Samenvatting: Bestuursrecht Begrepen. 2De, Herz. Dr | 9789462900738 | Catharina Leonora Gertruda Francisca Hendrika Albers

Samenvatting: Bestuursrecht Begrepen. 2De, Herz. Dr | 9789462900738 | Catharina Leonora Gertruda Francisca Hendrika Albers Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bestuursrecht begrepen. 2de, herz. dr | 9789462900738 | Catharina Leonora Gertruda Francisca Hendrika Albers

 • 1.1 Het verband tussen besturen en bestuursrecht

 • Wat is het verschil tussen de overheid en het begrip openbaar bestuur?

  De overheid bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld de gemeentelijke overheid, de provinciale overheid en de rijksoverheid. Het begrip overheid is ruimer dan het begrip openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is dat deel van de overheid dat zich bezighoudt met besturen. Daarnaast maken er andere instanties deel uit van de overheid, bijv. de rechterlijke instanties (rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad).
 • 1.1.1 Verschillende bestuursniveaus

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Nederland wordt bestuurd op verschillende niveaus. Noem er drie.

  Openbare besturen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
 • Wie is op gemeentelijk niveau verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur?

  Het college van burgemeester en wethouders (art. 34 lid 1 Gemeentewet). Dit college is belast met het dagelijks bestuur (art. 160 lid 1 en onder a Gemeentewet).
 • Wie vormt op rijksniveau het dagelijks bestuur?

  De regering
 • Welk bestuursorgaan van een waterschap heeft de bevoegdheid om verordeningen te maken en in welk artikel staat dit?

  Artikel 78 van de Waterschapswet kent aan het algemeen bestuur de bevoegdheid toe om verordeningen te maken die het nodig oordeelt voor de taken die aan het waterschap zijn opgedragen.
 • 1.1.2 Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang

 • Wat is het verschil tussen het Nederlandse openbaar bestuur en het bestuur van een sport- of studentenvereniging?

  Een sport of studentenvereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het bestuur van deze privaatrechtelijke rechtspersoon behartigt het privaatrechtelijke belang van deze rechtspersoon. Het openbaar bestuur van Nederland mag geen eigenbelang behartigen maar alleen het algemeen belang.
 • 1.2 Wat doet het openbaar bestuur ter behartiging van het algemeen belang?

 • Wat doet het openbaar bestuur ter behartiging van het algemeen belang?

  1. Een waterschapsbestuur concentreert zich vooral op waterstaatkundige belangen, en belangen die daarmee nauw samenhangen (bijv. het onderhouden van dijken, beken en riviertjes.
  2. Een gemeentebestuur behartigt verschillende soorten belangen o.a. in de sfeer van het milieu en de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, welzijn, recreatie, cultuur en sociale zaken.
 • 1.2.1 Reguleren en sturen van activiteiten van burgers en het verrichten van publieke taken

 • Op welke manieren behartigt het openbaar bestuur het algemeen belang?

  • het openbaar bestuur reguleert en stuurt met het oog op een bepaald algemeen belang onder meer activiteiten van burgers. Van reguleren en sturen is bijv. sprake als het gemeentebestuur aan een sportvereniging subsidie toekent met het oog op de volksgezondheid.
  • daarnaast verricht het bestuur publieke taken. Dit zijn taken die niet aan burgers kunnen worden overgelaten zoals bijv. de defensietaak.
 • 1.2.3 Bestuursactiviteiten van het provinciebestuur

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat doet het dagelijks bestuur van de provincie onder andere?

  Het oefent toezicht uit op gemeenten bijv. door de gemeentelijke begroting goed te keuren wanneer deze begroting niet in evenwicht is en dit naar verwachting ook in de komende jaren nog niet zal zijn (art. 203 Gemeentewet).
 • Welke taken vervult het provinciebestuur op het gebied van de ruimtelijke ordening?

  De provinciale staten zijn bevoegd om op grond van provinciale belangen in bepaalde gevallen een inpassingsplan vast te stellen (art. 3.26 Wet ruimtelijke ordening). Dit inpassingsplan wordt geacht deel uit te maken van het gemeentelijk bestemmingsplan of de bestemmingsplannen waarop het betrekking heeft.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Bestuursrecht Begrepen. 2De, Herz. Dr