Ontbinding en NC

54 belangrijke vragen over Ontbinding en NC

Waar in de wet is de ontbinding bij tekortkoming in de nakoming van een verbintenis geregeld?

in artikel 6:265 BW.
Rapporteer

Wat is een uitzondering op de regel dat aan ontbinding in beginsel geen terugwerkende kracht toekomt?

artikel 6:258 ontbinding o.g.v. onvoorziene omstandigheden.
Rapporteer

Bevrijdt opschorting van een contractspartij haar reeds van haar verbintenissen?

NEEN, hiertoe moet de ovk worden ontbonden.
Rapporteer

Wat dient eerst zorgvuldig vastgesteld te worden alvorens tot ontbinding over te kunnen gaan?

de inhoud van de ovk, er moet nl. bepaald kunnen worden of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming, dit kan bestaan uit geheel niet presteren wat overeen werd gekomen, het gedeeltelijk niet presteren van hetgeen werd overeengekomen of het niet tijdig presteren van hetgeen werd overeengekomen.
Rapporteer

Is het voor ontbinding relevant of de tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend?

NEEN, ontbinding van een wederkerige ovk is derhalve ook mogelijk wanneer er sprake is van overmacht bij de wederpartij.
Rapporteer

Wat voor rechtsgevolg heeft overmacht in beginsel?

dat de tekortkomende debiteur niet voor de schade van de crediteur aansprakelijk is (6:78 BW is een uitzondering hierop).
Rapporteer

Welke vorderingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd?

een vordering tot nakoming en een vordering tot ontbinding (uitzondering 6:270 BW).
Rapporteer

In welk boek en welk artikel staat NC?

Boek 7:17.
Rapporteer

Waaruit kan de tekortkoming in de nakoming van een verbintenis bestaan?

uit niet tijdig presteren, geheel niet presteren en/of ondeugdelijk presteren.
Rapporteer

Op welk moment wordt de ontbinding gerealiseerd?

3:37 3e lid : op het moment dat de ontbindingsverklaring de wederpartij heeft bereikt.
Rapporteer

Is uitsluiting van de ontbindingsbevoegdheid contractueel mogelijk?

ja, maar indien het beding deel uitmaakt van AV is het als onredelijk bezwarend aan te merken en wanneer het een consumentenkoop betreft is het beding vernietigbaar op grond van 3:40 2e lid BW. 
Rapporteer

Door welk tijdsverloop verjaart de vordering om ontbinding in rechte te vorderen?

door een periode van 5 jaar, artikel 3:311 BW. 
Rapporteer

Wat onderscheidt de koopovk van een ruilovk?

de prijs die igv een koopovk betaald moet worden.
Rapporteer

Brengt het ongevraagd toesturen van een zaka een koopovk tot stand?

NEEN, tenzij de koper gerechtvaardigd vertrouwen heeft uitgelokt bij de verkoper de zaak te willen ontvangen. 
Rapporteer

Waar in de wet vind u enkele vereisten ten aanzien van een garantie?

artikel 7:6a lid 2 BW. 
Rapporteer

Wat valt niet onder het beschermingsregime van artikel 7:6?

de koop van OZ, een huis bijvoorbeeld. 
Rapporteer

Waarom is het van groot belang om te kwalificeren of een ovk wel of geen consumentenkoop betreft?

omdat in het geval een koopovk als consumentenkoop kan worden aangemerkt titel 1 van Boek 7 vrijwel geheel van dwingend recht is. 
Rapporteer

Waar in de wet vinden we de wijze waarop een woning wordt gekocht?

in artikel 7:2 BW - bij een consumentenkoop wordt dit schriftelijk aangegaan. Toestemming van een evt. echtgenoot (1:88 BW)  dient ook schriftelijk te geschieden.
Rapporteer

Wat is het rechtsgevolg wanneer niet aan het schriftelijkheidsvereiste werd voldaan bij de koop van een woning?

dan is de ovk overeenkomstig artikel 3:39 BW nietig. 
Rapporteer

Waarom is nietigheid het rechtsgevolg van het niet voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste in geval van de koop van een woning?

omdat met dit vereiste beoogd wordt duidelijkheid te verschaffen over het moment waarop er sprake is van het bereiken van overeenstemming tussen partijen en deze bepaling zodoende in het belang is te achten van zowel de koper als de verkoper. 
Rapporteer

Wat behoort volgens de wetgever niet onder de definitie van tot woning bestemde oz te worden geschaard?

woonboten en woonwagens, dit zijn roerende zaken en geen registergoederen en vallen zodoende onder de regeling van de consumentenkoop. 

Rapporteer

Vallen recreatiewoningen en tweede woningen onder het begrip tot woning bestemde oz?

JA. 
Rapporteer

Wanneer is een beroep op het wettelijk ontbindingsrecht niet meer mogelijk bij de koop van een woning?

wanneer de koper van dit recht gebruik heeft gemaakt en er binnen 6 maanden tussen dezelfde partijen mbt dezelfde woning een koopovk tot stand komt. 
Rapporteer

Wat is op de wettelijke bedenktijd bij het kopen van een woning ook van toepassing?

de algemene termijnenwet, dit betekent dat in de bedenktijd altijd tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende wettelijke zijn.
Rapporteer

Wat kan worden opgemaakt uit het feit dat de koper direct na de tsk van de koopovk gaat verhuizen?

dat hij geen bedenktijd meer nodig heeft omdat hij voldoende zeker is van zijn zaak. 
Rapporteer

Heeft het feit dat een ovk onder opschortende of ontbindende voorwaarde is gesloten enige betekenis voor de aanvang van de bedenktijd?

NEEN. De bedenktijd van de koper is niet afhankelijk van het in vervulling gaan van de voorwaarde, maar van het moment waarop hem de getekende akte ter hand wordt gesteld. 
Rapporteer

Waar in de wet vinden we de verplichtingen van de koper? en van de verkoper?

die van de koper in afdeling 4 (7:26 e.v.) en die van de verkoper in artikelen 7:17 en 7:9.
Rapporteer

Wanneer verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs?

7:28 door verloop van twee jaren, deze bepaling bekort de algemene verjaringstermijn van 3:307 van 5 tot 2 jaar!!!!

Rapporteer

Op welk moment begint de verjaringstermijn tot betaling van de koopprijs te lopen?

op het moment dat de vordering tot betaling van die koopprijs opeisbaar wordt. (3:307 en 3:313 BW). 
Rapporteer

Vanaf wanneer is de zaak voor risico van de koper ?

vanaf het moment van aflevering (een aanduiding voor bezitsverschaffing) 7:10 BW - i.g.v. consumentenkoop is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af (art. 7:11 BW). 
Rapporteer

Wat is de rechtsregel die u kunt destilleren uit het arrest Baris - Riezenkamp?

wanneer koper en verkoper in onderhandeling treden omtrent het sluiten van een ovk dan komen zij tot elkaar te staan in een door eisen van redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding en moeten zij hun gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wepij. 
Rapporteer

Op welke wijze kan een koper zijn onderzoeksplicht (als deze aanwezig is) beperken?

door het stellen van vragen aan de verkoper. Op het betrokken punt vervalt dan de onderzoeksplicht van de koper omdat deze in beginsel mag afgaan op door de verkoper gedane mededelingen omtrent dit punt. De koper behoeft bijvoorbeeld geen onderzoek in te stellen naar de onderzijde van de auto wanneer de verkoper zegt dat deze nog puntgaaf is. 
Rapporteer

Wat heeft de HR ook alweer geoordeeld in het arrest Geest - Nederlof?

dat het enkele feit dat de koper ondeskundig is niet met zich meebrengt dat hij een onderzoek door een deskundige moet laten verrichten. 
Rapporteer

Waarvan zijn onderzoeksplichten en mededelingsplichten afhankelijk?

van de omstandigheden van het geval (de hoedanigheid van partijen - professioneel of niet - het soort winkel en de prijs van de zaak - waarbij ook moet worden gelet op de omstandigheden waaronder de koop plaatshad, zoals uitverkoop - de aard van de zaak - nieuw of tweedehands, merkartikel of soort zaak etc. - 
Rapporteer

Wat is belangrijk bij een beoordeling van een eventuele aanwezige onderzoeksplicht?

dat er een reden tot twijfel aanwezig moet zijn geweest (bijv. zichtbare slechte staat, melding van de verkoper, een verdacht lage prijs). Het is aan de verkoper om aan te tonen dat voor de(ze) koper een reden tot twijfel bestond. 
Rapporteer

Heeft de verkoper een mededelingsplicht omtrent de km stand van de tweedehands auto?

JA; arrest Gerards-Vijverberg. 
Rapporteer

Wat heeft de HR bepaalt in het arrest Schirmeister - De Heus?

dat een afgeleverde tweedehands auto in de regel niet aan de ovk beantwoordt indien deze later een gevaar op de weg blijkt te zijn. 
Rapporteer

Is het schenden van een mededelingsplicht een vereiste voor het al dan niet aanwezig zijn van conformiteit?

NEEN; dit kan wel een rol spelen bij het beoordelen van schadevergoedingsplicht op grond van 6:74 BW. 
Rapporteer

Kan de verkoper ex 6:74 BW schadevergoedingsplichtig zijn wanneer hij het gebrek kende of behoorde te kennen?

JA, dan is het toerekenbaar aan de verkoper en is deze ex artikel 6:74 BW schadevergoedingsplichtig.
Rapporteer

Is de verkoper gerechtigd om in het geval van vervanging van een niet conform goed van de consument een vergoeding te eisen voor het gebruik van dat niet conforme goed?

NEEN; de verkoper heeft bij het leveren van een niet conform goed de verbintenis niet correct uitgevoerd en daardoor moet hij dus opkomen voor de gevolgen van een slechte uitvoering van die verbintenis. 
Rapporteer

Wanneer komt ontbinding (265 of 7:22) pas in beeld?

wanneer de koper de verkoper een laatste kans heeft geboden om alsnog correct te presteren (de gevallen van onmogelijkheid van nakoming door de verkoper nagelaten).
Rapporteer

Welke titel in welk boek bevat enkele bijzondere regels voor de berekening van de omvang van de schade?

Titel 1 Boek 7 (artt. 7:36-38 BW).
Rapporteer

Is er een termijn gebonden aan de klachttermijn van de koper igv nc?

JA; binnen bekwame tijd (7:23 1e lid BW). Na die tijd vervalt elk beroep op het feit dat de afgeleverde zaak niet aan de ovk beantwoordt. 
Rapporteer

Geldt de inspectieplicht igv een klacht bij nc ook voor de consument koper?

NEEN, de consument heeft geen inspectieplicht; bij consumenten moet de kennisgeving geschieden binnen bekwame tijd na het ontdekken van de nc, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden tijdig is. 
Rapporteer

Waarover handelt het arrest Pouw-Visser?

dat wanneer de koper niet binnen bekwame tijd klaagt over de nc al zijn rechten komen te vervallen. Wat precies maatstaf is voor binnen bekwame tijd is een zaak die moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.
Rapporteer

Is contractuele uitsluiting van art. 7:17 mogelijk?

bij een consumentenkoop is dit in strijd met dwingend recht en kan derhalve niet; bij een niet consumentenkoop is dergelijk afwijkend beding mogelijk maar deze kan in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid wanneer de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. Wanneer het betreffende beding deel uitmaakt van AV kan deze onredelijk bezwarend zijn. 
Rapporteer

Waarop kan een koper zich ook beroepen?

op een garantie, expliciet of impliciet. 
Rapporteer

Wat is een expliciete garantie?

hierbij wordt uitdrukkelijk door de verkoper gegarandeerd dat de verkochte zaak bepaalde eigenschappen bezit of dat de verkoper instaat voor de afwezigheid van gebreken.
Rapporteer

Welke rechtsgevolgen heeft een expliciete garantie?

indien de verkoper garandeert dat de verkochte zaak bepaalde eigenschappen bezit, dan wordt een tekortkoming aan de verkoper krachtens rh toegerekend (6:75 BW) en ontstaat krachtens 6:74 1e lid BW een verbintenis tot schadevergoeding. Bij een expliciete garantie is ook geen plaats meer voor een onderzoeksplicht voor de koper en (weinig plaats) voor een beroep op een exoneratie van de verkoper. 
Rapporteer

Wanneer kan een verkoper ook geen beroep doen op een exoneratieclausule?

Als er in de ovk een impliciete garantie besloten ligt - Maassluis - Pakwoningen BV. 
Rapporteer

Waar in de wet vinden we de bepalingen m.b.t. de koop op afstand en de ovk op afstand?

in artikel 6:46a e.v. BW. (afdeling 9a ovk op afstand). 
Rapporteer

Is er een wettelijke bedenktijd van toepassing op de koop op afstand?

JA, 7 dagen en wanneer de verkoper niet aan zijn informatieverplichting voldoet zelfs 3 maanden. (art. 46d 1e lid BW). 
Rapporteer

Heeft ontbinding terugwerkende kracht?

NEEN; dit blijkt uit artikel 6:269 BW - het betekent echter niet dat de ontbinding voor de reeds uitgevoerde verbintenissen geen gevolg heeft. Er ontstaat een ongedaanmakingsverplichting. 6:271 BW
Rapporteer

Heeft het feit dat de verkoper zijn verplichting uit de koopovk blijvend niet kan nakomen tot gevolg dat ook de verbintenis tot het betalen van de koopprijs van de koper komt te vervallen?

NEEN, hiertoe is vereist dat de koper de ovk ontbindt, door ontbinding komt er een einde aan de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende verbintenissen 6:271 BW. 
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart