Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'procedure', 'diensten' en 'prijsvraag', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over procedure, diensten, prijsvraag

Welke aanbestedings procedures zijn onder voorwaarden toegestaan?
 • Concurrentie gerichte dialoog
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
 • Procedure voor sociale en andere specifieke diensten
 • procedure voor het plaatsen van concessie opdrachten
Rapporteer
Wanneer pas je de procedure toe van een concurrentie gerichte dialoog?
Voor grote omvangrijke infrastructurele projecten (DBFM-contract), grote maat werk softwaremigratie of nieuwe circulaire oplossing.
Door de complexiteit van de opdracht zijn voorafgaande onderhandelingen nodig.
Als er in een OP of NOP alleen inschrijvingen zijn ontvangen de onregelmatig of onaanvaardbaar zijn.
Het is een intensieve en potentieel lange procedure en vereist professioneel opdrachtgeverschap.
Rapporteer
Wat mag niet tijdens de tweede fase, de dialoogfase bij de procedure concurrentiegerichte dialoog?
Het is niet toegestaan aan Cherry Picking te doen; van verschillende ondernemers goede ideeën combineren en dat geheel uitvragen.
Voorgestelde oplossingen of door deelnemers verstrekte informatie mag niet gedeeld worden met andere deelnemers tenzij hier toestemming voor is.
Rapporteer
Hoe ziet een voorbeeldproces eruit van een omvangrijke concurrentie gerichte dialoog?
Voorbereiding       +/- 7 tot 12 maanden
Selectie                   +/- 3 maanden (1e fase gelijk aan selectiefase NOP
Dialoog                    +/- 9 tot 24 maanden (2e fase)
Inschrijving           +/- 3 maanden
Contract close       +/- 3 maanden
Financial close       +/- 3 maanden
Realisatie
Exploittie

Voor de dialoog en inschrijvingsfase gelden geen wettelijke minimum termijnen.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen de procedure concurrentiegericht dialoog en mededingingsprocedure met onderhandeling?
Het moment van inschrijving is eerder bij de mededingingsprocedure met onderhandeling.
Rapporteer
Wat is belangrijk bij de procedure Mededingingsprocedure met onderhandeling
Het inschrijvingstermijn is niet wettelijk bepaald, maar moet wel lang genoeg zijn voor inschrijvers om hun offerte op te stellen.
Na ontvangst van de 1e inschrijving mag er onderhandeld worden onder voorwaarde dat alle inschrijvers over dezelfde info beschikken en gelijk worden behandeld.
Rapporteer
Wat houdt een wezenlijke wijziging in?
Artikel 163 g
Een wijziging is wezenlijk als de overheidsopdracht van materieel verschilt met de oorspronkelijke opdracht.
Presse text arrest
Rapporteer
Wat mag niet gewijzigd worden na een procedure waarvan geen geldige inschrijvingen van zijn ontvangen? (welke fases van de aanbesteding)?
In deze context mag er geen wezenlijke wijziging worden doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijk aanbestede opdracht.
men moet dit streng bewaken, bijvoorbeeld op de volgende momenten:
- Opstellen van de aanbestedingsdocumenten:
o programma van eisen
o uitsluitingsgronden, minimumeisen, selectiecriteria, gunningscriterium en nadere gunningscriteria
o voorwaarden in de conceptovereenkomst
- Beoordelen van de ontvangen aanvragen tot deelneming, inschrijvingen:
o beoordelingsmethodiek
o wegingsfactoren
- Onderhandelingen met geselecteerde inschrijvers:
o tijdens de onderhandelingen mag het waterschap toelichting vragen en geven, onder voorwaarde dat alle inschrijvers dezelfde informatie ontvangen, en zonder hierbij informatie te geven waardoor de opdracht wezenlijk wijzigt.
Rapporteer
Hoe wordt een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging ook wel genoemd?
Gunning uit de hand
Rapporteer
Wanneer mag je de procedure onderhandelingsprocedure zonder aankondiging gebruiken?
De toepassing van de procedure beperkt zich tot zeer uitzonderlijke omstandigheden.
Art. 2.32
Er zijn geen of geen geschikte inschrijvingen ontvangen.
De opdracht heeft dwingende spoed
Aanvullende werken/diensten of leveringen.
Rapporteer
Wat zegt de Europese Commissie over dwingende spoed?
Hier wordt een gebeurtenis onder verstaan die ruimschoots het kader van het economische en sociale leven te buiten gaat, zoals aardbevingen of overstromingen en er hierdoor levensnoodzakelijke goederen moet n worden geleverd om slachtoffers te beschermen. Het onmiddeijke kunnen helpen, als in een periode van een maand.
Rapporteer
Wat zijn de voordelen en nadelen van de  procedure onderhandelingsprocedure zonder aankondiging?
Voordelen:
Korte procedure, termijnen in de procedure zijn niet voorgeschreven.
Onderhandelen geeft veel ruimte aan de aanbestedende dienst en de aanbieder om elkaar te vinden.
Ervaringen uit het verleden in de procedure betrekken.

Nadelen:
Beperkte concurrentiedruk op aanbieder, daarom niet altijd de beste prijs kwaliteit verhouding.
Minder transparant.
Rapporteer
Wanneer kan je de procedure voor innovatiepartnerschap gebruiken?
Voor innovatieve oplossingen voor producten, werken en diensten die niet (met het gewenste prestatieniveau) op de markt beschikbaar zijn.
Hiervoor is gedegen marktonderzoek nodig; marktverkenning. Patentenonderzoek of markt consultatie.
De reikwijdte kan variëren van marktonderzoek in Europa tot een wereldwijde analyse.
Rapporteer
Wat zijn de 3 fasen bij de procedure innovatief partnerschap?
 1. Mededingingsfase
 2. Onderzoeks- en ontwikkelingsfase
 3. Commerciële fase
Rapporteer

Wat zijn de voordelen van het innovatief partnerschap?
 • Gezamenlijk met het bedrijfsleven innoveren.
 • Meer ruimte voor interactie tussen opdrachtgever en potentiele opdrachtnemer.
 • Keuzevrijheid in het toekennen van het intellectueel eigendom.
 • Objectief, transparant en niet-discriminerend.
Rapporteer
Nadelen innovatief partnerschap
Lange looptijd van de procedure, afhankelijk van de innovatiegraad.
Keuze in commerciële fase is beperkt tot de deelnemers (Als er op dat moment oplossingen van ander bedrijven zijn ,kunnen die in ingekocht worden onder het innovatief partnerschap)
Rapporteer
Wat geldt er bij een procedure voor sociale en specifieke diensten? Op wie is de procedure van toepassing?
Gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie geldt er een vereenvoudigde procedure. (Voor zover op de 2B diensten lijst of kijk bij Pianoo:  CPV codes

Diensten voor onderwijs
Gezondheidszorg
Maatschappelijke dienstverlening
Rapporteer
Wat is de drempel bij de procedure sociale en specifieke diensten?
Boven de drempel geldt de AW.  € 750.000
Onder de drempel vaak MV onderhands. Let op ! Indien er sprake is van grensoverschrijdend belang, dan wel aankondigen.
Rapporteer
Wat is kenmerkend bij een procedure plaatsen van een concessieopdracht?
Het verschil met een gewone overheidsopdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht.
Kenmerkend is ook dat het exploitatierisico bij de exploitant ligt.
Rapporteer
Hoe wordt de waarde van een concessie opdracht gevormd?
De waarde wordt gevormd door de totale tijdens de looptijd behaalde omzet van de concessiehouder ex btw met inbegrip van de bijkomende leveringen die i.h.k.v. De werken en diensten zijn verricht.
Art 2a 10. Lid 2.
Rapporteer
Wat als de concessie opdracht onder de drempel van € 5.225.000,- is?
Dan is de AW 2012 niet van toepassing, tenzij er sprake is van grensoverschrijdend belang.
Dan dient er vooraf met passende mate van openbaarheid aan te worden gegeven.
Rapporteer
Wat mag niet bij de procedure voor een DAS
Je kan het aantal ondernemers in een DAS niet beperken door selectie criteria toe te passen.
Rapporteer
Wanneer besteed je aan met de procedure DAS
Indien de geraamde waarde van alle voor de totale duur van het systeem door u voorgenomen overheidsopdrachten de drempel overschrijdt.
Rapporteer
Welke fases zijn er bij de procedure DAS
 1. De instelling van het systeem (Met de NOP met uitzondering van de inschrijvingsfase)
 2. Het plaatsen van uw opdrachten binnen het systeem
Rapporteer
Wat is het doel de procedure van een prijsvraag
Een prijsvraag is een procedure die tot doel heeft om een plan of ontwerp te verschaffen dat na aankondiging door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen.
Vooral  bij architectuuropdrachten.  Alleen toe te passen voor diensten.
Rapporteer
Wanneer pas je de regeling voor een Europese procedure van een prijsvraag toe?
Als het prijzengeld of de vergoeding hoger is dan het drempelbedrag voor diensten.  € 214000 € 139000
Rapporteer
Voordelen procedure van een prijsvraag
Het biedt veel ruimte voor het creatieve proces.
Het vormen van het idee en het gunnen van de opdracht blijft gescheiden.
In de regelgeving is niet bepaald of de winnaar van de prijsvraag ook de opdracht tot realisatie van het winnende idee mag uitvoeren.
Dit moet je expliciet besluiten.
Rapporteer
Nadelen procedure van een prijsvraag
Het is lastig om een onafhankelijke jury samen te stellen.
Het juridisch kader m.b.t. De procedure is beperkt. (Afwijken beslissing jury). Leg alles goed vast in de aanbestedingsdocumenten.
Rapporteer
Wanneer kan je gebruik maken van de versnelde procedure?
In geval van een urgente situatie mogen in een OP, NOP en de meded .proc. met onderhandeling de minimumtermijnen worden aangepast. Onder voorwaarden. Art. 2.74
Hier is geen juriprudentie over, maar het is ook duidelijk dat er niet zomaar een beroep op mag worden gedaan.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart