Veiligstelling van de pensioenaanspraken - Eigen Beheer - Waardering pensioenvoorziening in eigen beheer

11 belangrijke vragen over Veiligstelling van de pensioenaanspraken - Eigen Beheer - Waardering pensioenvoorziening in eigen beheer

Welke beginselen spelen bij goed koopmansgebruik een rol?

- realiteitsbeginsel => omzet en kosten stemmen overeen met werkelijkheid (realisatiebeginsel) en toerekening aan juiste jaren (machtigingsbeginsel)
- voorzichtigheidsbeginsel => rekening houden met redelijke mate van zekerheid
- eenvoudigheidsbeginsel => systeem van bepaling winst afgestemd op grootte van de onderneming (kleine onderneming eenvoudiger boekhoudsysteem dan grotere ondernemingen)
Rapporteer

Wat zijn de balansverplichtingen voor een balans van de onderneming cf. art. 2:374  BW?

- voorzieningen dienen worden opgenomen tegen verplichting die op balansdatum vaststaan of waarschijnlijk zijn
- lid 4 => pensioenverplichting afzonderlijk opnemen
- voor aangifte VPB dient waardering van deze verplichting tegen goed koopmansgebruik plaats te vinden.
Rapporteer

Hoe vindt waardering van het pensioenvermogen plaats?

Bepaling doelvermogen = contante waarde toekomstige uitkeringen:
1. tot 1 januari 1995 volgens lineaire methode, intrestmethode of actuariële methode
2. vanaf 1 januari 1995 alleen volgens actuariële methode (intrest, sterfte en rekenrente van min. 4%)
Rapporteer

Waardering pensioenverplichting voor Vpb uitgaan van:

- methoden die verzekeraars hanteren
- bij gebruik recente overlevingstafel geen leeftijdsterugstelling toegestaan
- rekenrente min 4% , recente overlevingstafel (in 2011 GBM/V 2005-2010 en berekenen volgens koopsommethode of premie/koopsommethode
Rapporteer

Wat is het verschil in hoogte van de van de storting tussen de (stortings)koopsommethode en de premie/koopsommethode?

Stortingen bij stortingskoopsommethode stijgen jaarlijks omdat elke storting op zich steeds minder lang tot aan pensioendatum kan renderen.
Bij premie/koopsommethode is de jaarlijkse toevoeging ieder jaar gelijk tot aan pensioendatum. Verhogingen van aanspraken over backservice mogen slechts tegen eenmalige koopsom worden gefinancierd. Dus verhogingen van backservice bij EL of toeslagverlening in ML worden direct aan voorziening toegevoegd.
Rapporteer

Wat is het verschil in opbouw van de voorziening bij premie/koopsom en stortingskoopsom?

De fiscale voorziening bij premie/koopsom is in beginfase hoger dan bij stortingskoopsom maar op pensioendatum exact gelijk.
Rapporteer

Waarop mag waardering pensioenverplichting alleen betrekking hebben? Waarom?

Mag enkel betrekking hebben op OP en uitgesteld PP. Vooroverlijden mag volgens Belastingdienst niet in worden voorzien aangezien sterftekans voor DGA voor pensioendatum verwaarloosbaar klein is. Geen " behoorlijke kans" criterium. Later door HR bevestigd.
Rapporteer

Hoe zit het met kosten opslag  bij waarderen pensioenverplichting? Mag dit? Verzekeraars doen dit nl wel

Neen, alleen indien behoorlijke kans op toekomstige afstorting EB reserve naar Verzekeraar.
Rapporteer

Wat moet er qua documenten extra komen bij Extern Eigen Beheer t.o.v. Intern Eigen Beheer?

Financieringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenlichaam
Rapporteer

Wat wordt in financieringsovereenkomst vastgelegd?

Welke verplichtingen worden door werkgever aan pensioenlichaam overgedragen en tegen welke premie of koopsom
Rapporteer

Welke 3 mogelijkheden heeft DGA bij toezeggen van pensioen?

1. nominaal pensioen (geen indexatie
2. met vaste indexatie (max 3%)
3, open indexatie (welvaarts of waardevast)

Betreffen wel na-indexatie, dus na pensioendatum
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart