Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'europees', 'accountant' en 'inkopen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over europees, accountant, inkopen

Welke 3 aspecten worden bij rechtmatigheid beoordeeld?
De accountant/ADR beoordeelt of er sprake is van rechtmatig inkopen:
Cijfermatige beoordelingen:
 • Zijn alle behoeften de Europees aanbesteed hadden moeten worden ook daadwerkelijk Europees aanbesteed?
 • Zijn de behoeften waarvoor een Europees aanbestede ovk is ook daadwerkelijk onder die ovk ingekocht?
Kwalitatieve beoordeling:
 • Zijn de afgeronde Europese aanbestedingsprocedures cf wet-en regelgeving uitgevoerd/
(Procedures goed en tijdig nageleefd?
Rapporteer
Hoe wordt de inkooprechtmatigheid gerapporteerd?
Een beoordeling leidt tot een goed gekeurde of afgekeurde accountantsverklaring.
- De interne accountant oefent controle uit op de rechtmatigheid.
- Er volgt een rapportage hierover aan de externe accountant
- De externe accountant vormt hierover een oordeel als onderdeel van de beoordeling van de jaarrekening.
Rapporteer
Welke toleranties hanteert de accountant bij goedkeuren rechtmatigheid
De inkooprechtmatigheid wordt uitgedrukt in een %, die aangeeft hoe groot de fout in de jaarrekening is.

- fouten in de jaarrekening (% van de totale lasten van de org)
Bij minder of gelijk aan 1 % wordt dit goedgekeurd
- Onzekerheden in de controle (% van totale lasten van org) 
Bij minder of gelijk aan 3% wordt dit goedgekeurd

Het betreft alleen posten waarvoor een Europese aanbestedingsplicht geldt.
Dit geldt voor Waterschappen/Gemeenten en ministeries.
Rapporteer
Wat is een toetsingskader van inkooprechtmatigheid?
Het toetsingskader is nodig voor het beoordelen van rechtmatigheid. (I.r.t. Inkoop en aanbesteden)
Hier zijn geen formele regels voor.
AD moet zelf het kader opstellen, bijv. Met JUZA, inkoop en interne accountantsdienst.
- defenitie rechtmatig inkopen
- defenitie onrechtmatig inkopen
Rapporteer
Wat komt er aan de orde in een toetsingskader?
Wet en regelgeving i.r.t. Inkoop en aanbesteden
Europese richtlijnen
AW
Prop gids
ARW
Eigen inkoop en aanbestedingsbeleid 

Afhankelijk van de AD en/of onderwerp van de aanbesteding:
Andere wet en regelgeving;
Jeugdwet/wet personenvervoer/Mededingingswet/Verordeningen
Rapporteer
Hoe wordt een toetsingskader opgesteld en met wie?
 1. Vastleggen in het tk hoe te oordelen als een reeds geconstateerde onrechtmatigheid voortduurt omdat er nog geen rechtmatig alternatief beschikbaar is.
 2. Leg in het inkoop en aanbestedingsbeleid de regels vast voor een explain (een onderbouwd goedgekeurd besluit om af te wijken)
 3. Zorg dat de onrechtmatigheid op tijd kan worden ontdekt zodat maatregelen nog effect hebben. Bijv. Na ieder kwartaal.
 4. Maak het onderdeel van reeds bestaande rapportages aan hoger management.
Rapporteer
Geef voorbeelden van professionele inkoop die rechtmatigheid bevordert
 1. Geef een duidelijke definitie van het begrip aanbestedingsplicht, bijv. Op intranet/inkoopbeleid
 2. Inventariseer tijdig welke inkoopbehoeften er zijn door overleg met budgethouders en inzien van de begroting: inkoopjaarplan, meerjarig aanbestedingskalender.
 3. Vergroot de ervaren meerwaarde van Europees aanbesteden onder interne klanten door successen zichtbaar te maken.
 4. Overweeg bij beperkte inkoopcapaciteit inkoopsamenwerking of inzet van tijdelijke externe capaciteit.
Rapporteer
Is het een goede methode om inkooponrechtmatigheden te ontdekken van een jaarlijkse inkoopomzet per leverancier en er ook gekeken wordt naar de behoefte voor de toekomst?
Nee, dit is te beperkt.
De versnipperde inkopen blijven dan onopgemerkt
Bijvoorbeeld inkopen die soortgelijk van aard zijn, maar bij andere leveranciers worden gedaan.
Of soortgelijke inkopen die bij dezelfde leverancier worden gedaan, over een langere periode dan 1 jaar. (Dus langer terugkijken)
Rapporteer
Op welke punten zou een aanbestedingsdossier kunnen worden onderzocht om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een correct Europees aanbestede overeenkomst?

Er is geen regelgeving voor de checks die een auditeur of accountant moet doen om vast te stellen of en opdracht daadwerkelijk Europees is aanbesteed en ook goed is gedaan.
Maar er kan worden afgeleid of er Europees is aanesteed:
Publicatie van de aankondiging van de opdracht
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart