Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'methaan', 'weer' en 'organisch', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- NLT
211 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over methaan, weer, organisch

Waar in de grond zit methaan opgeslagen?
In de ondergrond van de toendra; in de permafrost.
Rapporteer
Welk invloed heeft het toenemende broeikaseffect op de hoeveelheid methaan in de lucht?
De temperatuur stijgt waardoor (een deel van) de permafrost, waarin het methaan zit opgeslagen, zal smelten en er methaan vrijkomt in de lucht.
Rapporteer
Welk invloed heeft methaan op het broeikaseffect?
Methaan is een broeikasgas. Het extra vrijkomende methaan zal dus zorgen voor een versterkt broeikaseffect, waardoor de temperatuur zal stijgen. Hierdoor smelt er meer permafrost en komt er weer meer methaan vrij in de lucht.
Rapporteer
Wat zijn chemische eigenschappen van methaan (CH4)?
- Kleurloos
- Ontvlambaar
- Gas
- Niet-giftig
- Smeltpunt: -182 graden Celsius
- Kookpunt: -162 graden Celsius
- Zelfontbrandingstemperatuur: 537 graden Celsius
Rapporteer
Waarom vermoedden geleerden dat methaanhydraat alleen in de buitenste regionen van ons zonnestelsel zou voorkomen?
Omdat de temperaturen daar zeer laag zijn en waterijs komt daar overvloedig voor, maar men heeft sinds enkele jaren ontdekt dat er hier ook zeer grote hoeveelheden methaanhydraat voorkomen in sedimenten op de bodem van de oceanen.
Rapporteer
Hoe denkt men dat methaanhydraten gevormd worden?
Doordat methaan uit diepe sedimenten langs geologische breuklijnen naar boven stroomt en in aanraking komt met naar beneden sijpelend koud zeewater.
Rapporteer
Hoe veel keer sterker is methaan dan koolstofdioxide, qua broeikasgas?
Eén mol methaan is 23 keer sterker dan één mol koolstofdioxide.
Rapporteer
Welke twee absorptiepieken heeft methaan?
Ieder broeikasgas heeft enkele karakteristieke absorptiepieken bij verschillende golflengtes. Die van methaan zijn bij 1250/cm (8 * 10-4 m) en bij 3000/cm (3,33 * 10-4 m).
Rapporteer
Hoe ontstaat het dikke pakket organisch materiaal in de ondergrond?
Het veenmos groeit nog steeds, waarbij het oudere veen overgroeid wordt door nieuw veen. Door de zuurstofloze en zure omgeving vergaan de plantenresten niet of nauwelijks. Eenmaal in de ondergrond worden ze permanent ingevroren: permafrost.
Rapporteer
Hoe verandert het landschap op de toendra door de temperatuurstijging?
De grond begint steeds meer te ontdooien, wat je vooral merkt in de zomer waarin het 25 graden Celsius kan worden. De bodem wordt dan drassig en moerasachtig. Doordat het veen inklinkt, ontstaan op veel plaatsen meertjes.
Rapporteer
Op welke twee manieren kan methaan ontstaan?
- Methaan wordt gevormd in diepere aardlagen door afbraak van grotere organische verbindingen o.i.v. warmte en druk. Alle aardgasreserves zijn zo ontstaan.
- Als anaërobe bacteriën organische stoffen afbreken. Onder anaërobe omstandigheden verbranden deze anaërobe bacteriën organische verbindingen om energie vrij te maken, waarbij methaan als afvalproduct ontstaat.
Rapporteer
Volgens welke vrij snel verlopende reactie ontstaat methaan uit eenvoudig afbreekbare organische stoffen?
CH3OOH -> CH4 + CO2
Rapporteer
Waar komen anaërobe omstandigheden veelal voor?
In moerasbodems, maar ook in natte rijstvelden.
Rapporteer
Waardoor is de methaanconcentratie boven rijst en andere grassen het hoogst?
Rijst en andere grassen vormen holle stengels die als een soort 'schoorsteentjes' functioneren.
Rapporteer
Hoe wordt methaan geproduceerd door afvalstortplaatsen en veeteeltbedrijven?
- Bij stortplaatsen: methaan gevormd tijdens afbraakprocessen in het anaërobe stortlichaam. Dat methaan kan opgevangen worden en weer als brandstof gebruikt worden.
- Bij herkauwers, vooral koeien, wordt methaan in de maag gevormd. Mestopslag en uitrijden van mest vormen eveneens een bron van methaanemissie.
Rapporteer
Hoe ontstaat er methaan wanneer de permafrost ontdooit?
In de bevroren bodem van de toendra zit veel oud onverteerd plantenmateriaal. Als de bodem smelt, komt dit materiaal in een moerasachtige omgeving. In moerassen worden deze plantenresten afgebroken door anaërobe bacteriën, die uiteindelijk het organisch materiaal reduceren tot koolstofdioxide en methaan waarbij in mindere mate de gassen H2S en NH3 vrijkomen. Vooral de laatste twee zorgen voor een onwelriekende rottingslucht.
Rapporteer
Wat is het zichzelf versterkende proces die de bacteriën creëren?
Ze leven vaak op de bodem van meertjes of diep in de modder, omdat ze alleen in strikt zuurstofloze omstandigheden leven. Het methaan komt dan vrij in de vorm van bellen die naar het oppervlak borrelen. Bevriest het water weer, dan worden de gasbellen gevangen in en onder het ijs. Als in het voorjaar het ijs weer smelt, komen deze grote hoeveelheden methaan vrij in de atmosfeer. Het broeikaseffect wordt versterkt met als gevolg opwarming, waardoor weer meer permafrost smelt en weer meer methaan vrijkomt.
Rapporteer
Op welke manier zorgt het versterkte broeikaseffect voor een positief gevolg in het toendragebied?
Door de hogere temperatuur groeien planten in het toendragebied sneller, waardoor er meer koolstofdioxide uit de atmosfeer vastgelegd wordt in plantenbiomassa.
Rapporteer
Waardoor wordt het positief gevolg van het versterkte broeikaseffect in het toendragebied te niet gedaan?
Uit de moerassige bodem komt (ook) methaan vrij, wat een 23 keer sterkere broeikasgas is dan koolstofdioxide.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart