Samenvatting Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

- Jan Bernd Huizink
ISBN-10 9013117759 ISBN-13 9789013117752
690 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Auteur: Jan Bernd Huizink ISBN: 9789013117752

 • 1 Inleiding rechtsvormen en ondernemingen

 • In welk Burgerlijk wetboek hebben privaatrechtelijke rechtspersonen een plaats voor het Nederlandse recht ?
  Boek 2
 • 1.1.3 Rechtspersonenrecht

 • Wat word er bedoelt met het voorrecht van exclusieve aansprakelijkheid ?
  Crediteuren hebben in beginsel alleen aanspraak op het vermogen van de rechtspersoon
 • 1.1.6 De stichting

 • Hoe word een stichting omschreven in de wet en op grond van welk wetsartikel is dit ?
  Art. 2:285 BW

  Een stichting is een door een rechtshandeling, in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemt vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.
 • 1.1.7 Publiekrechtelijke rechtspersonen

 • Welke algemene bepalingen kent de wet en heeft betrekking op Publiekrechtelijke rechtspersonen ?
  Art 2:1 BW

  Lid 1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.

  Lid 2 Andere lichamen, waaraan een deel overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt

  Lid 3 De volgende artikelen van deze titel, behalve art. 2:5 BW, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.
 • 1.1.8 Kerkgenootschappen

 • Welke rechtsvorm hebben kerkgenootschappen en op grond van welk wetsartikel is dit ?
  Art. 2:2 BW

  Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.
 • Welke kenmerken en overige bepalingen met betrekking op kerkgenootschappen zijn in welk wetsartikel opgenomen ?
  Art. 2:2 lid 2

  Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voorzover dit niet in strijd is met de wet, met uitzondering van art. 2:5 BW gelden de volgende artikelen niet voor hen.
 • 1.1.9 Persoonsvenootschappen met rechtspersoonlijkheid

 • Wat zijn de in boek 2 Burgerlijk wetboek geregelde rechtspersonen in beginsel (met betrekking op aansprakelijkheid)
  Exclusief aansprakelijk voor het aan de rechtspersonen toebehorende vermogen
 • 1.2.1 Vóór 1976 12

 • In welk burgerlijk wetboek en welke overige wet is het persoonsvennootschappen opgenomen ?
  Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel
 • 1.2.5 Buitenlandse rechtspersonen 16

 • Welk lands recht is van toepassing bij corporaties en op grond van welk artikel is dit ?
  op het grondgebied waar de corporatie is ontstaan
  Art. 10:118 BW
 • 1.2.6 Dwingend recht 17

 • Wat word er bedoeld met dwingend recht, en welk wetsartikel omschrijft dit ?
  Art. 2:25 BW

  Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart