Overgang van schulden en vorderingen: subrogatie, schuld en contractsoverneming

12 belangrijke vragen over Overgang van schulden en vorderingen: subrogatie, schuld en contractsoverneming

Waar in de wet vinden we de regels van de overgang van vorderingen in het algemeen?

artt. 6:142 - 149 BW
Rapporteer

Wat is het verschil tussen overgang onder bijzondere titel en onder algemene titel?

onder bijzondere titel betekent dat alleen de desbetreffende vordering overgaat en bij overgang onder algemene titel zet de verkrijger in beginsel de volledige rechtspositie van zijn rechtsvoorganger voort (dus zowel de schulden als de vorderingen). 
Rapporteer

Is ontbinding een nevenrecht? en het recht op vervangende of aanvullende schadevergoeding?

NEEN, beide niet. Deze gaan niet met de vordering mee over op de nieuwe schuldeiser. De nieuwe schuldeiser kan alleen nakoming vorderen.
Rapporteer

Is de opsomming van artikel 6:150 BW limitatief?

NEEN; ook op grond van elders in de wet geregelde gevallen is subrogatie mogelijk.
Rapporteer

Licht artikel 6:151 lid 2 eens toe?

een beperking van de subrogatie jegens borgen en personen die geen schuldenaar zijn. de gesubrogeerde derde heeft als hij niet zelf geheel of gedeeltelijk draagplichtig is slechts een vorderingsrecht tot ten hoogste het bedrag waarvoor de schuld ieder van hen in de verhouding tot de schuldenaar aangaat. 
Rapporteer

Wat is schuldoverneming en waar in de wet is het geregeld?

art. 6:155-158 BW; het is de situatie waarbij dezelfde schuld van de oude schuldenaar overgaat op een nieuwe schuldenaar.
Rapporteer

Op welk moment heeft de schuldoverneming pas zijn werking?

6:155 BW: nadat de oude en de nieuwe schuldenaar aan de schuldeiser kennis hebben gegeven van de schuldoverneming en de schuldeiser zijn toestemming heeft verleend. 
Rapporteer

Wat houdt de toestemming van de schuldeiser uit artikel 6:155 in?

dat hij de oude schuldenaar uit zijn schuld ontslaat en de nieuwe schuldenaar heeft aanvaard. 
Rapporteer

Gaan nevenrechten zoals rechten uit borgtocht, speciale voorrechten en pand en hypotheek op derden over bij schuldoverneming?

NEEN; zie artikel 6:157 lid 2 BW.
Rapporteer

Vb: X heeft een schuld van 5000 euro aan Y, tot zekerheid van de betaling geeft de moeder van X (Z) haar gouden armband in pand. Een vriend van X (W) neemt de schuld van X over, blijft het pandrecht bestaan doordat dit als nevenrecht overgaat bij de schuldoverneming?

NEEN; tenzij Z toestemt in de handhaving van het pandrecht (6:157 lid 2 BW)
Rapporteer

Wat houdt artikel 6:158 BW precies in?

dat schuldoverneming een abstract rh is; dat wil zeggen dat de schuldeiser niets te maken heeft met de geldigheid van de rechtsverhouding tussen de oude en de nieuwe schuldenaar. wordt de aan de schuldoverneming ten grondslag liggende rechtsverhouding tussen de oude en de nieuwe schuldenaar vernietigd of ontbonden, dan kan de schuldeiser de schuld weer op de oude schuldenaar doen overgaan.
Rapporteer

Is eigendomsvoorbehoud (3:94 BW) een nevenrecht dat overgaat bij overgang van de vordering?

NEEN, het is een recht dat de oorspronkelijke schuldeiser ontleende aan de rechtsverhouding waaruit de verbintenis is voortgevloeid. 
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart