Derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid

20 belangrijke vragen over Derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid

Welke twee werkingssferen kunnen de redelijkheid en de billijkheid worden toegedicht?

daar waar partijen een leemte hebben gelaten een aanvullende werking en daar waar partijen iets zijn overeengekomen dat ter discussie staat een derogerende werking: het kan een regel van dwingend recht zelf opzij zetten wanneer daar aanleiding toe bestaat.
Rapporteer

Mag de rechter de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid ambtshalve toepassen?

JA, hij mag dit zeker en moet dit zelfs (25 Rv) mits hij geen feitelijke gronden aanvult (24 Rv). 
Rapporteer

Wat oordeelde de HR in het arrest Saladin-HBU met betrekking tot het antwoord op de vraag in welke gevallen er geen beroep kan worden gedaan op een exoneratieclausule?

dat is afhankelijk is van de waardering van alle omstandigheden van het geval, ZWAMM (Zwaarte schuld, Wijze van totstandkoming clausule, Aard en inhoud van de ovk waarin het beding voorkomt, Maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen, Mate waarin de wederpartij zich van de strekking van het beding bewust is geweest. In het arrest Kuunders - Swinkels heeft de HR hier nog het verzekeringsas/pect aan toegevoegd: welke partij is verzekerd tegen de geleden schade
Rapporteer

Wat oordeelde de HR in het arrest Pseudo Vogelpest?

dat de omstandigheid dat de verkoper goederen heeft overdragen waarvan het hem voor of bij levering bekend was dat zij gebreken had die koper niet behoefde te verwachten of een niet leidinggevende ondergeschikte een ernstig verwijt treft dat hij van het bestaan van de gebreken van de te leveren zaken onkundig was gebleken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat de verkoper geen beroep kan doen op een contractueel beding tot uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid voor schade die als een voorzienbaar gevolg van de aanwezigheid van de gebreken aan de koper wordt toegebracht. 
Rapporteer

Aan wie worden in het pseudo vogelpest arrest de kennis van niet leidinggevende werknemers omtrent het bestaan van gebreken toegerekend?

aan de verkoper.
Rapporteer

Welke afdeling van het wetboek is toepasbaar wanneer een exoneratiebeding is opgenomen in de algemene voorwaarden?

afdeling 6.5.3 AV. 
Rapporteer

Sluit een mogelijk beroep op artikel 6:233 sub a een beroep op 248 2e lid uit?

NEEN; daardoor heeft de wederpartij niet alleen een keuze tussen beide mogelijkheden maar kan de rechter wanneer geen beroep werd gedaan op 6:233 sub a, ook ambtshalve artikel 248 2e lid toepassen.
Rapporteer

Op welke momenten kan een toetsing ad. artikel 6:248 2e lid BW plaatsvinden?

omstandigheden die zich voordeden voor en bij het tot stand komen van de ovk, maar ook na het sluiten van de ovk.
Rapporteer

Wanneer is het artikel 6:233 e.v. niet van toepassing?

wanneer het beding dat ter toets komt geen deel uitmaakt van AV in de zin van 6:231 onder a BW. Bovendien kan volgens artikel 6:235 op de bepaling van 6:233 geen beroep worden gedaan door bepaalde wederpartijen, ook al maakt het te toetsen beding wel deel uit van de AV. In deze gevallen zal dus een oplossing op grond van artikel 6:248 moeten worden gevonden.
Rapporteer

Hoe zit het met het feit dat een exoneratiebeding deel uitmaakt van de AV?

dan wordt deze vermoed onredelijk bezwarend te zijn, het staat genoemd op de grijze lijst (6:237 sub f).
Rapporteer

Wat is het verschil tussen rechtsverwerking en verjaring?

verjaring (3:52 BW) gaat door enkel tijdsverloop de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen verloren, terwijl bij rechtsverwerking als gevolg van een eigen gedraging het recht verloren nog voordat de vordering is verjaard. 
Rapporteer

Wat is het verschil tussen rechtsverwerking en stilzwijgende afstand?

afstand van recht (6:160) is een rh die woorden of gedragingen veronderstelt waaruit de wil tot afstand mag worden afgeleid, daarentegen is rechtsverwerking niet gebaseerd op de wil van degene die zijn recht heeft verwerkt maar berust dit op een feitelijke gedraging waaraan de wet consequenties verbindt. (6:248 lid 2).
Rapporteer

Wanneer spreken we van een bindende partijbeslissing?

wanneer contractueel aan een van de partijen bij een ovk de bevoegdheid is toegekend een voor partijen bindende beslissing te geven. 
Rapporteer

Wanneer spreken we van een bindend advies?

wanneer aan een derde is opgedragen om in geval van een conflict een voor partijen bindende uitspraak te geven. 
Rapporteer

Wanneer is een bindende partijbeslissing of bindend advies vernietigbaar?

wanneer deze in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn. (7:904 jo 7:905 BW).
Rapporteer

Wat zijn niet onvoorziene omstandigheden?

hetgeen partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend in hun ovk hebben verdisconteerd, dwz risico's die uitdrukkelijk of stilzwijgend in de ovk zijn opgenomen. Dit is vast te stellen door uitleg.
Rapporteer

Kan ondanks het feit dat 6:258 van dwingend recht is een beroep hierop worden uitgesloten?

JA, partijen kunnen wijziging of ontbinding vanwege van bepaalde omstandigheden uitsluiten, zij verdisconteren daarmee die omstandigheden in hun ovk zodat voor een beroep op onvoorziene omstandigheden geen plaats meer is. 
Rapporteer

Hoe dient een tentamenvraag ten aanzien van het wel of niet onderdeel worden van de ovk van AV te worden beantwoord?

de vraag of AV deel uitmaken van een ovk moet worden beantwoord volgens de regels voor de tsk van rh - in het bijzonder 3:33-35, alsmede de regels voor de tsk van ovk (aanbod en aanvaarding, 6:217 e.v. BW). De artikelen 6:231 onder c en 232 grijpen terug op deze regels. 
Rapporteer

Moet de aanvaarding van AV op de inhoud van elk beding toezien?

NEEN, slechts op het complex van de AV.
Rapporteer

Kan iemand door niet tegen de verwijzing naar de AV op de orderbevestiging te protesteren gebonden zijn aan die AV?

JA, er kan worden geredeneerd dat diegene dan stilzwijgend (3:37 1e lid BW) de gelding heeft aanvaard en daarmee ook het gerechtvaardigd vertrouwen bij de wederpartij (de gebruiker van de AV) heeft gewekt dat hij de gelding aanvaardde. 
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart