Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 've', 'onrechtmatig' en 'wettelijk', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over ve, onrechtmatig, wettelijk

Wie kunnen - naast natuurlijke personen - onrechtmatig handelen en daarvoor ex art. 6:162 aansprakelijk zijn?
Rechtspersonen. Dit handelen kan bestaan uit:
 1. bevoegd handelen: rpn kunnen onrechtmatig handelen d.m.v.  hun bevoegde organen (bijv.  de directeur vd rpn)
 2. onbevoegd handelen: de rpn kan eveneens aansprakelijk zijn als een natuurlijk persoon formeel niet bevoegd is tot vertegenwoordiging.
 3. de natuurlijke persoon is i.b.  naast de rpn aansprakelijk ex art. 6:162. Wanneer de gemaakt fout in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een fout vd rpn, wordt gesproken van VEREENZELVIGING.
Rapporteer
Wat is de rechtsregel vh arrest Knabbel en babbel?
Voor de beantwoording vd vraag of de gedragingen ve wethouder een OD vd gemeente kunnen opleveren, is niet alleen beslissend of de wethouder in de Gemeentewet als orgaan vd gemeente wordt erkend, maar ook of de gedragingen vd wethouder in de maatschappelijk verkeer
als gedragingen vd gemeente hebben te gelden. Aangenomen moet worden dat dit het geval is, wanneer de gedragingen ve wethouder van onderwijs bestaan in het doen van uitlatingen in zijn hoedanigheid ter zake vd aansprakelijkheid voor gebreken in de bouw e in de gemeente gevestigde kleuterschool.
Rapporteer
Wat houdt inbreuk op een recht in?
Onder het begrip 'recht' vallen
 1. persoonlijkheidsrechten en
 2. vermogensrechten

Voorbeelden persoonlijkheidsrechten zijn:
 • het recht op leven
 • recht op privacy
 • recht op lichamelijke integriteit

Onder vermogensrechten worden verstaan de ABSOLUTE RECHTEN:
 • eigendom
 • beperkte rechten
 • rechten op voortbrengselen vd geest
 • de rechten vd huurder en pachter

NB:
Niet nakoming ve verbintenis wordt i.b.  niet aangemerkt als een inbreuk op een (vorderings)recht vd crediteur.  Daarvoor geldt niet de regeling vd OD, maar ter zake van niet- nakoming van verbintenissen.
Rapporteer
Wat houdt een OD o.g.v.  een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht in?
Onder een wettelijke plicht valt ieder alg.  wettelijke voorschrift, dus zowel een wet in formele zin als een wet in materiële zin, maar bijv.  ook een rechtstreeks werkende verdragsbepaling.

VB:
Zowel de dronken automobilist, die in strijd met art. WvW 1994 handelt, als de oude dame die de uitwerpselen van haar Chiwawa, in strijd met de APV vd gemeente Rotterdam, niet opruimt, handelt onrechtmatig.
Rapporteer
Wat is toestemming vd benadeelde?
Heymans geeft Vink op oudejaarsavond toestemming om zijn autobanden op een vreugdevuur te verbranden. Door de toestemming van Heymans is geen sprake ve onrechtmatige inbreuk op diens eigendomsrecht.
Rapporteer
Wat is bevoegd gegeven ambtelijk bevel?
De burgemeester van Rotterdam geeft een speciale politie-eenheid het bevel het huis van Kamsteegt te ontruimen. Dit bevel maakt dat geen sprake is ve onrechtmatig inbreuk op het eigendomsrecht van Kamsteegt.
Rapporteer
Wat is een wettelijk voorschrift of wettelijke bevoegdheid?
Curator Van Dijk verkoopt bezittingen die toebehoren aan de failliete Bernards. Van Dijk handelt hiermee in de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheid.
Rapporteer
Wat is geen aparte rechtsfiguur: risicoaanvaarding?
Er is geen behoefte aan een afzonderlijke rechtsfiguur 'risicoaanvaarding' in de zin ve rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de onrechtmatigheid ve gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft. Hetgeen men daarmee beoogt te bereiken gaat immers ofwel op in de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden jegens de benadeelde als onrechtmatig kan worden aangemerkt ofwel in de vraag of aan de benadeelde omstandigheden kunnen worden toegerekend die aanleiding kunnen zijn (niet alleen tot een vermindering maar ook) tot een vervallen vd vergoedingsplicht naar de maatstaf van art. 6:101. Zie arrest Dekker/Van der Heide.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart