Stratificatie - Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie

22 belangrijke vragen over Stratificatie - Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie

Wat is een van de meest gecompliceerde begrippen in de sociale wetenschap?

Sociale ongelijkheid

Rapporteer

Wat is een fundamenteel kenmerk van een menselijke samenleving?

Dat mensen met elkaar concurreren met elkaar en de uitkomst daarvan levert ongelijkwaardige verdelingen op.

Rapporteer

Wat is het gevolg van die verschillende milieus waarin we ons onderscheiden?

Op die manier wordt een maatschappelijk ideaalbeeld, een meer of minder duidelijk, meer of minder adequaat idee van verschillende groeperingen in de samenleving, van de sociale ongelijkheid tussen deze groeperingen en de eigen plaats in het geheel. 

Rapporteer

Hoe wordt het gevolg van verschillende milieus concreet ook wel genoemd? Leg uit.

Een beeld van de gelaagdheid, de stratificatie van de maatschappij. 

Rapporteer

Met welke machtsbronnen is de organisatie gecombineerd?

 1. economische;
 2. politiek;
 3. affectief;
 4. cognitief.
Rapporteer

Waar is het beeld van de gelaagdheid, de stratificatie van de maatschappij nauw mee verbonden?

opvattingen over rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid van de ongelijkheid.

Rapporteer

Hoe zijn de reacties tegenover sociale ongelijkheid?

 • Afdalen vermijden
 • De ongelijkheid met 'lageren'' in stand te houden of te verscherpen. Mede daardoor is sociale ongelijkheid een bron van spanningen en conflicten. 
Rapporteer

Wat zijn de vier dimensies van sociale ongelijkheid?

 1. klasse: materiële beloningen;
 2. status;
 3. macht;
 4. kennis.
Rapporteer

Hoe reageren leden van hogere groeperingen tegen sociale ongelijkheid?

 • Proberen de bestaande ongelijkheid te handhaven
 • Koesteren daarmee corresponderende opvattingen, leden van lagere groeperingen streven er vaak- niet altijd- naar de ongelijkheid te verminderen uit naam van een rechtvaardigheidsideaal. 
Rapporteer

Waar komt sociale ongelijkheid uit voort?

Uit de afhankelijkheidsverhoudingen tussen mensen.
Rapporteer

Wat zijn de kernvragen van de sociologie?

 • Waarop berust de ongelijkheid?
 • Hoe wordt de ongelijkheid in stand gehouden?
 • Hoe verandert de ongelijkheid?
 • Of zou de ongelijkheid kunnen veranderen?
Rapporteer

Kleine homogene jachtsamenlevingen hadden geen last van sociale stratificatie. Wat zijn de twee voorwaarden voor sociale stratificatie?

 1. arbeidsverdeling: verder dan naar sekse en leeftijd);
 2. surplusproductie.
Rapporteer

Hoe denkt men in de sociale wetenschappen bij '' sociale ongelijkheid''?

Hiërarchische sociale verschillen, in verschillen die in termen van ''hoger'' en ''lager'' worden uitgedrukt. 

Rapporteer

Wat is het onderscheid tussen klassen en standen?

Bij klassen gaat het om strata waarvan de leden een overeenkomstige economische, op marktverhoudingen gebaseerde positie hebben. Zij onderscheiden zich vooral naar bezit en arbeidspositie.
Bij standen gaat het om strata waarvan de leden zich kenmerken door een overeenkomstige status, statusbewustzijn en levensstijl.
Rapporteer

Wat gaat samen met macht (machtsverschillen)?

Afhankelijkheidsverhoudingen van mensen tussen elkaar. Afhankelijkheid zorgt voor macht tussen mensen in hogere en lagere posities. 

Rapporteer

Wat gebeurt er bij eenzijdige afhankelijkheid?

Worden de machtsverschillen groter en de kans groter dat er grotere verschillen zullen zijn in privileges of beloningen. 

Rapporteer

Wat houdt organisatie als machtsbron in?

Effectieve duurzame macht over grote aantallen mensen waar regelgeving(organisatie) bij komt kijken.

 

Bijvoorbeeld: 

Doelgerichte coördinatie van activiteiten met behulp van regelgeving. 

Rapporteer

Is er bij de 4 typen sociale privileges ''meer of minder'' sterke ongelijkheid in de samenleving

JA

Rapporteer

Wat voor invloed hebben sociale privileges?

Ze dienen vaak als middel waarmee men andere mensen van zich afhankelijk kunnen maken, een machtsoverwicht, om zo nieuwe privileges te verwerven. 

Rapporteer

Noem 4 typen machtsbronnen en sociale privileges.

1. Economisch
- Materiële beloningen

2. Politiek
- Politieke rechten en bevoegdheden

3. Cognitief
- Toegang tot kennis en informatie

4. Affectief
- Status (prestiges, aanzien, populariteit en bevoegdheden
Rapporteer

Wat of wie behoren onder sociale stratificatie?

 • ondernemers, krijgers, priesters en technisch wetenschappelijke specialisten.
 • Onderscheid klassen en standen
 • stratificatie in complexe agrarische samenlevingen

- slavernij, kastensysteem, feodale maatschappij (aristocratie versus boeren) 

- combinatie van economische, politieke, affectieve en cognitieve machtsmiddelen. 

 

 

Rapporteer

Wat valt onder industrialisering en klassenvorming?

 • Toenemende sociale mobiliteit
 • 19e eeuw: twee nieuwe groeperingen

- industriële ondernemers

- industrie arbeiders

 • Uitblijven klassenpolarisatie in 20e eeuw.

- groei van nieuwe middenklassen

- verbetering positie van arbeiders

- verburgerlijking arbeiders en employés 

- matiging opstelling sociale partijen en bonden

- toenemend belang van een opleiding

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart