Expressie en primitivisme - Expressie en het expressionisme

9 belangrijke vragen over Expressie en primitivisme - Expressie en het expressionisme

Hoe worden termen als 'expressie' en 'expressionisme' in uitlatingen over beeldende kunst gebruikt?

In zeer uiteenlopende betekenissen.
Rapporteer

Vanaf wanneer speelt het woord 'expressie' in de kunsttheorie een belangrijke rol?

Het woord 'expressie' speelde in de kunsttheorie vanaf de renaissance een belangrijke rol, veranderde in de romantiek van betekenis en werd, voorzien van nieuwe connotaties, rond de eeuwwisseling een kernbegrip. 'Expressionisme', dat omstreeks 1910 werd geïntroduceerd, is in korte tijd van betekenis veranderd.
Rapporteer

Welke twee kunstenaars besteden in hun geschriften ruim aandacht de expressie?

De Italiaanse kunsttheoreticus en architect Leon Battista Alberti en Leonardo da Vinci
Rapporteer

Welke accentverschuiving ten aanzien van de verbeelding van emoties heeft plaats gevonden en wanneer gebeurde dat?

In de romantiek verschuift het accent van de relatie kunstwerk-werkelijkheid naar kunstenaar-kunstwerk en komt het scheppend subject centraal te staan en wordt expressie zelfexpressie. Originaliteit, spontaneïteit, verbeelding, intuïtie en authenticiteit worden belangrijker geacht dan het verbeelden van universele waarden volgens de oude academische, classicistische idealen en tradities.
Rapporteer

Hoe druk je volgens Charles Le Brun emoties uit?
Charles Le Brun zei dat emoties het best door middel van gelaatsuitdrukkingen kunnen worden uitgedrukt door de juiste houdingen, bewegingen, gebaren en gelaatsuitdrukkingen te kiezen ('Le Premier Peintre du Roi' en directeur van de Académie Royale de Peinture et de Sculpture in Parijs)
Rapporteer

Wat heeft de Amerikaanse kunsthistoricus Roger Benjamin aangetoond met betrekking tot de term expressionisme?

De Amerikaanse kunsthistoricus Roger Benjamin heeft echter aangetoond dat de term 'expressionisme' wel degelijk bekend was in Frankrijk, met name in de Franse kunstkritiek van rond de eeuwwisseling, en concludeert dat wat het gebruik in Frankrijk betreft, Gordons hypotheses, die hierboven zijn samengevat, waarschijnlijk juister zijn dan zijn critici denken.
Rapporteer

Wat heeft een analyse van Ron Manheim over de Berliner Secession van 1911 aangetoond?

De Nederlandse kunsthistoricus Ron Manheim kwam na een uitgebreide analyse van de 35 werken van de als 'expressionisten' getoonde (Franse) kunstenaars op de Berliner Secession van 1911 evenals Perkins tot de conclusie dat er zeker geen sprake was van een 'fauvistische groepstentoonstelling'.
Rapporteer

Noem twee titels van verhandelingen uitgebracht door Wilhelm Worringer die de theoretische basis vormen ter legitimering van de eigentijdse expressionistische ontwikkelingen.

In München verscheen Abstraktion und Einfühlung met het drie jaar later gepubliceerde Formprobleme der Gotik van Wilhelm Worringer en worden de theoretische basis ter legitimering van de eigentijdse expressionistische ontwikkelingen en is hiermee verantwoordelijk voor de koppeling van het expressionisme aan de noordelijke (Duitse/Germaanse), gotische traditie.
Rapporteer

In de kunsttheorie van Cobra, zoals bijvoorbeeld vertolkt door Constant in het 'Manifest' dat in 1948 werd gepubliceerd, is 'expressie' een sleutelbegrip. Hoe luidt deze theorie?

'De scheppende gedachte', schrijft Constant, 'bestaat niet uit ideeën en niet uit vormen, die men eer stolsels van de materie zou kunnen noemen, maar is een reactie op een ontmoeting van de menselijke geest met de ruwe materie, die haar de vormen en ideeën suggereert.
de voortbrengingsdaad is van veel groter betekenis dan het voortgebrachte.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart