Algemeen - Kapitaaldekkingssysteem - Rekenrente

17 belangrijke vragen over Algemeen - Kapitaaldekkingssysteem - Rekenrente

Welke factor is, naast resterende levensverwachting, nog meer van essentiële betekenis voor bepaling vd verplichting voor pensioenvoorzieningen?

De te verwachten rentestand op de pensioendatum
Rapporteer

Hoe is de factor rentestand op pensioendatum van invloed op de verplichting?

Hoe hoger de rente hoe lager de verplichting, hoe lager de rente hoe hoger de verplichting.
Rapporteer

Waarom is de rentestand zo'n belangrijke, zo niet de belangrijktste, factor voor bepaling verplichting?

De pensioengerechtigde wil zijn pensioenvoorziening zo goed mogelijk veiliggesteld zien waarvoor de marktrente op moment van pensionering het belangrijkste gegeven is
Rapporteer

We kunnen niet zoveel zeggen over de rentestand over bijv 40 jaar, daarom reeel mogelijke aanname. Hoe noemen we deze aanname?

Rekenrente
Rapporteer

Welke instantie houdt toezicht op de solvabiliteit van de verzekeraars?

De Nederlandsche Bank (DNB)
Rapporteer

Sinds wanneer is DNB toezichthouder voor verzekeraars?

Sinds 2004
Rapporteer

Welke instantie was voor DNB de toezichthouder voor de verzekeraars?

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) (is nu een afdeling van DNB)
Rapporteer

Wat is de taak van DNB mbt toezicht aangaande pensioen?

Er op toezien dat:
1. verzekerden (pensioen en overige oudedagsvoorz) zoveel mogelijk zekerheid genieten
2. verplichtingen die verzekeraars en fondsen jegens verzekerden of deelnemers aangaan zo veilig mogelijk gesteld zijn
Rapporteer

Wanneer heeft de PVK besloten de maximale rekenrente text-decorationvoor verzekeraars te verlagen van 4 naar 3 % ?

augustus 1999
Rapporteer

Wat was het gevolg van de verlaging van de rekenrente door PVK voor verzekeraars?

1. Alle nieuwe verplichtingen na juni 1999 op basis van nieuwe lagere rekenrente
2. Nieuwe contractperiode bij reeds lopende regelingen op basis van lagere rente m.a.g. een hoger tarief voor de klant
Rapporteer

Waarom is er een groot verschil tussen rekenrente op verzekerde regelingen en fondsregelingen?

1. Fonds heeft bij tekort meer mogelijkheden voor bijsturen dmv beleidsaanpassingen (en is dus minder afhankelijk van rentestand dan verzekeraar)
2. Verzekeraar moet garantie geven voor tarief en overige elementen waardoor feitelijk geen sturingsmechanismen bij tegenvallende beleggingen.
Rapporteer

Welke sturingselementen heeft een pensioenfonds bij een eventueel tekort in de voorzieningen?

1. premieverhoging
2. indexaties verlagen
3. beleggingsbeleid aanpassen
4. overgaan tot herverzekeren van bepaalde risico' s
5. verlagen van de pensioenuitkeringen (afstempelen)
Rapporteer

Waarom belegt een pensioenfonds meestal minder in vastrentende waarde dan pensioenverzekeraars?

Verzekeraars moeten een onvoorwaardelijke garantie geven en zullen daardoor minder risicovol beleggen mede op aansturing van DNB
Rapporteer

Wat hangt nauw samen met beleggen op basis van vastrentende waarde?

De rentestand is dan van zeer grote invloed
Rapporteer

Verzekeraars hanteren rekenrente van 3%, toch ook 4% nog mogelijk. In welke uitzonderingssituatie is dit?

gedispenseerde pensioenregelingen voor deelname bpf die zijn ondergebracht bij een verzekeraar.  In dat geval mag verplichting en premie worden gebaseerd op rekenrente van 4%
Rapporteer

Wat is de aanleiding geweest voor pensioenfondsen voor waarderen pensioenverplichtingen op basis van marktrente?

Invoering van het Financieel Toetsingskader (FTK) in de Pensioenwet
Rapporteer

Wat is het gevolg voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen door toepassen van marktrente?

Dekkingsgraad wordt hierdoor veel volatieler
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart