Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'sociaal', 'werkbaar' en 'inzak', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
222 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over sociaal, werkbaar, inzak

BESPREEK DE OVERHEID EN ZIJN BEVOEGDHEID IN WERK?
Hilde crevits vlaamse regering verantwoordelijk voor werkFederaal, vlaams en europees bevoegd voor werk
Nicolas schmit europees  voor werk aanbevelingen middelen jongeren toekomstvaardigheiden armoede en sociale uitsluiting

Nathalie muylle federaal bevoegd voor werk verving kris peeters
Arbeidsrecht sociaal zekerheidsrecht werkloosreglementering, welzijn op het werk. Je mag wetten maken, voor pesten op het werk,

Hilde crevits bevoegd voor vlaams gewest thema werk vorming opleiding arbeidsbemiddeling tewerkstellingsprogramma doelgroepsbeleid controle op actief zoeken

Bernard clerfayt idem

Uw burgemeester stad gemeenten artikel 60 en 7 artikel 61 mensen helpen die moeilijk werk vinden binnen de gemeente.
Rapporteer
WAT KAN JE VERTELLEN OVER DE VORIGE MINISTER VAN WERK?
WERKBAAR WERK= KRIS PEETERS
De wet en werkbaar werk ( mogelijkheden je als bedrijf  kan van gebruiken)
Schepte mogelijkheden in menu vorm arbeidsduur op jaarbasis, occassioneel telewerk, palliatief verlof, schenken van verlofdagen, glijdende werktijden, nachtarbeid voor e commerce

De wet wendbaar en wendbaar werk
Annualisering van de arbeidsduur
Vorm van flexibelisering
38 u per week niet steeds opportuun
Piekmomenten overuren dalmomenten tijdelijke werkloosheid
Evenwicht spanningsveld individuele doelen versus bedrijfsdoelen
Rapporteer
WAT IS HET VOORDEEL OP DEZE MANIER TE WERKEN?
je kan op minder drukke periodenverlof hebben.Interessant voor werkgevers
Voordeel als werknemers tijdens minder drukke periode   moet de werkgever de dure overuren niet meer moet betalen
Rapporteer
HOE WERKT PALLIATIEF VERLOF?
Paliatief verlof tijdskrediet met zorgmotief
Periode wordt verlengd
Vb familielid met kanker waarvoor je tijd vrij wil maken gedurende enkele maanden
Schenken van verlofdagen
Collega heeft ziek kind en alle verlof opgebruikt
Verlofdagen die je niet opneemt anoniem wegschenken aan collega

Voor wie is dit een goede zaak?
Je kan een stuk verlof schenken aan je collega die een zorgkind heeft omdat hij meer. Tijd wil doorbrengen. Dit is wettelijk in orde= solidariteit.
Rapporteer
WAT ZIJN GLIJDENDE UREN?
Vandaag spitsuren en files doordat iedereen op hetzelfde moment start met werkenBinnen bepaalde grenzen zelf bepalen wanneer je start en stopt
Voor wie is dit een goede zaak?

Nachtarbeid voor de e-commerce
Vb bol.com, zalando, cool blue , post nl
Voor 23 u besteld morgen in huis
Concurrentieel zijn betekent snel pakjes leveren
Buurlanden als Nederland Duitsland staan sterker door flexibele arbeidsvoorwaarden
e-commerce= nachtarbeid
Rapporteer
VOOR WIE ZIJN GLIJDENDE UREN INTERESSANT?
voor wie interessant?jobstudenten, koerierdiensten,

nieuwe kb’s : re-integratie van langdurig zieke medewerkers
samen met  k peeters  heeft maggi edeblock een nieuwe wet uitgewerkt

regelegevend kader
re-integratiebeleid en traject op maat
één dag per week terugkeren
redelijke aanpassingen van de werkpost
aangepast werk
ander werk
VDAB zorgt voor begeleiding
Rapporteer
WIE IS BESCHIKBAAR OP DE ARBEIDSMARKT?
Het aanbod inzake arbeid bestaat uit de beroepsbevolking, die zowel de actieve werknemers als de arbeidskrachten op zoek naar een baan omvat, de werklozen.
Rapporteer
ONDER WELKE VOORWAARDEN WORDEN ARBEIDERS ALS WERKLOZEN AANZIEN?
  oZonder werk zitten
oBeschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
oOp zoek zijn naar een baan. 
Rapporteer
BESPREEK HET BELEID INZAKE WERKGELEGENHEID?
Het uitdrukkelijk bijsturen van bepaalde effecten op de arbeidsmarkt. Het beleid kan bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep een specifiek voordeel toekennen (bijvoorbeeld de ongeschoolde jongeren) die anders zou “benadeeld” zijn. Dit voordeel kan er in bestaan dat werkgevers die jongeren in dienst nemen hiervoor een financiële beloning krijgen. Dergelijke maatregelen worden ‘tewerkstellingsmaatregelen’ genoemd.
Rapporteer
OP WELKE NIVEAU'S  VINDT JE HET BELEID INZAKE WERKGELEGENHEID TERUG?
Het beleid inzake werk vormt zichop verschillendeniveaus: het Europese niveau, het federale niveau (België), het gewestelijke niveau (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) en het niveau van de gemeenschappen (Vlaamse gemeenschap, Franstalige gemeenschap, Duitstalige gemeenschap), en het niveau van de lokale besturen (de steden en gemeenten).
Rapporteer
HOE KENMERKT MEN  DE KEUZES DIE GEMAAKT WORDEN   ?
De keuzes die gemaakt worden die kenmerken zich door eenlange-termijn perspectief. We merken op dat deknelpuntenvrijwel gelijk blijvenzoals : werkloosheid, discriminatie op de werkvloer en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Beleidsmakers blijven echter op zoek naar gepaste oplossingen. Sommige problemen bleef men de voorbije decennia ook voor zich uitschuiven, met name het probleem van de vergrijzing en de noodzaak langer te werken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Andere problemen zijn relatiefnieuw, zoals het fenomeen van stress en burn-out op de werkvloer.
Rapporteer
WELKE BEVOEGDHEDEN HEBBEN DE FEDERALE OVERHEID?
De federale overheid is bevoegd voor het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het arbeidsrecht omvat het individueel en collectief arbeidsrecht, de arbeidsreglementering, de reglementering inzake het welzijn op het werk.
Rapporteer
OM HUN REGIONAAL WERKGELEGENHEIDSBELEID VORM TE GEVEN, WAT DOEN DE REGIONALE OVERHEIDEN EN OP WIE DOEN ZE BEROEP?

een beroep op hun gemeenschaps- en gewestbevoegdheden :

èGemeenschapsbevoegdheden
De gemeenschapsbevoegdheden zijn verwant aan vorming, opleiding en bijstand aan personen, zoals:
ØDe sociale promotie
ØDe beroepsomscholing, de beroepsbijscholing en de beroepsopleiding
ØHet beleid inzake mindervaliden, met inbegrip van de beroepsopleiding, de omscholing en de herscholing

Gewestbevoegdheden (Vlaanderen, Brussel, Wallonië)
·Tewerkstellingsbeleid
·De arbeidsbemiddeling
·De tewerkstellingsprogramma’s
·De toepassing van de normen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
Rapporteer
BESPREEK HET LOKAAL BELEID BINNEN DE FEDERALE OVERHEID?

Het lokale beleid :
In praktijk veelal uitgevoerd wordt door de OCMW’s van steden en gemeenten, ligt in verlengde van het Federaal en Vlaams beleid en bevat enkele specifieke maatregelen die de tewerkstelling op het niveau van de gemeente

Marianne Thijsen : Europees => Jongeren toekomstvaardigheden, armoede, sociale uitsluiting

Minister Kris Peeters : Federaal => Arbeidsrecht/ SZ/ Werkloosheidsreglementering, welzijn werk

Phillipe Muyters : Vlaams Beleid inzake werk:
•Ontslag, collectief ontslag (wet Renault)
•Creëren van jobs
•Arbeidswetgeving: nachtarbeid, ploegenarbeid
•Loonkosten
•Werkloosheidsuitkeringen
•Sociaal overleg
•Werkbaar werk


Didier Gosuin : Brussels Gewest

Yvan Mayeur : Stad/ Gemeenten (Bxl)
Rapporteer
BESPREEK DE INDICATOREN VAN WERKBAAR WERK ?

4 indicatoren van werkbaar werk :
1.Psychische vermoeidheid: Door psychosociale arbeidsbelasting, opgebouwde mentale vermoeidheid => Problemen met werkstress
2.Welbevinden in het werk: Door de aard van de werk betrokken, gedemotiveerd raken => Problemen met  werkbetrokkenheid en motivatie

3.Leermogelijkheden in de job: Door formele opleidingskansen en ervaring op de werkplek hun competenties al dan niet op peil kunnen houden en verder ontwikkelen => Onvoldoende kansen op competentieontwikkeling

link3́-balans: De taakeisen in de werksituatie heeft belemmerende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie => Problemen met combinatie van arbeid met privé-leven
Rapporteer
WELKE ZIJN DE 6 RISICOINDICATOREN IN WERKBAAR WERK?
  6 risico-indicatoren die een belangrijke invloed hebben op de resultaten :

 1. Werkdruk =Arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werkvolume, werktempo, deadlines
 2. Emotionele belasting = Arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen, bij omgang met klanten (patiënten, leerlingen) of coördinatieopdrachten
 3. Taakvariatie = De functie-inhoud een afwisselend takenpakket omvat en beroep doet op vaardigheden van werknemers
 4. Autonomie = Invloed van de werknemers op de planning en organisatie van hun eigen werk – ‘regelmogelijkheden’
 5. Ondersteuning door de directe leiding = Werknemers door hun rechtstreekse chef adequaat gecoacht en sociaal gesteund worden
 6. Belastende fysieke arbeidsomstandigheden = Werknemers blootgesteld aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting
Rapporteer
BESPREEK DE NAAR ONTPLOOIING ZOEKENDE MENS ENKELE FIGUREN?
De periode van het revisionisme stelt de bestaande denkstromingen van die tijd in vraag en vertrekt vanuit de hypothese dat mensen in hun werk een fundamentele behoefte hebben om zich te ontplooien. In het revisionisme besteedt men veel aandacht aan dekwaliteitvan het werk. Volgens deze benadering worden mensen gemotiveerd om goed werk te leveren als de inhoud van het werk zinvol en uitdagend is.
Deze beweging sloot aan bij de mentaliteitswijziging die zich in de samenleving voltrok. Mensen wilden meer vrijheid en autonomie.  De roep om  ‘humanisering’ van de arbeid klonk luid.
Rapporteer
WELKE ZIJN UITDAGINGEN BINNEN WERKBAAR WERK?
  Job & privé kunnen combineren
Blijven werken ondanks blessures
Zelfstandig worden
Minder eentonige jobs vinden (Call-center)
Rapporteer

WELKE WET VAN  WENDBAAR  EN WERKBAAR WERK  BEHOREN TOT DE MOGELIJKHEDEN IN MENU VORM? 
  •Arbeidsduur op jaarbasis : Flexibilsering, 38u/week, overuren, tijdelijke werkloosheid
•Occasioneel telewerk
•Palliatief verlof
•Schenken van verlofdagen
•Glijdende werktijden: Files doordat iedereen op hetzelfde uur begint => Zelf kunnen bepalen wanneer je start/ stopt met werken
•Nachtarbeid voor de e-commerce
Rapporteer
WELKE NIEUWE MAATREGELEN WERKTE DE VOORMALIGE MINISTER UIT?
Minister Peeters werkte nieuwe maatregelen uit in antwoord op de problematiek van ‘werkbaar werk’ : Deze werden onder de vorm van een wet goedgekeurd in 2016. Welke concrete voordelen geeft deze nieuwe wet aan werkgevers die de loopbaan wendbaar en werkbaar willen maken?
Rapporteer
GEEF ENKELE VOORBEELDEN VAN NIEUWE MAATREGELEN KRIS PEETERS TROF?

•Organisaties krijgen de mogelijkheid de arbeidsduur op jaarbasis te berekenen
Dit zou het bv. mogelijk maken om binnen een arbeidscontract minder te werken in de zomer en meer in de winter (of omgekeerd, al naar gelang de noden van werkgevers en werknemers).
Rapporteer
HOE GAAT OCCASSIONEEL TELEWERK PRECIES IN ZIJN WERK?
C  Een wettelijk kader bepaalt de voorwaarden waaronder een werknemer aanspraak kan maken op occasioneel telewerk, evenals de minimale afspraken die in dit kader moeten gemaakt worden. Dit moet toelaten dat werknemers voor een aantal   onverwachte gebeurtenissen zoals tandartsbezoeken, technieker aan huis etc kan kiezen voor occasioneel telewerk waardoor hij niet verplicht wordt om verlof te nemen.
•   
Rapporteer
BESPREEK HOE PALLIATIEF VERLOF  WETTELIJK IN ORDE IS?
    Palliatief verlof/ tijdskrediet wordt met een maand verlengd tot maximaal 3 maanden
Bv: Familielid met kanker waarvoor je tijd vrij wil maken gedurende maanden (palliatief verlof)
Bv: Als je een moeilijke periode hebt, bvb dochter is ziek  (tijdkrediet)
Rapporteer
BESPREEK HET WETTELIJK KADER VOOR GLIJDENDE UREN OF GEEF EEN VOORBEELD?
Een wettelijk kader voor glijdende werktijden wordt voorzien waarin de werknemer zelf het begin en einde van zijn prestaties bepaalt, mits naleving van bepaalde grenzen (vroeger naar huis kunnen of later beginnen)
•       Schenken van verlofdagen: Wie een ziek kind heeft en alle verlofdagen heeft opgebruikt, kan verlofdagen van zijn medewerker opvangen = schenking. Enkel dagen
ð Die buiten het wettelijk verlof van 20 dagen vallen, kunnen worden geschonken
ð Gebeurt anoniem
Rapporteer
HOE IS HET WETTELIJK KADER VOOR DE RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKE MEDEWERKERS?
Minister van WerkKris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Blockondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk, of dat omwille van ziekte niet aan het werk is, teondersteunenen terug te begeleiden naar werk. Deze actie situeert zich op twee vlakken. In 2016 twee koninklijke besluiten over re-integratie geschreven.=> Aangepast of ander werk bieden voor arbeidsongeschikten.
Rapporteer
WAT IS DE ROL VAN DE HUMAN RESOUCHE PERSONEELSWERKER BINNEN EEN ORGANISATIE?

Van personeelswerkers wordt verwacht dat ze aandacht hebben voor de belangen van de organisatie en die van het personeel.
ðWat goed is voor het bedrijf is niet noodzakelijk goed voor de mensen. En omgekeerd!!

Personeelswerkers werken heel dicht met de leidinggevenden of teamleiders in een organisatie. Deze staan immers kort bij de mensen waar het in personeelswerk eigenlijk om gaat: de medewerkers. Het uitbouwen van sterke teams, waarin goed wordt samengewerkt en waarbinnen iedere medewerker met goesting zijn rol vervult, is de uitdaging voor de leidinggevende of teammanager. In de taal van organisaties worden zij ook wel de ‘lijnmanagers’ genoemd.
Rapporteer
HOE WORDT EEN PERSONEELSWERKER IN VACATURES GENOEMD?

Opmerking: Wanneer je als personeelswerker op zoek gaat naar een job is het belangrijk de vacatures zorgvuldig te kijken. Vaak vraagt men niet naar een ‘personeelswerker’, maar benoemt men de rol die de personeelswerker zal vervullen in de organisatie.
èVb: payroll assistent, verantwoordelijke werving en selectie, opleidingsverantwoordelijke, HR business partner, dossierbeheerder personeel, …
èVb: Hr-specialist Turkish Airlines voor het verloop van HR-processen
Rapporteer
BESPREEK DE ROL ALS PERSONEELSWERKER ALS ARBEIDSBEMIDDELAAR?
  De overheid heeft de opdracht zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden.
ðArbeidsbemiddeling door de OH
ðOmdat het vinden van een job voor bepaalde individuen en groepen niet van zelfsprekend is zorgt de overheid voor extra begeleiding en bemiddelt ze tussen werkgevers en werkzoekenden. Arbeidsbemiddelaars brengen werknemers en werkgevers bij elkaar.

ðOok private organisaties kunnen bemiddelen op de arbeidsmarkt.

ðNoden van werkzoekenden in opdracht van de overheid (gratis) worden aangeboden.
Rapporteer
HOE VERMELDEN ZE EEN ARBEIDSBEMIDDELAAR IN DE VACATURE?
Opmerking : Opzoek naar job gaan ze in de vacature het te doen werk vermelden :
è Voorbeelden : Tewerkstellingsconsulent, Arbeidsconsulent, Animator, Jobcoach, Trajectbegeleider,  …
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart