De late middeleeuwen - de steden komen weer tot bloei

18 belangrijke vragen over De late middeleeuwen - de steden komen weer tot bloei

In de vroege middeleeuwen was de handel in Europa bijna helemaal verdwenen.
Vanaf de 11e bloeide de handel weer op. Hoe kun je dat verklaren?

Het was een belangrijk deel het gevolg van de toegenomen opbrengsten in de landbouw.
Rapporteer

Hoe kwam het dat de handel in de landbouw steeg?

 • Drieslagstelsel
 • Ijzerenploeg
 • Woeste gronden in gebruik namen als landbouwgrond
Rapporteer

Wat was het voordeel van het 3slagstelsel.

Het leverde meer graan op dan het vroegere 2slagstelsel.
Rapporteer

Wat waren ander redenen voor meer opbrengsten dan het 3slagstelsel?

Woeste gronden (bossen, moerassen) werden in gebruik genomen als landbouwgrond. Hierdoor nam het aantal akkers toe!

Vanaf de late middeleeuwen gebruikten de boeren ijzeren ploegen.
Deze scheurden plaggen (een afgestoken zode van gras) niet alleen los maar keerden ze ook om.
Later verving men ossen door paarden die beter konden trekken.
Rapporteer

Wat waren de gevolgen van de grotere hoeveelheden voedsel?

- de bevolking kon groeien
- de handel nam toe (boeren verkochten hun overschotten op de markt)
Rapporteer

Markten ontstonden op strategische punten leg uit wat dat betekent?

- bij bevaarbare waterwegen
- op kruispunten van landwegen
- behalve lokale markten ontstonden zo ook jaarmarkten (Saint-Denis)
Rapporteer

Noem enkele belangrijke Italiaanse handelssteden en met wie dreven zij handel?

Venetie, Pisa en Genua.
- het Byzantijnse Rijk
- het Midden-Oosten

De handelsroute liep van Italie, via Frankrijk, Vlaanderen naar Engeland
De Italiaanse, Vlaamse en Noord-Franse kooplieden ontmoeten elkaar in Saint-Denis of in de Fransse streek Champagne (noordoosten van Parijs)
Rapporteer

Hoe probeerde landheren handel in hun gebied te bevorderen

Door te zorgen voor veiligheid en ze stelden een rechtbank om ervoor te zorgen dat conflicten tussen handelaren snel werden opgelost
Rapporteer

Op welke plaatsen vestigden handelaren handelsgemeenschappen en waarom?

1. Op plaatsen waar rijke afnemers zaten zoals:
- een adelijk hof
- een klooster
- een militaire vesting
 
2. Op plaatsen die goed bereikbaar zijn zoals:
- kruispunt van handelsroutes
- aan een waterweg
Rapporteer

Waarom trokken handelsgemeenschappen veel ambachtslieden?

Ze konden hier makkelijk aan grondstoffen komen voor o.a.
- meubels te timmeren
- paarden te beslaan
- kleding te maken

Ze konden op deze plaatsen hun waren verkopen.
Rapporteer

Wat kwam er omdat elke stad een eigen munt had?

Op de jaarmarkt waren geldwisselaars en sommige leende ook geld uit aan kooplieden en zo ontstonden de eerste banken
Rapporteer

Noem 3 privileges die burgers wouden

 • Elk jaar een (jaar)markt te houden
 • Tolvrijheid
 • Een verdedigingsmuur
Rapporteer

Waarom waren veel landsheren bereid om bepaalde privileges uit te lenen?

Ze kregen vaak belasting en militaire steun in ruil
Rapporteer

Welke mensen hadden geen burgerrecht?

Arme ongeschoolde arbeiders, die bv sjouwwerk deden.
Zij trokken van het platteland naar de stad omdat er op het platteland geen werk meer was.
Rapporteer

Hoe konden mensen zonder burgerrecht toch tot de burgerij toetreden?

Door te trouwen met iemand uit de burgerij of door het betalen van een geldsom.
Rapporteer

Wat deden de patriciers en wie waren ze?

Het waren rijke en machtige families die de belangrijkste bestuursfuncties vervulden
Rapporteer

Wat is een gilde en waarom werden deze opgericht?

Handelaren of ambachtslieden stichtten speciale verenigingen om onderlinge concurrentie te voorkomen en hun belangen te behartigen en prijzen hoog te houden.
De leden van zo'n gilde hadden allemaal hetzelfde beroep.
Als je geen lid was van een gilde mocht je dat beroep niet uitoefenen.

Wie het vak wilde leren moest eerst bij een meester van het gilde in de leer gaan.
Rapporteer

Wat waren de gevolgen van de groeiende zelfstandigheid van de steden.

1. de macht van de aden nam af
2. het feodale stelsel verzwakte (trouw, gehoorzaamheid en afhankelijkheid)
3. De burgers in de stad konden zichzelf beschermen en kochten hun vrijheid door belasting aan de  landheer te betalen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart