Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting formeel strafrecht

Vak
- formeel strafrecht
- Nan en Verbaan
- 2020 - 2021
- Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam)
- Rechtsgeleerdheid
265 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - formeel strafrecht

 • §2.4 In de hoofdrollen

 • Wat is het karakter van de rechter in het strafproces?
  De onafhankelijkheid van de rechter wordt in Nederland gewaarborgd door een benoeming voor het leven, en door het feit dat de rechter voor zijn uitspraken aan niemand verantwoording verschuldigd is. De onpartijdigheid van de rechter wordt onder meer gewaarborgd door de mogelijkheden van verschoning en wraking.
 • Wat is het karakter van de OvJ in het strafproces?
  Valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van justitie en veiligheid. Dat maakt dat de OvJ niet onafhankelijk is. In Nederland heeft het OM het opportuniteitsbeginsel.
 • Wat is het karakter van de verdachte in het strafproces?
  Zijn positie wordt gemarkeerd door de onschuldpresumptie en het nemo tenetur-beginsel, twee beginselen die ten grondslag liggen aan het recht van de verdachte op een fair hearing. De juridische middelen van de verdachte om de aanklacht te bestrijden meoten gelijkwaardig zijn aan de middelen die de OvJ heeft om die aanklacht te onderbouwen.
 • Wat is het karakter van de raadsman in het strafproces?
  Dient uitsluitend het belang van zijn client. Het overleg tussen verdachte en raadsman is geheel vertrouwelijk.
 • §2.6.4 De berechting in eerste aanleg

 • Hoe wordt de berechting in het wetboek genoemd en waar is dit geregeld?
  Art. 258 sv --> de zaak ter terechtzitting wordt aanhangig gemaakt door een dagvaarding en daardoor vangt het rechtsgeding aan.
 • §2.6.2 Opsporing

 • Wat hield het gerechtelijk vooronderzoek in voor 2013?
  De gedachte was dat de OvJ het onderzoek over zou dragen aan de RC als de aard van de zaak daarom vroeg.
 • Wat stelde de opsporing in de eerste helft van de 19e eeuw voor?
  De politie speelde geen belangrijke rol. Het onderzoek naar begane strafbare feiten lag bij de OvJ en de RC.
 • Waar ontleent de RC, in het gerechtelijk vooronderzoek, tegenwoordig zijn positie aan?
  Aan zijn hoedanigheid van rechter, aan zijn onpartijdigheid en zijn onafhankelijkheid.
 • §3.4.1 Art. 5 EVRM

 • Als sprake is van een vrijheidsbeneming is er een tweede vraag die beantwoord dient te worden? Welke?
  Valt de vrijheidsbeneming onder 1 of meer van de zes gevallen die in het eerste lid worden opgesomd en omschreven worden?  Als geen van de 6 gevallen in aanmerking komt, is er sprake van een schending van art. 5 lid 1 EVRM.
 • Waarom rangschikt het EHRM de toepassing van voorlopige hechtenis nadat de verdachte in eerste aanleg is veroordeeld onder sub a en niet sub c?
  De 'conviction' behoeft volgens het hof geen onherroepelijke veroordeling te zijn. Die uitleg heeft, zoals aanstonds moge blijken, voor de eisen die aan het voorarrest na veroordeling worden gesteld, belangrijke gevolgen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart