Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'inkoopportfolio', 'leveranciers' en 'matrix', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over inkoopportfolio, leveranciers, matrix

Wat is de benadering van de inkoopportfolio van Kraljic?
De kern van de portfolio benadering is het classificeren en managen van de in te kopen artikelen.
O.b.v. 2 dimensies plaats je producten en diensten in een 2x2 matrix:  de invloed op het financieel resultaat en het toeleverings risico.
Het minimaliseren van kwetsbaarheid en het zo goed mogelijk gebruik maken van potentiele inkoopmacht.
Rapporteer
Welke 4 typen producten staan er in de inkoopportfolio matrix?
Hefboomproducten (sleutelproducten)
Routine producten (catalogusproducten)
Strategische producten
Knelpuntproducten

De indeling is een momentopname, de indeling in de vier groepen is dynamisch.
Rapporteer
Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de inkoopportfolio?
De portfolioanalyse geeft inzicht in de eigen inkoopsituatie in de markt.
Het moet leiden tot het ontwikkelen van optimale en verschillende sourcings strategieën. Niet alle producten en leveranciers worden op dezelfde manier  behandeld.
Het managen van macht en afhankelijkheid i.r.t. Leveranciers en leveranciersmarkten.
Rapporteer
Wat is er benodigd als de inkopende organisatie opereert in een markt met hoge afbreukrisico's?
Goede marktanalyse en het hebben van financiële en leveranciers kennis en het continue volgen van de productontwikkelingen.
Rapporteer
Wat kan je zeggen over de machtsverhoudigen in de inkoopportfolio?
De machtsverhouding ligt bij de leverancier of de inkoper, of beide.
De afnemer domineert
De leverancier domineert
De relatie is evenwichtig
Rapporteer
Wat is de relatieve machtsverhouding tussen inkoper en leverancier  bij de 4 categorieën?
Strategisch verwijst naar een sterke wederzijdse afhankelijkheid
Knelpunt verwijst naar  een sterkere afhankelijkheid van de koper
Routine verwijst naar een geringe wederzijdse afhankelijkheid
Hefboom verwijst naar een sterkere afhankelijkheid van de leverancier
Rapporteer
Wat is de strategie / aanbevelingen volgens Kraljic en de gevolgen voor de afhankelijkheid en macht?
Aanbodzijde
 1. De omvang van de inkoopmarkt
 2. De bezettingsgraad van de leveranciers
 3. De concurrentiepositie en de dynamiek hierin
 4. Het unieke van het product
 5. Stabiliteit van de inkooplogistiek

Vraagzijde
 1. De jaarlijkse ingekochte hoeveelheid en de groei hierin
 2. Het marktaandeel van jouw organisatie op haar eindmarkten

Inkooppositiematrix, instrument voor strategieontwikkeling.
De aard van de machtspositie bepaalt de strategie.
Rapporteer
Wat staat er bij de inkooppositiematrix bij de assen en welke strategieën horen hierbij?
Links: Macht van de eigen onderneming t.o.v. leveranciers.
Onder: Macht van de leveranciers t.o.v. de eigen onderneming.
Strategieën:
Oogststrategie (prijsvoordelen/verspreiden aankoop over meer leveranciers)
Evenwichtsstrategie (samenwerking ohgv kwaliteitsverbetering, doorlooptijdverkorting)
Diversificatiestrategie  (levering lage termijn zeker stellen, sluiten jaarcontracten, actief op oek naar nieuwe leveranciers)
Rapporteer
Wat is het stappenplan voor de inkoopportfolio?
Voorbereiding
Ontwerpen en vullen van de matrix
Interpretatie van de resultaten
Strategische acties
Evaluatie en vervolgacties
Rapporteer
Wat zijn de vragen die je moet stellen bij stap 1 van de inkoopportfolio; de voorbereiding?
Wat wil je bereiken met de analyse en voor wie (structuur werkveld/groot aantal leveranciers in pakketten/ontbreken inzicht inkooprisico
Hoeveel tijd en budget is er voor de analyse
Welke informatiebronnen zal je nodig hebben (informatiestystemen/spendsanalyse)  
Wie gaan er meedoen aan de analyse en wie moeten erbij worden betrokken? (Personen die info moeten verstrekken en personen die te maken krijgen met consequenties analyse
Rapporteer
Welke vragen/info is er nodig bij het maken van een inkoopportfolio analyse voor inkooppakketten?
Voor de pakketten geldt: Voor de positie op de verticale is is kwantitatieve informatie nodig die uit de crediteurenadministratie komt. Deze kan je zelf inplotten in de matrix.
Voor de horizontale as is het nodig te weten welk product of dienst precies in scope is zodat de bijbehorende markt kan worden beschouwd. Van deze markt is kennis nodig.
Het is ook van belang (voor zowel horizontaal als verticale as) om te weten wat de toekomstige behoefte is.
(Wordt iets uitgefaseerd of juist uitgebreid of nieuw aangeschaft)
Rapporteer
Wie/welke collega's (met welke functies) moet je betrekken bij het maken van een inkoopportfolio?
Materie deskundigen (een of meer), collega's die zicht hebben op de omvang en de toekomstige inkoopbehoefte van het pakket, afdelingsmanagers.
Bijvoorbeeld van een pakket groenvoorziening:
Collega's van afdelingen Grond en Gebouwenbeheer/ Beheer openbare ruimte, Wijkbeheer en facilitaire zaken.
Doel om te kijken wat het inkooppakket precies behelst en de verwachting van de aard en omvang van de behoefte in de komende jaren.
De directie strategie Beleid en Projecten, aangezien zij vast weten welke projecten er voor groenvoorziening zijn.
Rapporteer
Wat is stap 2 in de inkoopportfolio voor het ontwerpen en vullen van de matrix?
Wat gaan we in de matrix zetten en hoe ga je de posities bepalen.
Aggregatie niveau (Detailniveau)
- individueel product niveau/detailniveau
- Inkooppakket
- categorie
Portfolioanalyses kunnen ook gedaan worden voor;
- Centrale inkoop afdeling (eindgebruikers/afdelingen
- Afzonderlijke business units (directies)
- Concern niveau
Rapporteer
Welke punten spelen altijd een rol bij het bepalen van het detailniveau?
 • Uitvoerbaarheid (Blijft de analyse nog uitvoerbaar? Niet teveel items van het laagste niveau in de portfolio plaatsen, dan op een hoger niveau gaan werken)
 • Haalbaarheid (tijd en kosten)
 • Relevantie (Is het verkregen inzicht nog relevant, werken met porfolio is items groeperen. Dit betekent dat je belangrijke of unieke aankopen individueel moet behandelen en andere aankopen kunt groeperen tot artikelgroepen)
Rapporteer
Welke variabelen ga je gebruiken voor de assen bij stap 2 van de inkoopportfolio?
Voor de invloed op het financieel resultaat:
- Gebruik je het ingekochte volume (Inkoopwaarde in absolute termen; euro's en relatieve termen; aandeel van het budget)
- Toegevoegde waarde; manier waarop de gemaakte inkoopkosten invloed hebben op de toegevoegde waarde van de organisatie.

Voor het inkoop-of toeleveringsrisico: 
-Wat versta je onder het risico? Weinig leveranciers?
-Complexiteit van de inkoopmarkt? (Oligopolie/monopolie, snelle ontwikkelingen, hoge entree barrières voor nieuwe leveranciers)
- Bevoorradingsrisico? (Logistieke afhankelijkheid)
Rapporteer
Wat doe je bij stap 3; de interpretatie en resultaten van de inkoopportfolio?
Bij het interpreteren van een gevulde matrix moet je eerst nadenken over de gevonden posities in de matrix, daarna over de betekenis ervan. Stel de vragen;
 • Waarom zit een bepaalde productgroep in het betreffende kwadrant?
 • Kloppen de verschillende posities met onze verwachtingen?
 • Zijn posities onbedoeld en onterecht bepaald door de meetmethode? Is bijstelling nodig?
Rapporteer
Hoe beoordeel je de resultaten van stap 3 in de inkoopportfolio?
Vragen die kan stellen:
 • Wat betekenen de verschillende posities?
 • Hoe interpreteren we de resultaten?
 • Hoe erg en hoe goed zijn de verschillende posities?
 • Waar moeten we ingrijpen, welke risico's zijn onaanvaardbaar?
Rapporteer
Stap 4: Strategische acties van de inkoopportfolio, waar houdt je rekening mee?
Verdelen in 2 typen:
- Acties waarmee dezelfde positie in het kwadrant wordt behouden
_ Acties waarmee een andere positie in de matrix wordt ingenomen.

Houdt rekening met;
 • De strategie van de organisatie
 • De situatie op de leveranciersmarkten
 • De prestaties, capaciteiten en intenties van (individuele) leveranciers    
Rapporteer
Wat is de strategie bij routineproducten?
3. Bundeling van de inkoopbehoeften (efficiënt processing door bundeling van de inkoopbehoefte en reduceren aantal leveranciers). Hierdoor heb je een betere marktpositie door het grote inkoopvolume met als resultaat lagere prijzen. Met leveranciers werken aan vereenvoudiging van bestelmethoden, logistieke processe en betaalprocessen, bijv. E. Procurement. Raamovereenkomsten!
System contracting ( verwante producten bij 1 leverancier onderbrengen.
Contracten afsluiten met Key suppliers, naast een eigen pakket met producten of diensten ook ander diensten gaan leveren.
4.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart