Welfare ideologies in Europe

24 belangrijke vragen over Welfare ideologies in Europe

Door welke verlichtingsdenker is het begrip ideologie bedacht?

Antione Destutt de Tracy.
Rapporteer

Wat zijn Hobbes ideeën binnen het conservatisme?

Slechts een optelsom van individuen die de voorkeur geven aan het nastreven van eigen belangen boven die van anderen.
Rapporteer

Wat houdt 'The Theory of Moral Sentiments' in van Adam Smith?

We mogen ons eigen belang nastreven, maar we moeten ook recht doen aan ons plichtsgevoel en onzelfzuchtig zijn.
Rapporteer

Wat zijn de 3 kernwaarden van het liberalisme?


1. Individualisme
2. Vrijheid
3. Ongelijkheid
Rapporteer

Wat betekent het liberalisme voor de aanpak van de sociaal werker?

Persoonlijke hervorming, gebaseerd op de systeemtheorie. Belangenbehartiging.
Rapporteer

Hoe kijkt Aristoteles naar het socialisme?

We zijn allemaal sociale dieren die elkaar nodig hebben om menselijkheid te bereiken.
Rapporteer

Wat is de kritiek van de socialisten tegen het kapitalisme?

Het kapitalisme zorgt voor ongelijkheid. Socialisten geloven dat goederen gelijk verdeeld moeten worden onder alle mensen. Goederen moeten met iedereen gedeeld worden en met elkaar samenwerken om de samenleving te laten functioneren.
Rapporteer

Op welke vier gronden berust de primaire kernwaarde 'gelijkheid'?


1. Sociale integratie: creëert groter gevoel van saamhorigheid.
2. Economische efficiëntie: getalenteerde mensen stijgen tot een positie waarin zij hun capaciteiten kunnen benutten.
3. Natuurlijke rechten: mensen die in een rijke familie worden geboren hebben niet meer recht.
4. Zelfverwerkelijking: werkelijk jezelf zijn.
Rapporteer

Wat gelooft de sociale conflictschool?

Gelooft dat bronnen van conflicten divers en talrijk zijn (ras, godsdienst, beroep, geslacht, etc.).
Rapporteer

Wat gelooft de klasse conflictschool?

Ziet het conflict tussen de twee grote economische klassen: de eigenaren van de productie en degenen die voor hen moeten werken.
Rapporteer

Wat zijn de 3 kernwaarden van het socialisme?


1. Gelijkheid
2. Vrijheid
3. Collectivisme: samenwerking
Rapporteer

Wat houdt The british poor Law acts in?

Onderscheidt maken tussen mensen die het nodig hebben (armoede, handicap) en die het niet verdienen. Dus tussen de mensen die het echt niet kunnen en de mensen die wel wat meer kunnen doen.
Rapporteer

Hoe denkt Theodore Darlymple over psychische mensen?

Mensen hebben zelf gekozen voor hun daden, dit komt niet door je ziekste of je stoornis. Mensen zijn zelf verantwoordelijk.
Rapporteer

Welke evolutiebioloog hoort bij het begrip 'survival of the fittest'?

Charles Darwin: de sterksten zullen overwinnen.
Rapporteer

Hoe denkt Thomas Hobbes over de social order theorie?


Hoe kan het dan een samenleving vol met mensen die in staat zijn tot al het kwaad, met elkaar kunnen samenleven.
Rapporteer

Wat zijn belangrijke wetten van de liberalen?


- Participatie wet
- Human Rights of Declariantion
- Wet en Zekerheid
- Wet arbeid en zorg
Rapporteer

Wat wordt er bedoeld met de volgende uitspraak van Adam Smith: ''No society can surely be flourishing and happy of wich by far the greater part of the numbers are poor and miserable''?

Als teveel mensen ongelukkig zijn is dit schadelijk voor de samenleving, daarom hebben ze een positieve insteek.
Rapporteer

Wat wordt er bedoelt met 'Human beings are driven by self interest'? (Adam Smith)

Mensen hebben een eigen belang, maar dit belang kan ook goed uitpakken voor de mensen eromheen.
Rapporteer

Welke systemen maken dat er sociale ongelijkheid ontstaat?

Kapitalisme, racisme en bureaucratie.
Rapporteer

Welke wetten horen bij het socialistisch oogpunt?- Wet langdurige zorg
- AWBZ

- Invoering bijstandswet
- Basisinkomen
Rapporteer

Wat is het verschil tussen de liberalen en socialisten?

Socialisten vinden dat de overheid ervoor moet waken dat bijvoorbeeld iedereen naar school gaat en een huis heeft. Bij de liberalen is het meer gericht op individu.
Rapporteer

Hoe denkt Jurgen Habermans over het individu (kolonisering)?

Individu wordt steeds meer onderdrukt door de systeemwereld. Van leefwereld naar systeemwereld.
Rapporteer

Wat is het verschil tussen communisme en socialisme?


- communisme is een extremere vorm van socialisme.
- communisme pleit voor een revolutie, mensen moeten in opstand komen.
Rapporteer

Waarin verschillt het conservatisme en het liberalisme?

Het conservatisme vindt dat de eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal staat en dat mensen die 'falen' in de maatschappij het zelf uit moeten zoeken. Het liberalisme vindt echter dat iedereen een eerlijke kans verdient. Daarom bieden ze ook hulp aan de mensen die het nodig hebben (die 'falen').
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart