Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'zorg', 'wet' en 'overheid', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over zorg, wet, overheid

Wat verstaan we onder gereguleerde marktwerking, een systeem waarbij er een gelijke basisverzekering voor iedereen geldt, de bekostiging aan zorgverzekeraars wordt gekoppeld aan de geleverde prestaties en de wet marktordening gezondheidszorg voor is gekomen, in de zorg?
Partijen moeten met elkaar concurreren op het gebied van kwaliteit en prijs. De zorgconsument staat in een afhankelijke relatie tot de zorgaanbieder. De markt wordt daarom niet geheel aan partijen overgelaten, maar de overheid reguleert de markt door heldere voorwaarden en kaders te scheppen, te zorgen voor toezicht en handhaving en voor een deel de markttarieven te bepalen.
Rapporteer
Wat valt onder de taak van markttoezicht die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft, een zelfstandig bestuursorgaan dat ook marktontwikkeling, tarief- en prestatieregulering, toezicht op WIz-uitvoerders, zorgkantoren en CAK en het bewaken van het consumentenbelang als taken heeft?
 • Kijken of een partij geen Aanmerkelijke Marktmacht heeft
 • Onderzoeken of er voldoende transparante informatieverstrekking is door marktpartijen
 • Reguleren van tarieven die door zorgaanbieders in rekening kunnen worden gebracht
Rapporteer
De Wet langdurige zorg is een publieksrechtelijke sociale verzekering, dus de verzekering vloeit niet voort uit overeenkomst met zorgverzekeraar, maar iedereen die in Nederland woont is op grond van de WIz verzekerd. Wat zijn de vergoedingen die je krijgt wanneer je als cliënt met een somatisch of psychogeriatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap blijvend behoefte hebt aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebt?
- Verblijf in een instelling, inclusief de daarbij horende voorzieningen
- Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
- Behandeling
o WIz-behandeling
o Algemene medische zorg
- Hulpmiddelen
- Vervoer voor begeleiding of behandeling
- Woningaanpassingen voor cliënten tot 18 jaar
Rapporteer
Wat zijn de doelen die de zorgverzekeringswet, een verzekering die toegankelijk is voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont en gefinancierd wordt uit de betaalde premies en een bijdrage van de overheid, heeft en door wie wordt deze wet uitgevoerd?
Doelen:
- Zelfde basisverzekering voor iedereen
- Met behoud van de solidariteit toename concurrentie zorgverzekeraars
- Scherpere onderhandelingen met zorgaanbieders
- Meer vrijheid in keuze zorgverzekering

Uitvoering:

- Zorginstituut Nederland: uitvoering coördineren en de gelden die uit de premies zorgverzekeringen bijeengebracht worden te beheren. Ook bewaken verzekeringspakket.
Rapporteer
Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning kom je in aanmerking wanneer je een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen hebt. Het doel is dan ook om iedereen zoveel mogelijk deel te laten nemen in de samenleving en langdurige zorg te decentraliseren. Wie zijn de uitvoerende instanties en wat zijn de vergoedingen die je kan krijgen?
Uitvoerende instanties:
Gemeenten en de minister heeft stelselverantwoordelijkheid

Vergoedingen:
- Ondersteuning en hulp bij huishouden
- Voorzieningen zoals aanpassen woning met een traplift of scootmobiel
Rapporteer
Wat regelt de Wet toelating zorginstellingen, waarbij het doel geven van verantwoordelijkheid aan zorginstellingen bij het bepalen van de capaciteit van de zorgbehoefte is?
De WTZi is bedoeld om de overgang van centrale aanbodsturing naar vraagsturing te begeleiden. Bij aanbodsturing worde de capaciteit van de instelling door de overheid bepaald. Bij vraagsturing wordt de capaciteit bepaald door de zorgvraag  past bij gereguleerde marktwerking (randvoorwaarden overheid en zelf invulling geven door de zorg en instellingen).
Rapporteer
Wat zijn de drie taken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, onderdeel van het staatstoezicht?
 1. Onderzoek naar de volksgezondheid en de invloeden daarop
 2. Toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften
 3. Minister adviseren en informeren
Rapporteer
Welke leveringsvormen kent de WLZ?
- Recht op verblijf
- Volledig pakket thuis
- Modulair pakket thuis
- PGB
Rapporteer
Hoe wordt de zorgverzekeringswet gefinancieerd?
Vanuit het zorgverzekeringsfonds dat bestaat uit premies die de verzekerden betalen en de rijksbijdrage van de overheid voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
Rapporteer
Welke instellingen mogen geen winstoogmerk hebben?
Ziekenhuizen en WIz-instellingen
Rapporteer
Wat is het doel van de wet bijzondere medische verrichtingen?
De Wet bijzondere medische verrichtingen geeft de minister een instrument in handen om bepaalde medische verrichtingen te kunnen stimuleren, concentreren, af te remmen of te verbieden d.m.v. een algeheel verbod, een vergunningsregeling te treffen of een financiering verschaffen.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart