Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verdacht', 'verdenking' en 'feit', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
150 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verdacht, verdenking, feit

Wat is het verschil tussen accusatoire inquisitoire proces?
Accusatoire proces:
 • Rechter stelt zich terughoudend op. (scheidsrechter)
 • Gelijkwaardige procespartijen

Inquisitoire proces
:
 • Rechter actief opzoek naar de waarheid.
 • Uitgebreid vooronderzoek
 • Verdachte niet zozeer een gelijkwaardige procespartij, maar veeleer voorwerp van onderzoek is.

Nederland =
 • gematigd inquisitoir tijdens het vooronderzoek (de verdachte is dan meer voorwerp van onderzoek);
 • gematigd accusatoir gedurende het onderzoek ter terechtzitting (de verdachte krijgt dan meer rechten en is een volwaardiger procespartij)
Rapporteer
Wat is het verschil tussen materiële en procedurele waarheidsvinding?
Materiële waarheidsvinding:
 • Men wil per se de feitelijke waarheid achterhalen teneinde te voorkomen dat onschuldigen worden veroordeeld.
Procedurele waarheidsvinding:
 • Maximale waarheidsvinding wordt getemperd door het vereiste van rechtmatigheid van overheidsoptreden. Op dit punt is de juridische betekenis van de waarheidsvinding gelegen in de controle die door het strafproces wordt uitgeoefend op de activiteiten van politie en OM. De formele waarheid is datgene waarvan in rechte – op grond van het aanwezige bewijs – is gesteld dat het waar is.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen controle (toezicht) en opsporing?
Toezicht:
 • Doel: preventief controleren of men zich aan de wet houdt
 • geen verdenking vereist
 • bestuursrechtelijke bevoegdheden (Awb)
 • medewerkingsplicht, inclusief een inlichtingenplicht

Opsporing:
 • Doel: nemen van strafvorderlijke beslissingen (in beginsel reactief)
 • verdenking vereist
 • opsporingsbevoegdheden, zoals dwangmiddelen (Sv en bijzondere wetgeving)
 • geen medewerkingsplicht (al moeten dwangmiddelen worden geduld) of inlichtingenplicht (zwijgrecht)
Rapporteer
Als er een verdenking is van een feit dat bij een andere wet dan op grond waarvan het toezicht op dat moment wordt uitgeoefend strafbaar is gesteld, rijst de vraag of er een strafvorderlijk dwangmiddel mag worden ingezet. Welke twee mogelijkheden bestaan er?
 1. Voortgezette toepassing: ontdekking gebeurt toevallig terwijl toezichthoudende bevoegdheden rechtmatig worden uitgeoefend, inbeslagname mag doorgaan (Geweer-arrest).
 2. Detournement de pouvoir: toezicht wordt misbruikt om de zwaardere toetsingscriteria van strafvorderlijke bevoegdheden te omzeilen, inbeslagname mag niet doorgaan.

Uit het Controle en Opsporing-arrest volgt dat het ook mogelijk is dat toezichthoudende bevoegdheden worden uitgeoefend nadat een verdenking is ontstaan (dus niet enkel andersom).
Rapporteer
Welke verschillende gradaties van verdenking zijn er?
 1. Aanwijzingen
  • geldt alleen ten aanzien van terroristische misdrijven.
 2. Redelijk vermoeden
  • klassieke, materiële verdenkingsbegrip (27 lid 1 Sv).
 3. Ernstige bezwaren
  • ernstige bezwaren duiden erop dat er uit de feiten en omstandigheden meer dan slechts een redelijk vermoeden volgt dat die bewuste persoon betrokken is bij het strafbare feit ten aanzien waarvan een redelijk vermoeden is gerezen.
 4. Rechterlijke overtuiging
  • zwaarste gradatie van verdenking, zou men kunnen stellen, is de rechterlijke overtuiging dat de verdachte ook daadwerkelijk schuldig is aan het ten laste gelegde.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen een verdenking en een verdachte?
 • Een verdenking bestaat ten aanzien van een bepaald strafbaar feit.
 • Er kan een strafbaar feit ontdekt worden, zonder dat er ook al meteen een concrete verdachte in beeld is. Er wordt bijvoorbeeld ergens een lijk gevonden, waarop duidelijk sporen van geweld zichtbaar zijn. Dat het hier gaat om een misdrijf staat buiten twijfel. Een opsporingsonderzoek kan dus gestart worden, op dat moment is er echter nog geen verdachte, die komt – als het goed is – pas op een later moment in het opsporingsonderzoek in beeld.
Rapporteer
Wat houdt het 'dialectisch karakter' van het strafproces in?
Elke procespartij heeft haar eigen positie en verantwoordelijkheden ten aanzien van de belangen welke ieder primair vertegenwoordigt.
Rapporteer
Controle en opsporing - arrest
Het bestaan van een redelijke verdenking dat een bepaalde persoon een strafbaar feit heeft begaan staat niet in de weg aan het uitoefenen van controlebevoegdheden tegen die verdachte of tegenover een derde, mits daarbij de aan de verdachte als zodanig toekomende waarborgen in acht worden genomen
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarden voor een heterdaadje?
Wanneer het strafbaar feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is. Om exceptionele bevoegdheden binnen de perken te houden is in lid 2 toegevoegd dat heterdaad niet meer aanwezig wordt geacht kort na ontdekking van het feit

Twee criteria
 1. Sporen moeten vers zijn
 2. Politie moet wegens dit strafbare feit onafgebroken met de opsporing bezig zijn en het dwangmiddel toepassen (niet toevallig na enige tijd op verdachte/bewijs stuiten
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart