Aard en omvang van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld

21 belangrijke vragen over Aard en omvang van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld

Wat is seksuele grensoverschrijving?

Als er sprake is van een of aan meer van de volgende voorwaarden niet wordt voldaan:

Sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Partners laten elkaar weten en zijn in staat anderen te laten blijken dat zij seksueel contact willen, er wordt geen druk of manipulatie uitgeoefend en geen vd partners heeft groot overwicht door macht of leeftijd die de ander afhankelijk maakt.
Rapporteer

Wat is seksuele grensoverschrijding? Welke handelingen of onderdelen behoren tot seksuele grensoverschrijding?

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen juridische definities, psychologische definities en sociologische definities van seksuele grensoverschrijding.

Bij een positieve seksuele interactie is er sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Seksuele grensoverschrijding is elke vorm van seksueel contact waarbij een van deze grenzen van een persoon worden overschreden. Dit kan gaan om het overschrijden van een fysieke grens, maar ook bijvoorbeeld liegen, boos worden, dronkenschap of afhankelijke positie.
Onder seksuele grensoverschrijding vallen diverse begrippen:
· seksueel geweld
· seksueel misbruik
· seksuele intimidatie
· grooming
· sexting
Rapporteer

Wanneer is er precies sprake van seksueel misbruik?

Seksueel misbruik, of zoals in de wet beschreven ontucht met misbruik van gezag of vertrouwen, is: elke vorm van seksueel contact tussen een volwassenen met een kind, of andere situaties waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil, bijvoorbeeld wanneer een leerkracht seksueel contact heeft met een leerling of een hulpverlener met een cliënt.
Rapporteer

Wat is seksuele intimidatie?

Dat is gedrag met een seksuele betekenis met als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast,  in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Het is meestal in de bedrijfssfeer maar kan in alle situaties voorkomen
Rapporteer

Wat is volgens zedenwetgeving pornografie?


- Openlijk tentoonstellen of ongevraagd aan iemand toezenden van afbeeldingen of voorwerpen die in strijd komen met seksuele fatsoensnormen in het bijzonder als diegene nog geen 16 jr is.    
- In bezit hebben, verspreiden of vervaardigen van afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij iemand <18 jaar is betrokken. (kinderporno)
Rapporteer

Wat is volgens de zedenwetgeving verkrachting?


- Iemand door (dreiging met) geweld of andere feitelijkheid dwingen tot seksueel binnendringen van het lichaam.
- Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde.     
- Seksueel binnendringen bij iemand <12 jr.
- Buiten echt seksueel indringen bij iemand <16 jr.
Rapporteer

Wat is volgens de zedenwet aanranding?


- Iemand dwingen tot het plegen/dulden van ontuchtige handelingen
- Ontucht met bewusteloze, onmachtige gestoorde of kind <16 jr
Rapporteer

Wat kan er gezegd worden over de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag; is de dader bekend of onbekend bij het slachtoffer?

Het meeste seksueel grensoverschrijdende gedrag wordt door bekenden gepleegd.

Ongeveer 1/5e van de slachtoffers kent de dader niet.

Bij volwassen vrouwen gaat het relatief vaak om een (ex-) partner en bij mannen vaakst om een vriend(in). Andere typen plegers (zoals collega’s) komen minder vaak voor.

Bij kinderen en jongeren gaat het vaak om familie, huisgenoten, buurgenoten, etc. Meestal wordt aandringen, liegen en boos worden het vaakst als pressiemethoden gebruikt.
Rapporteer

Wat is volgens de zedenwet verleiding?


- Iemand <16 jr verleiden tot het plegen van ontuchtige handelingen met derden
Rapporteer

Wat is volgens de zedenwet jeugdprostitutie?


- Iemand <18 jr door giften en beloften of met misbruik van macht/overwicht verleiden tot het plegen/dulden van ontuchtige handelingen
- Ontucht plegen met iemand tussen. 16-18 jr, die zich beschikbaar stelt voor seksuele handelingen tegen betaling.     
- Dwingen tot prostitutie, ook van meerderjarigen, valt onder mensenhandel
Rapporteer

Wat is volgens de zedenwet ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen?

- Ontucht plegen met minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, pupil,  een aan zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde kinderen of minderjarige bediende of ondergeschikte.    
-  Ontucht plegen met volwassene die in een afhankelijke positie verkeert t.o.v. professional die ontucht pleegt.
Rapporteer

Is tongzoenen tegen iemands wil strafbaar?

Tongzoenen tegen iemands wil is nog steeds strafbaar maar valt niet onder verkrachting.
Rapporteer

Welke drie invalshoeken van seksuele grensoverschrijding zijn er?

- Juridische benadering
- Psychologische benadering
- Sociologische benadering
Rapporteer

Wat is de prevalentie van seksueel geweld onder mensen met een beperking?

Hoger als bij mensen zonder beperking: 72% V en 44% M
Rapporteer

Hoe kan het dat in NL mogelijk een hogere prevalentie is van seksueel geweld?

NL vrouwen herkennen seksueel geweld eerder en accepteren dat wellicht minder snel. Reden:  in NL wordt veel aandacht aan seksualiteit besteed op scholen waardoor mensen het eerder in de gaten hebben en weten wat onacceptabel gedrag is.
Rapporteer

Door wie wordt seksueel geweld gepleegd?

In de meeste gevallen wordt seksueel overschrijdend gedrag gepleegd door bekenden.  In NL 25% vd mannen kende de pleger niet en bij 20% vd vrouwen kende zij de pleger niet.

Bij vrouwen wordt het vooral gepleegd door (ex-)partner en bij volwassen mannen wordt het vooral gepleegd door vriend(in) ipv (ex-)partner. Bij 25% V en 14% M werd geweld gebruikt
Rapporteer

Wie is er verantwoordelijk voor het beleid omtrent seksueel geweld?

Beleid ter preventie van seksueel geweld is vooral van zaak voor landelijke overheden, gemeenten en lokale/regionale instellingen.

Zorg voor jeugd --> gemeente
Rapporteer

Wat is het verdrag van Istanbul?

Dit verdrag is ingevoerd op 1 maart 2016 en omschrijft verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden. Hierbij wordt een gendersensitieve aanpak genoemd (mannen en jongens moeten actief bijdragen om geweld tegen vrouwen te voorkomen).
Rapporteer

Door wie wordt de ontwikkeling van preventieprogramma's en ondersteunende materialen verzorgd?

Door zowel landelijke instellingen als regionale instellingen (vb GGD, ggz, vrouwenopvang, en landelijke kerninstituten Movisie, Rutgers, Soa Aids NL en Pharos).
Rapporteer

Wat is een voorbeeld van primaire, secundaire en tertiaire preventie voor seksueel geweld?

Primair --> voorkomen dat seksueel geweld plaatsvind
Secundair --> vroege signalering en ingrijpen
Tertiair --> voorkomen dat klachten/problemen erger worden of voorkomen dat mensen opnieuw slachtoffer/pleger worden
Rapporteer

Geef de definitie van universele, selectieve en geïndiceerde preventie

Universeel --> gericht op gehele bevolking
Selectief --> gericht op risicogroepen
Geindiceerd -->   gericht op groepen waarbij er al sprake is van lichte problematiek
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart