Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'schuld', 'feit' en 'wederrechtelijkheid', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
150 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over schuld, feit, wederrechtelijkheid

Wanneer is wederrechtelijkheid en schuld bestanddeel? En wat zijn de gevolgen hiervan?
Indien wederrechtelijkheid of schuld (culpa) onderdeel is van de delictsomschrijving is, is het een bestanddeel.

Bij deze delicten zal de OvJ de wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid opnemen in de tenlastelegging. Dit heeft tot gevolg dat:
 • Ontbreken van wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid al beantwoord moet worden bij de eerste stap van beslissingsmodel en;
 • Bij aanname strafuitsluitingsgrond de wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid vervalt, en de tenlastelegging niet bewezen kan worden > Vrijspraak.
Rapporteer
Wat houdt het 'ontbreken van materiële wederrechtelijkheid' in?
 • Deze buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond is ondanks vele pogingen slechts eenmaal door de HR geaccepteerd.
 • Biedt (enkel) kans op succes indien het belang dat door de geschonden wetsbepaling wordt beschermd, door de overtreding niet is geschonden of zelfs beter is gediend door het overtreden van de bepaling dan bij naleving het geval was geweest. (Arrest-veearts)
Rapporteer
Wat houdt 'Afwezigheid van alle schuld (avas)' in?
 • Melk en water-arrest: uitgangspunt 'geen straf zonder schuld'
 • Als een dader geen wetenschap heeft van het verboden feit (geen opzet), die wetenschap niet hoefde te bezitten (geen onachtzaamheid) en hem niets valt te verwijten blijft hij straffeloos op grond van geen straf zonder schuld / avas
 • Dit geldt niet alleen t.a.v. de feiten, maar ook t.a.v. van de norm (motorrijder Losser-arrest)
Rapporteer
Wat is het 'subsidiariteit- en proportionaliteitsvereiste'?
Subsidiariteitsvereiste:
 • Bestond voor het handelen (d.w.z. het ten laste gelegde feit) een redelijk, minder vergaand, alternatief dat hetzelfde effect zou hebben bereikt?

Proportionaliteitsvereiste:
 • Stond de manier van handelen in redelijke verhouding tot het te bereiken doel?
  • Bij deze vereisten gaat het steeds om redelijke eisen die an de verdachte worden gesteld. 'optimaal handelen' of 'heldenmoed' worden niet van de verdachte verlangd (alhoewel de vraag naar wat redelijk is af kan hangen van het specifieke karakter van de strafuitsluitingsgrond zelf).
Rapporteer
Wettelijk voorschrift (rechtvaardigingsgrond)
Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift
 • In forumlering 'Ter uitvoering' liggen drie eisen besloten:
  1. Wettelijke plicht
  2. Doel
  3. Evenredigheid tussen doel en middelen
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarden voor 'Ontoerekenbaarheid' ? (schulduitsluitingsgrond)
 1. Had de verdachte tijdens het ten laste gelegde feit een van de genoemde afwijkingen? (psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening, verstandelijk handicap)
 2. Heeft die afwijking invloed gehad op het begaan van het ten laste gelegde strafbare feit (causaal verband)
 3. In hoeverre kan de verdachte het strafbare feit worden toegerekend?

 • Slaagt alleen als de rechter bij de derde vraag tot het oordeel van algehele ontoerekeningsvatbaarheid komt. Enkel maatregel op te leggen.
 • Verdachte kan ook (enigszins, sterk) verminderd toerekenbaar zijn. In deze gevallen slaagt het beroep op de schulduitsluitingsgrond niet en kan de verdachte zowel een straf als maatregel opgelegd krijgen.
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarden voor 'Noodweer'? (rechtvaardigingsgrond)
 • Noodweersituatie
  • Ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed.
 • Noodzakelijk en geboden verdediging
  • Noodzakelijk: subsidiariteitsvereiste
  • Geboden: proportionaliteitsvereiste

Bij ontbreken proportionaliteit kan beroep worden gedaan op noodweerexces
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarde voor 'Noodweerexces' en welke varianten kennen we? (schulduitsluitingsgrond)
 • Noodweersituatie
  • Ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed.
 • Dubbele causaliteit:
  • causaal verband tussen de aanranding en de hevige gemoedsbeweging; en
  • causaal verband tussen de hevige gemoedsbeweging en de overschrijding van de proportionaliteit (of de subsidiariteit).

Varianten:
 • Intensief noodweerexces: het als gevolg van de hevige gemoedsbeweging inzetten van zwaardere verdedigingsmiddelen dan nodig is.
 • Extensief noodweerexces: het als gevolg van de hevige gemoedsbeweging doorgaan met de verdediging, terwijl de noodweersituatie al is beëindigd.
Rapporteer
Wat is het onderscheid tussen het 'wettelijk schuldbegrip' en het 'theoretisch schuldbegrip'?
Wettelijk schuldbegrip:
 1. Schuld in de betekenis van het gedaan hebben, zoals in de definitie van diefstal.
 2. Schuld als bestanddeel, zoals in de definitie van dood door schuld (culpa).
 3. Schuld als verzamelterm voor alle gradaties van de 'schuldvormen' opzet en schuld.

Theoretisch schuldbegrip:
 1. Schuld als element: verwijtbaarheid, algemene voorwaarde voor strafbaarheid.
Rapporteer
Wat is het onderscheid tussen een inzichttekort en wilstekort (ontoerekenbaarheid)?
Zowel een inzichttekort als een wilstekort kunnen grond zijn voor ontoerekenbaarheid.
 • Inzichttekort (cognitief tekort): de persoon is niet in staat het ongeoorloofde van de daad te beseffen.
 • Wilstekort: wanneer de persoon niet overeenkomstig de ernst van de daad zijn eigen wil kan bepalen.
Rapporteer
Wat is de leer van 'fait matériel'?
De leer die bij overtredingen niet differentieert binnen opzet en onachtzaamheid. Het is irrelevant of de verboden delictshandeling vanuit enige psychische hoedanigheid is verricht.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart