De gevolgen van de ovk t.a.v. derden

19 belangrijke vragen over De gevolgen van de ovk t.a.v. derden

Wat houdt de relativiteit van de ovk in?

dat uit een ovk in beginsel enkel voor contractsluitende partijen verbintenissen voortvloeien. 
Rapporteer

Wat zijn zogenaamde derden bij een ovk?

alle andere personen die op de een of andere manier betrokken raken bij de tussen partijen tot stand gekomen ovk.
Rapporteer

Kunnen verplichtingen onder bijzondere titel overgaan?

NEEN; vergelijk het arrest Blaauwboer - Berlips - verplichten gaan niet onder bijzondere titel over.
Rapporteer

Welke beginsel geldt voor de opvolger onder bijzondere titel?

dat in beginsel wel de rechten maar niet de verplichtingen uit de door zijn voorganger gesloten ovk die verband houden met het overgedragen goed overgaan.
Rapporteer

Wat bepaalde de HR in het arrest Blaauwboer - Berlips?

dat aangegane verplichtingen nimmer op de rechtsopvolger onder bijzondere titel over konden gaan.
Rapporteer

Noem eens praktijkvoorbeelden van kwalitatieve rechten?

garanties en toezeggingen /rechten die verband houden met registergoederen. 
Rapporteer

Aan welke 4 vereisten moet zijn voldaan wil een kwalitatief recht van rechtswege overgaan op de rechtsopvolger?

artikel 6:251 BW : een recht dat uit een ovk voortvloeit - het recht verband houdt met een aan de schuldeiser toebehorend goed - het recht moet in zodanig verband staan met het goed dat de schuldeiser bij het recht slechts belang heeft zolang hij het goed behoudt - het recht moet voor overgang vatbaar zijn.
Rapporteer

Waarmee vertonen kwalitatieve verplichtingen veel overeenkomst?

met de erfdienstbaarheden van titel 5.6 BW (art. 5:70 e.v.)
Rapporteer

Wat is een kettingbeding en is dit in de wet geregeld?

het is niet in de wet geregeld; er wordt daarbij gebruik gemaakt van het derdenbeding van artikel 6:253 BW. Ook verwijst de wet naar kettingbedingen (art. 6:259 BW). 
Rapporteer

Moet de verkoper de koper van een kettingbeding op de hoogte stellen?

JA; de verkoper is nl. ex artikel 7:15 1e lid BW verplicht de verkochte zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, m.u.v. die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard. 
Rapporteer

Waarmee verkrijgt de kwalitatieve verplichting haar werking tegen derden?

met de inschrijving van de notariele akte in de openbare registers.
Rapporteer

Waarom is het gebruik van een kettingbeding zwak?

omdat zij slechts een zuiver obligatoir karakter heeft; wanneer de schuldenaar het beding niet doorgeeft dan is er sprake van een tekortkoming in zijn verhouding tot de schuldeiser maar niettemin is de ketting verbroken: de derdeverkrijgen is niet gebonden. 
Rapporteer

Op welk moment verkrijgt de derde het recht op de te zijnen behoeve bedongen prestatie pas bij een derdenbeding?

wanneer hij het beding aanvaardt. 
Rapporteer

Noem eens voorbeelden van een ovk met een beding tbv een derde?

het afsluiten van een levensverzekering waarbij het uit te keren bedrag aan de begunstigde derde zal toekomen; een inzittendenverzekering (LET OP: de inzittende zijn geen partij bij de ovk!!!!).
Rapporteer

Schrijft de wet een vormvereiste voor voor de aanvaarding van het derdenbeding?

NEEN, de verklaring van een derde dat hij het beding aanvaardt kan volgens artikel 6:253 lid 3 zowel tot de stipulator als tot de promissor worden gericht, een vorm schrijft de wet niet voor.
Rapporteer

Waar vinden we de bepaling die aangeeft wat van regelend en wat van dwingend recht is ten aanzien van de rechtsgevolgen van de ovk?

Artikel 6:250 BW. 
Rapporteer

Hoe moet u een vraag op het tentamen beantwoorden ten aanzien van wel of geen overgang van rechten uit een ovk?

dan beziet men of er al dan niet is voldaan aan de vereisten van artikel 6:251 BW. 
Rapporteer

Welke artikelen vormen een uitzondering op het uitgangspunt dat uit ovk geen rechten of verplichtingen voor derden voortvloeien?

artt. 6:251 t/m 6:253 BW. 
Rapporteer

Nogmaals: kan een verplichting strekkend tot een doen een kwalitatieve verplichting vormen?

NEEN, het moet gaan om een dulden of een niet doen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart