Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav derden

23 belangrijke vragen over Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav derden

Hoe wordt de problematiek van de gevolgen van vernietiging en nietigheid van rh ook wel aangeduid?

als de leer der nulliteiten.
Rapporteer

Wat is een nietige rh?

dat aan de rh niet de beoogde rechtsgevolgen worden verbonden, een rh is van rechtswege nietig wanneer de nietigheid krachtens wetsbepaling intreedt.
Rapporteer

Wat is een vernietigbare ovk?

de wet geeft hierbij aan een contractspartij de bevoegdheid om de desbetreffende ovk te vernietigen. Tot aan het moment van vernietigen zijn aan de rh in beginsel de normale rechtsgevolgen verbonden (bijv. een ovk gesloten onder invloed van dwaling is tot de vernietiging een geldig contract. 
Rapporteer

Waartoe verplicht een nietige ovk partijen wanneer zij reeds uitvoering hebben gegeven aan de inhoud?

de ontvangen prestaties ogv onverschuldigde betaling betaling (6:203 BW) ongedaan te maken. 
Rapporteer

Wat is het uitgangspunt bij toepassing van artikel 3:41 BW?

dat de ovk in een nietig en een geldig deel kan worden opgesplitst. 
Rapporteer

Wat heeft de voorkeur : eerst de mogelijkheden van conversie bekijken of die van partiele nietigheid?

eerst die van conversie.
Rapporteer

Is conversie afhankelijk van de wil der partijen?

NEEN, het kan ambtshalve worden toegepast, niet de wil van de partijen is van belang maar wat de partijen met de rh op het oog hadden. 
Rapporteer

Moet de partij die een beroep doet op conversie gemotiveerd te stellen welke vervangende rh partijen zouden hebben gesloten?

NEEN, de rechter is ambtshalve bevoegd tot het toepassen van conversie.
Rapporteer

Wanneer is bekrachtiging/convalescentie toepasbaar?

op ovk die van rechtswege nietig zijn, vernietigbare rh kunnen ex. artikel 3:55 BW worden bevestigd. 
Rapporteer

Wat betekent het dat vernietiging goederenrechtelijk effect heeft?

dat de verkoper steeds eigenaar van het verkochte goed is gebleven. 
Rapporteer

Welke regeling is van toepassing wanneer ongedaanmaking niet meer mogelijk is?

niet de regeling van 3:53 BW maar die van 6:203 en 210 BW.
Rapporteer

Wat kan de wederpartij doen om een einde te maken aan de onzekerheid bij een vernietigbare rh?

de wederpartij heeft de mogelijkheid om aan deze onzekerheid een einde te maken door aan de vernietigingsbevoegde een redelijke termijn te stellen om te kiezen tussen bevestiging en vernietiging. Wordt in deze periode geen keuze gemaakt, dan vervalt de vernietigingsbevoegdheid (3:55 2e lid BW)
Rapporteer

Is artikel 3:55 lid 2 beperkt tot partijen bij de ovk?

NEEN; er valt bijvoorbeeld te denken aan derdeverkrijgers.
Rapporteer

Wat is een redelijke termijn voor het verlangen van een bevestiging op grond van artikel 3:55 lid 2 BW?

dat is niet in de wet vastgelegd; de redelijke termijn kan van geval tot geval verschillen, de redelijkheid zal in het algemeen meebrengen dat de wederpartij enige tijd wordt gegund voor het maken van een afweging.
Rapporteer

Welke uitzondering kent artikel 3:50 lid 2 BW?

dat een rh mbt een registergoed die heeft geleid tot inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed bestemde akte slechts vernietigbaar is indien alle partijen in de vernietiging berusten. Zo niet kan dit niet dmv een buitengerechtelijke verklaring worden vernietigd en dient de zaak aan de rechter te worden voorgelegd. 
Rapporteer

Brengt een beroep in rechte op een vernietigingsgrond vernietiging van de ovk tot stand?

NEEN; de ovk wordt eerst vernietigd door de uitspraak van de rechter waarin het beroep op de vernietigingsgrond wordt aanvaard, een zgn. constitutief vonnis.
Rapporteer

Is ontbinding aan enige vorm gebonden?

ontbinding van een wederkerige ovk kan krachtens 6:267 eveneens door een buitengerechtelijke verklaring als door een rechterlijke uitspraak geschieden, een verschil is dat de wetgever t.a.v. de buitengerechtelijke ontbinding als eis stelt dat deze schriftelijk plaatsvindt. 
Rapporteer

Wat is ook alweer het verschil tussen een nietige en een vernietigbare rh?

de nietige rh is ongeldig en de vernietigbare is geldig totdat deze vernietigd is. 
Rapporteer

Waar in de wet vinden we de protestplicht van de schuldeiser?

in artikel 6:89 BW en 7:23 BW. 
Rapporteer

Wat verstaat de wet onder 'binnen bekwame tijd'?

daarvoor is geen standaard te geven; artikel 7:23 lid 1 BW geeft aan dat in het geval van consumentenkoop in ieder geval 2 maanden niet te lang is. 
Rapporteer

Kan een rh die werd gesloten onder invloed van een geestelijke stoornis door de geestelijk gestoorde zelf worden bevestigd of vernietigd?

NEEN, zowel de vernietiging als de bevestiging zijn eenzijdig gerichte rh en ingevolge artikel 3:34 2e lid vernietigbaar. Een geestelijk gestoorde kan niet voor zichzelf onaantastbare rh verrichten.  
Rapporteer

Kan men een beding dat in de algemene voorwaarden werd opgenomen vernietigd worden door een buitengerechtelijke verklaring?

NEEN, zie hetgeen bepaalt in artikel 6:246 BW. Wanneer een beding niet in de algemene voorwaarden werd opgenomen dan is het beding op grond van 7:6 BW. 
Rapporteer

Wat verdient de voorkeur indien mogelijk: een beroep op misbruik van omstandigheden of op ontbinding van de ovk?

een beroep op misbruik van omstandigheden doordat dit terugwerkende kracht en goederenrechtelijk effect, ontbinding heeft en geen terugwerkende kracht en geen goederenrechtelijk effect. Er ontstaan enkel ongedaanmakingsverbintenissen (6:271 BW). 
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart