Samenvatting: Handboek Milieurecht | 9789491073052 | J M H F Teunissen

Samenvatting: Handboek Milieurecht | 9789491073052 | J M H F Teunissen Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Handboek milieurecht | 9789491073052 | J.M.H.F. Teunissen.

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat wordt bedoeld met dat het milieurecht een functioneel rechtsgebied is?

  Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het milieurecht zich richt op een bepaald aspect (functie), het milieuaspect, van de diverse  maatschappelijke en overheidsactiviteiten. De indeling in functionele rechtsgebieden onderscheidt zich van de traditionele indeling naar privaatrechtelijke en publiekrechtelijke terreinen doordat wordt uitgegaan van de maatschappelijke functie die het recht op een bepaald terrein vervult. Bij het milieurecht is dat het terrein van de milieuzorg.

 • In welke artikelen van het VWEU verdrag zijn de rechtsbeginselen van het Europese milieurecht terug te vinden?

  art 11 VWEU: het beginsel van duurzame ontwikkeling en het integratiebeginsel
  art. 191 VWEU:
  - het beginsel van preventief handelen
  - het voorzorgbeginsel
  - het beginsel van bestrijding van milieuaantasting aan de bron
  - het beginsel dat de vervuiler betaalt
  - het beginsel dat de EU streeft naar een hoog beschermingsniveau.
 • 1.1 Part 1.1 het milieurecht als functioneel rechtsgebied

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de relatie van de omgeving met milieurecht?

  Om een goede leefomgeving te kunnen waarborgen, zullen ikv milieurecht en milieubeleid randvoorwaarden moeten worden gesteld aan maatschappelijke en overheidsactiviteiten.

  Milieurecht is het recht betreffende de bescherming van de fysieke leefomgeving (en is een functioneel rechtsgebied).

 • Wat bepaalt art. 21 van de grondwet en wat betekent dit voor het mileubeleid?

  Artikel 21 bepaalt dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Hetmilieubeleid moet al die activiteiten bezien  in het licht van hun gevolgen voor het mileu (het mileuaspect). Het mileubeleid houdt zich bezig met één bepaald aspect van alles.
 • 1.2 Par 1.3 Beginselen van milieurecht

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het onderscheid tussen rechtsbeginselen en positieve rechtsnormen?

  Rechtsbeginselen zijn uitgangspunten voor de rechtsvorming, positieve rechtsnormen is de concretisering (positievering) van rechtsbeginselen.

  Rechtsbeginselen zijn richtinggevend en rechtsregels moeten worden nageleefd.

 • Welk onderscheid is er bij de rechtsbeginselen?

  Rechtsbeginselen kunnen worden onderscheiden in algemene en typische rechtsbeginselen.

  Algemene rechtsbeginselen: gelijkheidsbeginsel, égalité devant les charges publiques (gelijkheid voor publieke lasten), rechtzekerheidsbeginsel.

  Typische rechtsbeginselen: beginsel van duurzame ontwikkeling, preventiebeginsel, voorzorgsbeginsel, beginsel van voorkeur voor bestrijding aan de bron, standstill-beginsel, beginsel vervuiler betaald, beginsel streven naar zo hoog mogelijk beschermingsniveau, beginsel van externe integratie.

 • 1. Wat is het Beginsel van duurzame ontwikkeling?

  Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Art 11 VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), was art 6 EG-verdrag. Het impliceert een ontkoppeling tussen milieu en economie.

 • Welke twee milieuwetten waren reeds in 1970 en 1971 in werking getreden?

  Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 1970
  Wet inzake de luchtverontreiniging (Wet luvo) 1971
 • Wat was het nadeel van de sectorale aanpak?

  Verbrokkeling en onoverzichtelijkheid van  de mileuwetgeving.
 • 3. Wat is het Voorzorgsbeginsel (en het onderscheid met het preventiebeginsel)?

  Als een dreiging bestaat van ernstige of onomkeerbare schade, mag het enkel ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid over het causale verband niet worden gebruikt als reden voor het uitstellen van maatregelen. Ook zie art 191 VWEU.

  Bij het preventiebeginsel is het verband tussen oorzaak en gevolg bekend en is zeker dat bepaalde activiteiten milieuaantasting tot gevolg hebben als niet wordt ingegrepen. Bij het voorzorgsbeginsel is nog geen volledige wetenschappelijke zekerheid over het verband tussen oorzaak en gevolg.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart