Samenvatting Bestuursrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Bestuursrecht

- L J A Damen
ISBN-10 9089741682 ISBN-13 9789089741684
1369 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Bestuursrecht Auteur: L J A Damen ISBN: 9789089741684

 • 1 Handelingen van het bestuur

 • welke normen moet het bestuur in acht nemen bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid
  op de Voorbereiding van een besluit, op de besluitvorming, op de motivering, op de belangenafweging en op de kennisgeving van het besluit.
 • 1.1 leerstukken van het bestuursrecht

 • komen aan het bestuur ook privaatrechtelijk bevoegdheden en rechten toe?
  het bestuur mag twee wegen bewandelen, zowel de privaatrechtelijke weg als de publiekrechtelijke weg. afhankelijk van. zie Windmill en Kunst en Antiekstudio Lelystad, brandweerarrest
 • 1.2 Centrale vragen van bestuursrecht

 • Welke vragen staan centraal bij bestuursrechtelijke thema's?
  1. Waarom is overheidsbestuur nodig?
  2. Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht in het leven genomen en voldeden reeds bestaande regels (straf-/privaatrecht) niet?
  3. Op welk terrein treedt de overheid op, en hoe?
  4. Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?
  5. Hoe wordt de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?
 • 1.2.1 Waarom is overheidsbestuur nodig?

 • Hoe werd de klassieke liberale rechtsstaat in de eerste helft van de negentiende eeuw aangeduid?
  Nachtwakerstaat; er was sprake van een minimale overheid.
 • 1.2.2 Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht?

 • Wat houdt het in dat bestuurlijke sancties veelal voorwaardelijk zijn?
  Zij kunnen pas worden geëffectueerd indien de overtreder binnen een gestelde termijn zijn overtreding niet ongedaan heeft gemaakt of heeft beëindigd.
 • 1.2.4 Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?

 • Hoe wordt de rechtspositie van burgers in veel gevallen vastgesteld?
  Eenzijdig door de overheid, met het oog op de behartiging van het algemeen belang.
 • Wat eist de rechtszekerheid?
  Dat vooraf duidelijk is waartoe overheidsorganen bevoegd zijn en hoever die bevoegdheden reiken.
 • Mogen bestuursorganen afwijken van beleidsregels?
  In de jurisprudentie is uitgemaakt dat bestuursorganen die beleidsregels hebben opgesteld, op grond van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel er niet zonder gegronde reden van mogen afwijken.
 • 1.2.5 Hoe wordt de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?

 • Hoe heeft controle door de rechter een kwaliteitsverhogend en -waarborgend effect?
  De rechter mag niet de doelmatigheid (of wenselijkheid) van besluiten toetsen en zeker niet op de stoel van de administratie gaan zitten.
 • Waaruit blijkt dat voorafgaande aan het instellen van beroep eerst bezwaar gemaakt moet worden?
  Artikel 8:1 Awb bepaalt dat beroep ingesteld kan worden bij de rechtbank. Artikel 7:1 Awb bepaalt echter dat alvorens beroep in te stellen eerst bezwaar moet worden gemaakt tenzij er sprake is van een van de in lid 1 genoemde uitzonderingsgronden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag