De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Pensioen bij Fusies en Overnames - Inleiding

11 belangrijke vragen over De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Pensioen bij Fusies en Overnames - Inleiding

Welke 3 soorten fusies c.q. overnames zijn er?

1. Aandelenfusie of aandelenoverdracht
2. Bedrijfsfusie of Activa/Passiva transactie of overgang van onderneming
3. Juridische fusie
Rapporteer

Welke 5 begrippen zijn van belang te kennen bij de problematie rondom de 3 soorten fusies of overnames?

1. Onderneming
2. Vennootschap
3. Rechtsvormen
4. Rechtspersoon
5. Vermogen
Rapporteer

Wat is volgens de rechtsleer een onderneming?

Geheel van mensen en middelen, op georganiseerde wijze op elkaar afgestemd, produceren goederen en diensten (zijn actief op een markt) , zodanig dat er opbrengst wordt gerealiseerd die tenminste continuïteit wordt verzekerd
Rapporteer

Waarvan dient sprake te zijn bij omschrijving (going concern) van Onderneming in de rechtsleer?

- een bedrijf
- zijnde een georganiseerd verband
- dat langdurig
- deelneemt aan economisch verkeer
- en winstoogmerk heeft
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor een vennootschap?

Ondernemingsvorm waarbij onderneming al dan niet rechtspersoonlijkheid beschikt afhankelijk van de gekozen rechtsvorm (er zijn vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid)
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid?

Geen afgescheiden vermogen, eigenaren handelen alijd voor eigen rekening en risico (IB sfeer)
Rapporteer

Waarom is een vennootschap als rechtspersoon (bijv BV) niet hetzelfde als een onderneming?

vennootschap wordt gezien als eigenaar van de ingebrachte of door haarzelf ontwikkelde onderneming.
Onderneming kan meerdere vennootschappen omvatten en omgekeerd.
Rapporteer

Wat is het doel van een rechtsvorm (juridisch jasje)?

Scheiding tussen (juridische) persoon en de (economische) onderneming
Rapporteer

Wat bepaalt de rechtsvorm? (noem 3 zaken)

1. wie de eigenaar is
2. wie namens de onderneming handelingen kan verrichten
3. wie voor eventuele handelingen en schulden aansprakelijk is
Rapporteer

Nederland kent een zogenaamd gesloten systeem van rechtspersonen, wat houdt dat in?

De wet geeft aan wanneer een juridische entiteit rechtspersoonlijkheid heeft en wat daarvoor de regels zijn. Alle rechtspersonen staan limitatief opgesomd in de wet
Rapporteer

Wat wordt verstaan onder vermogen (van de vennootschap)?

Vermogen van vennootschap bevat feitelijk de gehele activa en passiva kant met alle daarbij behorende rechten en plichten. Vermogensbestanddelen (panden, inventaris, enz) en ook schuldposities, aansprakelijkheden enz.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart