Niet nakoming van verbintenissen - schadevergoeding

36 belangrijke vragen over Niet nakoming van verbintenissen - schadevergoeding

Waarin de wet vinden we de gevolgen van niet nakoming van verbintenissen?

6.9.1 (Boek 6, afdeling 9 paragraaf 1.
Rapporteer

Wat stelt de wet in veel gevallen als voorwaarde voor het vorderen van schadevergoeding en van ontbinding?

het sturen van een ingebrekestelling, hierdoor krijgt de schuldenaar nog de kans om te presteren voordat hij met een schadevordering of een ontbindingsverklaring wordt geconfronteerd. Wanneer hij niet presteert binnen de in de igs gestelde termijn raakt hij in verzuim. 
Rapporteer

Is voor alle gevallen voor het intreden van verzuim een igs nodig?

NEEN; in sommige gevallen treedt het verzuim in zonder voorafgaande igs. (6:83 BW). 
Rapporteer

In welk geval heeft de schuldeiser niet de mogelijkheden van ontbinding, schadevergoeding en nakoming?

wanneer hij zelf de oorzaak is van de niet nakoming, met andere woorden wanneer hij in schuldeisersverzuim is. 
Rapporteer

Is voor een vordering tot nakoming een igs en verzuim noodzakelijk?

NEEN. 
Rapporteer

Wanneer kan een vordering tot nakoming sneuvelen?

wanneer nakoming blijvend onmogelijk is geworden door levering aan een derde of het verloren zijn gegaan van een zaak; wanneer er bij nakoming niet voldoende belang is (3:303 BW); wanneer het gaat om een natuurlijke verbintenis die dus niet rechtens afdwingbaar is; wanneer het gaat om de verplichting die naar haar aard niet afdwingbaar is; uit de PG blijkt dit bijv. ht geval te zijn bij de verplichting van een auteur om een bepaald werk te schrijven. 
Rapporteer

Is een tekortkoming in de nakoming voldoende voor een succesvol beroep op schadevergoeding?

NEEN, daarvoor is altijd vereist dat de tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend (arrest Brok-Huberts).
Rapporteer

In welk uitzonderlijk geval kan ook bij een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) een schadevergoedingsverplichting ontstaan?

zie artikel 6:78 BW - alleen wanneer de schuldenaar in verband met de tekortkoming een voordeel geniet. 
Rapporteer

Wanneer is een beroep op overmacht gerechtvaardigd?

als er wetsvoorschriften of overheidsmaatregelen aan nakoming in de weg staan; wanneer de schuldenaar door na te komen zijn leven, gezondheid of vrijheid in gevaar brengt; wanneer door ziekte de nakoming van een persoonlijk te verrichten verbintenis wordt verhinderd.
Rapporteer

In welke drie gevallen genoemd in afdeling 6.1.7 BW komt de tekortkoming voor rekening van de schuldenaar?

6:76 BW (hulppersonen) - 6:77 BW (hulpzaken) - 6:84 BW (onmogelijkheid tijdens verzuim). 
Rapporteer

Wat behoort tot de categorie hulppersonen uit artikel 6:76 BW?

ondergeschikten en niet ondergeschikten van wie de schuldenaar zich bedient bij de uitvoering van een verbintenis (bijv. een familielid, vriend of kennis). HR: deze kring moet men echter niet te ruim trekken: de schuldenaar is alleen aansprakelijk voor de genoemde hulppersonen wanneer zij specifiek worden ingezet bij de uitvoering van de verbintenis waarvan de aansprakelijkheid in het geding is. 
Rapporteer

Wat heeft de HR bepaald in het arrest Geldnet-Kwantum?

wanneer er geen sprake is van een hulppersoon die specifiek is ingezet bij de uitvoering van de verbintenis waarvan de aansprakelijkheid in het geding is, is artikel 6:76 BW niet van toepassing en moet ex artikel 6:75 BW beoordeeld worden of de schuldenaar aansprakelijk is.
Rapporteer

Noem het onderscheid tussen de wettelijke aansprakelijkheid ogv 6:170 en 171 BW en de contractuele aansprakelijkheid ogv 6:74 en 76 BW?

bij de wettelijke aansprakelijkheden is de schuldenaar niet aansprakelijk op grond van een eigen toerekenbare tekortkoming maar berust de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op een door de hulppersoon (werknemer of niet ondergeschikte) begane OD. 
Rapporteer

Hoe kunt u een beding opgenomen in de AV van een wasmachine fabrikant inhoudende uitsluiting voor aansprakelijkheid voor waterschade veroorzaakt door een defect onderdeel van de wasmachine beoordelen?

dit exoneratiebeding voor aansprakelijkheid voor gevolgschade (6:74) is ex artikel 7:6 1e lid BW jo 3:40 BW nietig.
Rapporteer

Is uitsluiting van eigen opzet of grove schuld door de schuldenaar mogelijk?

NEEN, dit is in strijd met de goede zeden (3:40 BW) en is derhalve nietig.
Rapporteer

Wat voor soort exoneratiebeding is wel geoorloofd?

een exoneratie voor opzet of grove schuld van hulppersonen (pseudo-vogelpest, stein-driessen, matatag-de schelde).
Rapporteer

Wat kan men opmaken uit artikel 6:74 BW t.a.v. de schadevergoeding?

indien nakoming blijvend onmogelijk is, is de schuldenaar ex artikel 6:74 BW verplicht terstond en van rechtswege de geleden schade te vergoeden (van rechtswege vervangingsschade). 
Rapporteer

Wat is er voor een vordering tot schadevergoeding vereist wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is?

een igs en verzuim van de schuldenaar.
Rapporteer

Is er recht op schadevergoeding wanneer nakoming blijvend onmogelijk is en de tekortkoming de schuldenaar kan worden toegerekend?

JA, zie artikel 6:74 lid 1 BW.
Rapporteer

Wanneer ontstaat de verplichting tot schadevergoeding pas bij niet blijvend onmogelijke nakoming?

wanneer de schuldenaar in verzuim is (6:74 lid 2 BW), wanneer er gesproken kan worden van verzuim van de schuldenaar staat weergegeven in artikel 6:81 BW.
Rapporteer

Welke functie heeft de igs?

niet om het verzuim te constateren maar legt het moment vast waarop het verzuim zal intreden. 
Rapporteer

Waar in de wet vinden we situaties waarin een schuldenaar van rechtswege (dus zonder igs) in verzuim is?

artikel 6:83 BW. 
Rapporteer

Wanneer begint de wettelijke rente over gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade te lopen?

zie voor de wettelijke rente artikel 6:119 BW - deze termijn begint te lopen vanaf het moment van het ontstaan ervan.
Rapporteer

Behelst artikel 6:83 BW een limitatieve opsomming?

NEEN, er zijn meer gevallen denkbaar waarin een igs niet vereist is, bijv. wanneer de wet dit uitdrukkelijk aangeeft (6:205/6:274 BW); wanneer de schuldenaar achteraf uitdrukkelijk of stilzwijgend de schuldeiser heeft ontslagen van het uitbrengen van een igs. 
Rapporteer

Herhaling: wat is het basisvereiste voor schadevergoedingsplichtigheid?

toerekenbaarheid
Rapporteer

Wanneer is de schuldenaar niet schadeplichtig?

wanneer hij stelt en kan aantonen dat hij door overmacht gehinderd is de prestatie te verrichten, op deze hoofdregel bestaat een uitzondering in artikel 6:78 BW. 
Rapporteer

Wat wordt precies bedoeld met de term aanvullende schadevergoeding?

de vergoeding van de vertragingsschade en gevolgschade
Rapporteer

Is voor het intreden van verzuim een telefonische mededeling voldoende?

neen, omdat een igs schriftelijk moet plaatsvinden (6:82 BW)
Rapporteer

Waarmee kan een igs zoal worden gecombineerd?

met een dv en een ontbindingsverklaring. 
Rapporteer

Wat is het vereiste gesteld aan een omzetting in de zin van artikel 6:87 BW?

de eis van schriftelijkheid
Rapporteer

Heeft de schuldenaar die in verzuim verkeert het recht om alsnog te presteren of mag hij dit alleen wanneer zijn schuldeiser te kennen geeft de prestatie te willen ontvangen?

de schuldenaar heeft het recht zijn verzuim te zuiveren maar slechts dan wanneer hij tevens de schade en de kosten vergoedt, doet hij dit niet dan kan de schuldeiser zijn aanbod tot nakoming afslaan.
Rapporteer

Wat is het rechtsgevolg wanneer een schuldeiser een aanbod tot nakoming weigert inclusief vergoeding van de kosten en schade?

dan raakt de schuldeiser in schuldeisersverzuim met alle gevolgen van dien.
Rapporteer

Aan de hand van welke artikelen dient de omvang van de verbintenis tot schadevergoeding te worden bepaald?

aan de hand van de artt. 6:95 t/m 6:110 BW
Rapporteer

Waartoe is de schuldeiser bevoegd wanneer zijn schuldenaar in een tijdelijke overmachtssituatie verkeerd?

dan is hij bevoegd om zijn eigen prestatie(s) op te schorten.
Rapporteer

Welke mogelijkheden heeft een schuldeiser bij een blijvende overmachtsituatie?

een beroep op enac en de onzekerheidsexceptie
Rapporteer

Vervalt de prestatieplicht van de wederpartij bij een niet toerekenbare tekortkoming die blijvend of tijdelijk van aard is?

NEEN; hiertoe moet de ovk ontbonden worden
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart