Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'markt', 'product' en 'marktvorm', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over markt, product, marktvorm

Waar is het meso- economisch onderzoek op gericht
Gericht op specifieke bedrijfstakken, technologische ontwikkelingen, energieverbruik, kosten, winstgevendheid, marktvormen.
Rapporteer
Waar is het micro-economisch onderzoek op gericht?
Gericht op individuele producten en leveranciers, productkennis, kwaliteit, kostenanalyse.
Rapporteer
Wat zijn manieren om marktinformatie te verzamelen i.r.t.  de aard van de aanbesteding.
Gebruik van eigen inzichten
Raadplegen openbare bronnen
Ervaringen van vakgenoten
Bezoek bijeenkomsten en congressen
Raadplegen (externe) experts   
Consulteren van de markt
Rapporteer
Benoem het stappenplan voor markt onderzoek
-Vastleggen van het doel van het onderzoek
(welke info zoek je precies, welke problemen ga je oplossen, welke reikwijdte en diepgang zijn vereist)?
- Vooronderzoek en kosten/baten analyse 
(welke info is er al beschikbaar, welke bronnen moeten aanvullend worden geraadpleegd, wegen de kosten van het onderzoek (uren) op tegen de verwachte opbrengst)?
- Opstellen van een onderzoeksplan
(Projectaspecten en inhoudelijke aspecten)
-Uitvoeren van een inkoopmarktonderzoek
(verzamelen en analyseren van gegevens)
-Rapportering
(beantwoording van de onderzoeksvragen, conclusies en advies aan besluitvormers)
-Evaluatie
(vastleggen lessons learned t.b.v. toekomstige marktonderzoeken)
Rapporteer
Welke factoren bepalen de Marktvorm?
Het aantal aanbieders (leveranciers, aanbodzijde)
Het aantal vragers  (afnemers, vraagzijde)
De mate van product differentiatie
Rapporteer
Waarom is kennis van de marktvormen  belangrijk?
Voor een goede aanbestedingsstrategie en een passende invulling van contract en leveranciersmanagement.
Om te zien hoe de machtsbalans tussen inkoop en aanbieders is.
Rapporteer
Kenmerken en voorbeelden marktvorm volledig vrije mededinging aanbodzijde
De aanbieder noch vrager kan invloed op de prijs uitoefenen.
Er is een hoge mate van markt transparantie.
Het product is homogeen en volledig substitueerbaar.
Graan, cacao, koffie.
ijzer, koper aluminium.
Rapporteer
Kenmerken en voorbeelden marktvorm monopolistische concurrentie
Deze markvorm kenmerkt zich door een sterke productdifferentiatie.
Elke aanbieder tracht zijn product onderscheidend te maken van concurrerende  producten en op die manier een monopolie situatie voor zichzelf te creeren.
Hierdoor staan de prijzen niet direct onder druk van het concurrentie aanbod.
Sigaretten, wasmiddelen, voedingsmiddelen, hifi apparatuur.
Rapporteer
Kenmerken en voorbeelden marktvorm oligopolie
Deze marktvorm oligopolie kenmerkt zich door weinig aanbieders, een beperkte productdifferentiatie en een moeilijke toetreding tot de markt.
Weinig aanbieders en gedifferentieerd of heterogeen product? HETEROGENE OLIGOPOLIE
Veel aanbieders en en heterogeen product? MONOPOLISTISCHE CONCURRENTIE
Voorbeelden in de industriele sfeer,  telefooncentrales, vrachtwagens, chemische half fabrikaten, smaakstoffen.
Rapporteer
Welke drie marktvormen zijn er aan de vraagzijde?
Volledig vrije mededinging
Oligopsonie
Monopsonie
Rapporteer
Welke kenmerken en voorbeelden bij de marktvorm oligopsonie
Er zijn weinig afnemers en een groot aantal aanbieders.
De (vaak grote) afnemers hebben gezamenlijk een machtspositie t.o.v. De veelal kleine aanbieders.
Bv. Automobielindustrie als vrager van halffabrikaten .
Rapporteer
Kenmerken en voorbeelden bij de marktvorm Monopsonie.
Tegenover een groot aantal leveranciers staat slechts 1 afnemer van het product.
vb. Suikerindustrie, zuivelindustrie, Defensie als afnemer van wapensystemen.
Rapporteer
Welke vragen als inkoper stel je bij de ontwikkeling van inkoop en aanbestedingstrategie
-Met welke marktvorm hebben we te maken m.b.t. Artikel X.
-Hoeveel potentiele leveranciers opereren in de markt van wie wij dit artikel kunnen betrekken
-Wat al eer op korte en lange termijn gebeuren voor product P op de inkoopmarkt en met welke concurrenten hebben wij wat dit product betreft te maken?
Rapporteer
Wat zijn belangrijke kenmerken van de markt; waar ka naan gedacht worden?
 • Mate van groei of krimp. Door bijv. Technologische ontwikkelingen)
 • Het aantal bedrijven dat in de markt opereert. (Oligoplie, Monopolie, Polypolie)
 • Het benoemen van de grootste leveranciers in de markt en hun marktaandeel.
 • Dynamiek in de markt, zijn er nieuwe toetreders of fusies.
 • Het bestaan van brokers/resellers
 • Wettelijke beperkingen / regulering van de markt
 • Professionaliteit in de branche.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart