Samenvatting: Rechtsgeschiedenis

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Rechtsgeschiedenis

 • 0 Introductie tot de cursus

 • 0.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de lijn van Meijers?

  De lijn van Meijers is dat de rechtsgeschiedenis door haar kritische belichting van het verleden het beste middel om de betrekkelijke waarde van de rechtsinstellingen van het heden te begrijpen.

  Zij laat ons de ontwikkeling der rechtsbeginselen i.v.m.  de zich wijzigende maatschappelijke omstandigheden en geestelijke stromingen zien.

  Zij kan ons bevrijden van overgeleverde rechtsbegrippen, dien hun historische rol vervuld hebben, maar voortleven krachtens de suggestieve kracht, die van het bestaande uitgaat.
 • Wat meent Hans Ankum?

  Ankum meent dat rechtshistorisch onderwijs voor juristen noodzakelijk is, waarbij het van belang is dat de lijn die Meijers heeft uitgezet in het hoog te houden.

  Het recht is - volgens Ankum - een historisch verschijnsel 'dat verandert onder invloed van veranderingen in economisch-sociale verhoudingen en religieuze en maatschappelijke opvattingen, zoals de rechtswetenschap zich wijzigt onder invloed van wijzigingen in het wijsgerig denken en in het denken over mens en maatschappij.'
 • Wat zijn de drie pijlers van rechtsunificatie?

  Een codificatie, een hoogste rechter en goed academisch juridisch onderwijs.
 • Wat zijn de drie voorwaarden voor een codificatie?

  Een op schrift gestelde wet.
  Van een overheid die gezag uitoefent over haar onderdanen. 
  Waarvan het machtswoord van de overheid het recht exclusief en dus volledig maakt.
 • 0.1.1 Leerdoel

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de leerdoelen van de cursus Rechtsgeschiedenis?

  1. Welke Romeinsrechtelijke rechtsbronnen zijn er bijeengebracht in de codificatie van Justitianus?

  2. Op welke wijze functioneert deze compilatie in de ME en moderne tijd in het juridische onderwijs en als secundair recht, het ius commune?

  3. Hoe verhoudt het Corpus iuris civilis zich in deze periode t.o.v.  andere rechtsbronnen?

  4. Op welke wijze heeft het wetenschappelijk onderzoek van juristen naar het Corpus iuris civilis bijgedragen aan de moderne codificaties in Frankrijk, Duitsland en Nederland?
 • 1 Wetgeving uit de periode voor de XII tafelen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen wetsartikelen in een moderne wetgeving (bijvoorbeeld het BW) en de Codex Hammurabi?


  In de Codex Hammurabi zijn privaatrecht- en strafrecht, materieel recht en procesrecht nog niet gescheiden zoals dit in moderne codificaties gebruikelijk is.
 • Was de Codex Hammurabi een codificatie?


  Ja, er kan van uitgegaan worden dat de Codex Hammurabi positief recht was ten tijde van de heerschappij van koning Hammurabi. Van delen van de tekst van de Codex Hammurabi op de zuil die in het Louvre wordt tentoongesteld, zijn acht andere fragmenten van vergelijkbare teksten van de Codex Hammurabi bekend. Uit de periode van Hammurabi zijn ook veel kleitabletten bewaard gebleven en hieronder zijn rechtszaken waarin de rechtsregels uit de Codex Hammurabi zijn toegepast. De zuil bevat dus wel degelijk positief recht.
 • Wat is het belang van de Codex Hammurabi voor de rechtsgeschiedenis?


  Het belang van de Codex Hammurabi voor de rechtsgeschiedenis is een wetgeving die veel terreinen van het maatschappelijk leven van Babylon beslaat ondanks het ontbreken van gedetailleerde regels over de veehouderij.
 • Wat was het voordeel van de juryrechtspraak in Athene met een jury die bestond uit 201 man voor kleine zaken tot de volledige groep van 6000 voor belangrijke zaken?


  De jury die bestond uit 201 man voor kleine zaken tot de volledige groep van 6000 voor belangrijke zaken had als voordeel dat door het grote aantal een jury moeilijk om te kopen was.Totaal werden per jaar 2000 zaken afgehandeld.
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom wordt de XII tafelenwetgeving uit Rome in dit boek gebruikt als het beginpunt, een verdedigbaar moment in de rechtsgeschiedenis?

  omdat er een directe lijn bestaat van het in de 5e eeuw v. Chr. bestaande recht op de XII tafelen die centraal in Rome opgesteld stonden, via de in de 6e eeuw n. Chr. samengestelde codificatie van Justinianus en de middeleeuwse receptie van dit recht bijeengebracht in de Corpus Iuris Civilis naar de moderne codificaties in West-Europa.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Rechtsgeschiedenis