoger dan € 519.000 (zogenoemde Stock appreciation rights) (art. 10 lid  letter J Wet Vpb)
Rapporteer

In artikel 11 Wet Vpb word een kostenpost genoemd die in aftrek word beperkt welke is dat, en welk deel word als niet aftrekbaar beschouwd, en is hier ook een uitzondering op zo ja welke ?

1. De Commissarisbeloning

2. Als de beloning meer is dan € 1.815 mag slechts 50% in aftrek worden genomen tot een maximaal bedrag van € 9.076

3. Enige uitzondering is als kan worden aangetoond dat dit meerdere word toegerekend ter zaken van de toezichthoudende taak ten behoeven van niet aandeelhouders en het uitvoeren van bepaalde bestuurstaken
Rapporteer

Giften vormen geen bedrijfskosten en moeten daarom worden opgeteld worden bij de winst, welke uitzondering zijn er, en hoe werken deze ?

Giften die zijn gedaan aan algemeen nut beoogden instellingen
(art. 16 Wet Vpb)

Giften zijn aftrekbaar zolang deze niet meer bedragen dan 50% van de fiscale winst en tot een maximum bedrag van € 100.000
Rapporteer

Op grond van welk wetsartikel mogen verliezen worden afgetrokken en hoelang kan dat ?

Artikel 20 Wet Vpb
Het verlies van  het voorafgaande jaar (carry back) en de 9 volgende jaren (carry foward)
Rapporteer

Welk wetsartikel is in het leven geroepen om de handel in zogenoemde "verlies BV's" te stoppen en wat word hierin gezegd ?

Artikel 20a Wet Vpb

1. Ten minste 30% van de aandelen van eigenaar wisselt,
en
2. Dat de materiële onderneming voor 70% of meer is gestaakt of binnen 3 jaar voor meer dan 70% gaat worden gestaakt

Dan zijn de verliezen te verdampen (niet meer verrekenbaar)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart