Openbaar bestuur en beleidsvorming - Openbaar bestuur, publieke sector, sturen en bestuurskunde - De wereld van de publieke sector

10 belangrijke vragen over Openbaar bestuur en beleidsvorming - Openbaar bestuur, publieke sector, sturen en bestuurskunde - De wereld van de publieke sector

Wat bedoelen we met de klassieke overheid?

Deze staat links op het schema. Ze bestaat uit...
 • de administratis die onder de verantwoordelijkheid vd politici vallen
  • ...op de verschillende bestuursniveaus (federaal, vlaams, provenciaal en gemeentelijk)
Rapporteer

Hoe is de adminstratie georganiseerd op elk bestuurniveau?

 • FED: De federale regering werkt met de administratie van de FOD en POD, telkens geleid door een secretaris-generaal.

 • VL: De Vlaamse regering werkt met de ministers van de Vlaamse Gemeenschap, elk ministerie wordt geleid door een secretaris generaal.

 • PROV: De deputatie vd provincie werkt met de provenciale administratie, geleid door een provinciegriffier.

 • GEM: Het college van burgemeester en schepenen vult de gemeentelijke administratie in, zij wordt geleid door een gemeentesecretris.
Rapporteer

Wat is een gemeenschappelijk kenmerk van de administraties van al deze bestuursniveaus?

De klassieke administratie werken onder hiërarchisch gezag. Elk bestuursniveau heeft zo zijn eigen organogram. (bv organogram vd fed ovh)


bovenaan staan de verkozen politici. Daaronder staat de klassieke administratie die voor de uitwerking van de plannen van de politici ter beschikking staat en die rechtstreeks door de politici wordt geleid. Deze administratie werken onder hiërarchisch gezag, ze zijn de politicus verantwoording verschuldigd en kunnen opdrachten krijgen.
Rapporteer

Wat is interne deconcentratie of de interne verzelfstandiging?

Ambtenaren krijgen ruimte om zelf beperkte operationele beslissingen voor beheerszaken te nemen.
Rapporteer

Wat is de semi-overheid/ functioneel gedecentraliseerd agentschap?

Bepaalde diensten kunnen met een bepaalde opdracht of functie een bepaalde mate van zelfstandigheid krijgen die het tot uitdrukking komt door hun eigen rechtspersoonlijkheid.op elk bestuursniveau zijn hier opnieuw voorbeelden van:
 • FED
  • Overheidsbedrijven zoals Proximus, NMBS
  • Instellingen voor de sociale zekerheid: RIZIV, RSZ
  • Instellingen voor openbaar nut zoals de KMI
 • Vlaams
  • De VRT, De Lijn, de VDAB, ...
 • PROV
  • Provinciebedrijven en vzw's
 • Gemeenten en OCMW's
  • Gemeentelijke bedrijven en vzw's
Rapporteer

Het juridische statuut van de semioverheidsinstellingen kan publiek- of privaatrechtelijk zijn, wat is het verschil?

 • Publiekrechterlijk statuut: statuut ligt vast bij wet of decreet, bv de VDAB
 • Privaatrechterlijk statuut: het agentschap neemt de juridische vorm aan van een nv (zoals de VRT) of een vzw (zoals de Vlaamse Opera)
Rapporteer

Op welke manieren moeten agentschappen verantwoording afleggen en hoe worden ze gecontroleerd?

 1. Ze worden onderworpen aan audits (= doorlichtingen)
 2. De beheersovk'en worden opgevolgd en bij begrotingsbesprekingen geëvalueerd
 3. Het rekenhof controleert de rekeningen
 4. Het parlement discussiert over het toekennen van budgetten
Rapporteer

Wat zijn particuliere organisaties met een publieke taak?

Dit zijn particuliere non-profit organisaties die zijn opgericht door burgers. Geleidelijk aan zijn ze een onderdeel geworden va de publieke sector door de verzuiling en het corporatisme.


De overheid heeft vaak de keuze gemaakt om privéorganisaties in te schakelen, in de plaats van allerlei diensten te organiseren.

Bv. vakorganisaties, mutualiteiten, culturele organisaties, welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidszorg, sociale huisvesting, burgerinitiatieven
Rapporteer

Waarom zijn organisaties in het middenveld voorbeelden van zelfsturing?

Burgers regelen bepaalde aspecten van het samenleven onderling zonder overheid.
(Subsidiariteit: wat burgers beter kunnen doen onder de vorm van zelfsturing, daar moet de overheid zich niet mee inlaten of minimaal steunen en omkaderen)
Rapporteer

Hoe komt de sfeer van de markt tot uiting in het schema?

Deze vinden we terug aan de rechterzijde, dit zijn organities die volgens marktprincipes werken.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart