Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'koper', 'verplichting' en 'overeenkomst', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
386 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over koper, verplichting, overeenkomst

Wanneer is de natuurlijk persoon een belanghebbende?
 • Een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
 • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon
Rapporteer
Waar is het cliëntenonderzoek voor wwft voor?
Om te weten met wie de makelaar zaken doet. De makelaar moet dit doen voordat hij een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert voordat  er een overeenkomst is afgesloten.
Rapporteer
Wat voert de makelaar uit bij een normaal cliëntenonderzoek?
 • De identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen
 • De identiteit van de uiteindelijk belanghebbende vaststellen, controleren en vastleggen
 • Het doel en de aard van de opdracht of transactie vasstellen en vastleggen
 • Een voortdurende controle kunnen uitoefenen op de zakelijke relatie
 • Vaststellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is
 • Controleren of de cliënt voor zichzelf of van een ander optreedt
Rapporteer
Wanneer mag een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitgevoerd worden?
Als een zakelijk relatie of transactie naar haar aard een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.

Om te bepalen of sprake is van een laag risico houdt u in ieder geval rekening met de risicofactoren die genoemd staan in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn.

Afhankelijk van de omstandigheden moet bezien worden wel maatregelen nodig zijn.
Rapporteer
Wanneer moet de makelaar een verscherpt cliëntenonderzoek doen?
 • Als er vermoeden is van een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering.
 • als de staat waar de cliënt woont of gevestigd is, of zijn zetel heeft, door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
 • als de cliënt een politiek prominent persoon is, of een familielid of een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon is.
Rapporteer
Wie mag voor de koper tekenen?
 • Een persoon (niet getrouwd/ niet samenwonend)
 • Samenwoner
 • Echtgenoot (geregistreerd partner)
 • Onderneming of vennootschap
Rapporteer
Wat staat in artikel 1 van de koopovereenkomst?
 • Wat wordt er precies verkocht?
 • Omschrijving van de onroerende zaak en de koopsom
 • Overnemen uit stukken kadaster en eigendomsbewijs
Rapporteer
Wat valt onder kosten koper?
 • Notariskosten voor de akte van levering
 • Kadasterkosten
 • Overdrachtsbelasting
  • 2% particulier
  • 8% belegger
  • 0% starter
 • Notaris kosten voor de eigen hypotheekakte behoren NIET tot k.k.
Rapporteer
Wanneer krijgen starters vrijstelling overdrachtsbelasting?
 • 18 t/m 35 jaar
 • Eenmalig
 • Zelfbewoningsplicht
 • Max 400.000 vanaf 01-04-2021
Rapporteer
Wat gebeurd er als je een woning binnen 6 maanden koopt nadat de verkoper eigenaar werd?
De waarde van de oz wordt verminderd met het bedrag waarover de verkoper belasting verschuldigd was toen hij eigenaar werd. Dit gebeurd alleen als:
 • de verkoper overdrachtsbelasting was verschuldigd 
Rapporteer
Wat staat er in artikel 4 Eigendomsoverdracht?
Datum waarop de juridische en feitelijke overdracht plaats vindt
Rapporteer
Wat is kwalitatieve verplichting?
Een verplichting voortvloeiende uit een overeenkomst met betrekking tot een registergoed dat opvolgende eigenaren kan verbinden iets te dulden of niet te doen ten opzichte van de persoon die de verplichting bedongen heeft.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen kwalitatieve verplichting en erfdienstbaarheid?
Er is geen dienend en heersend erf, gaat automatisch over op nieuwe eigenaar
Rapporteer
Bij een kwalitatieve moet de koper iets dulden of iets nalaten, of iets niet doen
 • Verhuur verbod
 • Verbod op bouwen
 • Dulden dat een ander gebruik maakt van perceel
 • Dulden van (geluid)overlast
 • Naam aan object verbinden
Rapporteer
Waarom is een boetebeding zeer belangrijk ivm nakoming verplichting?
 • De verplichting om opnieuw het (ketting)beding overeen te komen met een opeenvolgend eigenaar en deze verplichting daarbij te verleggen (de ketting)
Rapporteer
Welke mogelijkheden zijn er bij een tekortkoming?
 1. Vorderen dat de andere partij alsnog de overeenkomst nakomt en de schade vergoedt die is geleden door het niet tijdige nakomen van de overeenkomst (= nakoming)
 2. Schadevergoeding vorderen in plaats van de prestatie die andere partij diende te verrichten
 3. De overeenkomst ontbinden en vergoeding vorderen van de schade die is geleden doordat de overeenkomst niet is nagekomen, maar is ontbonden
 4. zijn eigen verplichtingen opschorten, zolang de wederpartij niet aan zijn verplichten voldoet.


Meestal tekort schietende partij in de gelegenheid stellen verplichtingen na te komen
Rapporteer
Wat gebeurd kortom bij een ingebrekestelling?
 1. Schriftelijk aanmanen bij niet nakomen
 2. Na 8 dagen in gebreke stellen, dan pas toerekenbare tekortkoming
Rapporteer
Wat betekent artikel 13: registratie koopakte
Vooraantekening in kadaster die vooraf gaat aan de uiteindelijke akte van levering
Rapporteer
Tegen welke gebeurtenissen wordt de koper beschermt bij de registratie?
 • Overdracht of bezwaring met een beperkt recht
 • Vervreemding, verkoop/verhuur
 • Executoriaal of conservatief beslag
 • Faillissement van verkoper, surseance van betaling of toepassing schuldsanering
 • Woning wordt twee keer verkocht
Rapporteer
Wat geeft de registratie koopakte?
Hoge mate van zekerheid! Pas inschrijven nadat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Geldigheidsduur van 6 maanden
Rapporteer
Hoeveel tijd krijgt de koper normaal gesproken om de financiering rond te krijgen?
5 tot 6 weken. Een week later dient de waarborgsom gestort te worden
Rapporteer
Wat zijn de regels van de 3 dagen bedenktijd?
 • Afkoelingsperiode overhaaste beslissingen
 • Schriftelijkheidsvereiste (voor bepalen ingangsdatum 3 dagen)
 • Termijn gaat in nadat koper een door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen
 • begint om 0:00 en eindigt op 24:00 op de 3e dag
 • Slechts een van de drie dagen mag een zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn
 • Mag niet eindigen op een zon- of feestdag
 • Om te kunnen bewijzen ontvangstbevestiging laten tekenen voor ontvangst akte en de overige stukken
Rapporteer
Wanneer geen bedenktijd?
 • Als tussen zelfde koper/verkoper m.b.t. Koper binnen 6 maanden onder zelfde voorwaarden voorafgaan al een koopovereenkomst was gesloten
 • Als woning wordt gekocht dmv huurkoop of op een veiling
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart