DGA - Wetgeving rondom pensioenvoorziening DGA

13 belangrijke vragen over DGA - Wetgeving rondom pensioenvoorziening DGA

Wat is het verschil tussen PSW en PW ten aanzien van het behandelen van de DGA?

- Onder PSW was DGA nog werknemer
- Onder PW is DGA expliciet uitgezonderd als werknemer
Rapporteer

Wat is het voordeel van het feit dat de DGA volgens de PW expliciet niet als werknemer wordt gezien?

Positie DGA is nu duidelijk, PW is niet van toepassing op de DGA, geen verschil tussen Eigen Beheer en Verzekeren
Rapporteer

Wanneer een DGA onder een verplichtstelling van een bpf valt is dan de PW van toepassing?

Ja, met uizondering van artikel 7 (informatie aan werknemer en aanbod pensioenovereenkomst) en artikel 9 (pensioenovereenkomst bij overgang van onderneming)
Rapporteer

In art. 8 van de Invoerings- en Aanpassingswet Pensioenwet (IPW) is het overgangsrecht  geregeld voor een DGA, wat houdt dit overgangsrecht in?

Voor op 1 januari 2007 bestaande pensioentoezeggingen aan een DGA had de DGA de mogelijkheid te kiezen voor toepassing van de PW op pensioenverzekeringen (dus de verzekering van de toezegging). Indien hij hiervoor heeft gekozen is vanaf 1 januari 2008 het regime van de PW van toepassing op deze pensioenverzekering
Had de DGA niet voor deze optie gekozen dan buiten reikwijdte van de PW en is er slechts in fiscale zin sprake van een pensioenverzekering
Rapporteer

Gold de overgangsregeling voor DGA in de IPW ook voor Eigen Beheer?

Neen, op Eigen Beheer deel is PW nooit van toepassing
Rapporteer

Wat was een veelgebruikt argument voor de DGA om te opteren om de pensioenverzekering voor PW te laten clausuleren?

Bescherming bij faillissement vanwege het afkoopverbod in art. 65 PW
Rapporteer

Welk wetsartikel uit het arbeidsrecht is zeer zeker ook van toepassing op de DGA en waarom?

Dit betreft art. 7:655 BW, informatieplicht over arbeidsvoorwaarden geldt ook voor BV richting zijn DGA. Er is namelijk wel degelijk sprake van een arbeidsverhouding. Bij sluiten van een arbeidsovereenkomst dan ook binnen 1 maand na aanvang werkzaamheden essentiële informatie rondom arbeidsvoorwaarden schriftelijk bevestigen dus ook de pensioenovereenkomst.
Rapporteer

Is het keuringsverbod in de WMK ook van toepassing op de DGA? Waarom wel/niet?

Neen, het gaat bij verbod om keuringen (en vragen naar gezondheid)  bij pensioenregelingen in de zin van art. 1 van de PW (begrippen) en de PW is niet van toepassing op de DGA.
Rapporteer

DGA valt bij scheiding buiten reikwijdte van de PW en de Wet VPS. Dit levert een onbedoeld effect op. Hoe heeft de wetgever dit opgelost?

In de IPW (Invoerings- en Aanpassingswet Pensioenwet is in art. 79 geregeld dat de Wet VPS wordt gewijzigd
Rapporteer

Hoe zijn de rechten bij pensioen geregeld voor de DGA bij een echtscheiding?

In gewijzigd art. 1 lid 4 sub a Wet VPS staat dat deze wet eveneens voor pensioenovereenkomst van de DGA geldt (dus voor OP is het geregeld) en daarnaast toevoeging van art. 3 sub a Wet VPS  waarin het recht op bijzonder PP voor de gewezen echtgenoot van de DGA is geregeld (alsook voor geregistreerde partner)
Rapporteer

Artikel 65 PW , afkoopverbod, is niet van toepassing op DGA. Welke middelen heeft de DGA dan wel om ervoor te zorgen dat curator niet aan zijn pensioen kan komen?

- DGA kan zelf optreden als verzekeringnemer bij de Niet-PW pensioenpolis
- DGA kan ook de begunstiging onherroepelijk aanvaarden
- DGA kan ook een contractueel afkoopverbod opnemen in de pensioenovereenkomst (cf. art. 7:986BW geldt dergelijk verbod voor curator bij levensverzekeringen, parlementaire behandeling van PW geeft aan dat dit art. ook voor pensioenverzekeringen geldt)
Rapporteer

Is er voor DGA nog een mogelijkheid om te voorkomen dat pensioen door curator wordt afgekocht wanneer hij begunstiging niet onherroepelijk heeft aanvaard?

Ja, DGA kan beroep doen op onredelijke benadeling op grond van art. 22a Faillissementswet. Hiervan is sprake wanneer pensioenverzekering naast AOW enige oudedagsvoorziening vormt. Bovendien fors nadeel bij afkoop door fiscale claim.
Rapporteer

DGA had onder de PSW (Regeling DGA) recht op tijdsevenredige aanspraak bij ontslag. Hoe is dit nu geregeld sinds het vervallen van de PSW?

DGA heeft hier geen recht op (valt niet onder PW) maar kan dit wel zelf regelen. Dit recht moet dan in de pensioenbrief worden opgenomen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart