De rechtshandeling - Rechtshandelingen versus andere handelingen - Meerzijdige en eenzijdig rechtshandelingen

14 belangrijke vragen over De rechtshandeling - Rechtshandelingen versus andere handelingen - Meerzijdige en eenzijdig rechtshandelingen

Is het opzeggen van een arbeidscontract een eenzijdige rechtshandeling?

Ja, dit is een gerichte eenzijdige rechtshandeling. Er zijn weliswaar partijen aan gebonden, maar die hoeven niet in te stemmen.
Rapporteer

Wat een niet gerichte eenzijdige rechtshandeling

Bij een niet  gerichte eenzijdige rechtshandeling is er geen sprake van en ontvanger dus iemand toe wie het zich richt. Bv testament
Rapporteer

Hoe rubriceer je de meerzijdige rechtshandelingen?

Meerzijdige rechtshandelingen zijn te onderscheiden in overeenkomsten en andere meerzijdige rechtshandelingen. Overeenkomst is het prototype van de meerzijdige rechtshandeling.
Rapporteer

Wat is een NIET gerichte eenzijdige rechtshandeling?

Dit is een rechtshandeling waarbij noch de instemming van de andere persoon noch de ontvangst door de andere persoon noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het opmaken van een testament, of het verwerpen of aanvaarden van een erfenis.
Rapporteer

Wat zijn  rechtshandelingen buiten het vermogensrecht?

Dit zijn de rechtshandelingen in het personenrecht, familierecht of procesrecht die buiten boek 3 van het bw vallen maar door artikel 3:59 BW schakelbepaling gezien kunnen worden als rechtshandeling waarvan de regels de regels die gelden in het vermogensrecht ook van toepassingzijn
Rapporteer

Waar wordt het begrip overeenkomst in de wet omschreven?

In titel 6.5 artikel 6:213 lid 1
Rapporteer

Wat kenmerkt een overeenkomst?

Een overeenkomst wordt gekenmerkt door zijn verbintenisscheppende karakter of wel obligatiore karakter
Rapporteer

Hoe ziet het gelaagde structuur eruit in het Bw?

In het bw is door de wetgever kozen voor een eerste laag onder titel 3.2 9rechtshandelingen en daarna artike 6.5 overeenkomsten.
Rapporteer

Door hoeveel partijen wordt de overeenkomst gesloten?

In de meeste gevallen wordt de overeenkomst gesloten door en tussen twee partijen. Maar het recht kent ook overeenkomsten tussen méér dan twee partijen, de meerpartijenovereenkomsten. Bijv. driekhoeksruil het het aanvaarde derdenbeding.
Rapporteer

Wat is een gemengde overeenkomst

Dat is een overeenkomst waarin bepalingen staan van meerdere bijz. Overeenkomsten staan. De toepasbaarheid van bepalingen uit meerdere bijzondere overeenkomsten  in 1 ovk. 'zolang ze elkaar niet in de weg staan'  staat geregeld in  artikel. 6:215
Rapporteer

Hoe is de gelaagdheid merkbaar in bijz overeenkomsten?

Bij een bijz moet je in 3 boeken kijken.  Bijz is in de eerste plaats een rechtshandeling, (titel 3.2) ten tweede zijn de alg, bepalingen van een overeenkomst geldend (titel 6.5)  en daarna heeft het een eigen wettelijke uitwerking in boek 7 of 7a
Rapporteer

Op welke  6 wijzen kunnen obligatiore overeenkomsten ingedeeld worden?

1. Een tweepartijen - meerpartijenovereenkomst
2 Bijz. Overeenkomsten t.o. Niet bijz overeenkomsten
3. Eenzijdig ovk t.o. Wederkeringe ovk
4. Een overeenkomst onder bezwarende titel t.o. Om niet
5. Een consensuele overeenkomt t.o. Formele /reele overeenkomst
6. Kortstondige overeenkomst t.o. Duurovereenkomsten
Rapporteer

Wat is het verschi;l tussen een eenzijdige en wederkerige overeenkomst

Bij een wederkerige overeenkomst geldt dat de partijen een verbintenis op zich tbv het verrichten of verkrijgen van een prestatie Bv bij het kopen van een auto. Partij a levert de auto aan partij b en partij b betaalt hier voor eerst een bedrag om het over te nemen.
Bij een eenzijdige overeenkomst is wordt er van de ontvangende partij geen tegenprestatie verwacht bv. Schenking.
Rapporteer

Wat zijn de gezichtspunten van het Haviltex-arrest ten aanzien van de uitleg van de overeenkomst?

In het Haviltex-arrest overwoog de HR ten aanzien van de contractsuitleg in het algemeen, dat daarbij van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kring partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen mag worden verwacht. Veel eerder dan een professionele contractant zal de particulier succes kunnen hebben met het betoog dat hij, gemeten naar zijn eigen maatstaven, de overeenkomst mocht opvatten in de zin waarin hij haar had begrepen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart