Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'vdab', 'werkzoekend' en 'mensen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
222 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over vdab, werkzoekend, mensen

WAT ZIJN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET VLAAMS BELEID INZAKE WERK?

Vlaams Beleid inzake Werk :

·Minister van Werk : Philip Muyters
Bevoegdheden :
ØArbeidsbemiddeling
ØWerkgelenheidsprogramma’s (bvb voor 55-plussers)
ØActiveringsbeleid (= mensen die niet actief zijn, aanmoedigen)
ØEconomische migratie (Tewerkstellen van vluchtelingen)
Rapporteer
HOE MOET MEN DE DOELEN VAN PACT 2020 BEREIKEN?
  Om deze doelstellingen te bereiken werd door de regering een beleid uitgewerkt.
èIn een jaarlijkse beleidsbrief verduidelijkt de minister wat hij heeft gerealiseerd en welke richting men verder uitgaat door het invoeren van maatregelen of het gebruik van nieuwe instrumenten. => Meer mensen aan het werk krijgen, langer werken en op een andere manier werken. In vergelijking met het federale beleid zien we dat hier meer aandacht wordt gegeven aan het ‘met meer aan het werk zijn’ en ‘langer werken’. Bemiddelen op de arbeidsmarkt is een bevoegdheid van de Vlaamse regering.
Rapporteer
HOE ZOU MEN WILLEN INZETTEN OP DE GEINTEGREERDE TAAL EN WERKBELEID?
Kennis van het Nederlands blijft een belangrijke voorwaarde om snel aan de slag te gaan in Vlaanderen. De VDAB werkt samen met de onderwijsactoren en de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel. Via een gespreid aanbod aan intensieve basisopleidingen proberen zij anderstalige werkzoekenden zo snel mogelijk aan de slag te krijgen of te laten gaan naar beroepsgerichte opleiding.
Als gevolg van de vluchtelingencrisis is er behoefte aan inburgering EN het leren van de Nederlandse taal. Daarom wordt een extra aanbod voorzien via private actoren, opdat nieuwkomers zo snel mogelijk een traject kunnen starten
Rapporteer
WELKE BEVOEGDHEID OEFENT DE VDAB UIT?
  ØDe werkzoekende of werkende zo snel mogelijk vooruit te helpen in zijn of haar loopbaan (het bemiddelen naar werk)
Ø De VDAB zal vanuit haar rol de werkzoekende of werkende toeleiden naar de ‘juiste’ werkgever, maar kan deze ook verwijzen naar een gespecialiseerde collega of partnerorganisatie.
ØInspanningen die de werkzoekende levert om een job te vinden opvolgen
ØAdviseren & coachen van de werkzoekende

èHet huidige beleid van de Vlaamse overheid is erop gericht deze rol verder te versterken.
Controledienst van de VDAB = Aparte dienst gaat de controle met respect voor het recht op verdediging en beslist over de sanctionering van de werkzoekende
Rapporteer
BESPREEK HET VERSTERKEN EN UITBREIDEN ACTIVERINGSBELEID?
De VDAB is als arbeidsmarktregisseur de belangrijkste partner van de Vlaamse overheid in de uitvoering van het activeringsbeleid. ‘Activering’ = Mensen activeren (versnellen) om werk te vinden voor doelgroepen die op eigen krachten moeilijk aan een baan geraken en ook het ondersteunen van medewerkers die hun baan, dreigen te verliezen.
VDAB verkiezen loopbaanzekerheid boven werkzekerheid om goesting te hebben voor werk!
Rapporteer
BESPREEK DE VERBETERING VAN DE MATCHING VRAAG EN AANBOD? 
  èEen online matching systeem = Werkzoekenden en werkgevers kunnen aangeven naar welke competenties ze op zoek zijn om te werken op basis van competenties en de kwaliteit van de matching.

èEen ’knelpunt’ wanneer werkgevers er niet in slagen een vacature binnen een redelijke termijn in te vullen. Vaak gaat het om specifieke beroepen waarvoor te weinig kandidaten op de arbeidsmarkt aanwezig zijn => ‘knelpuntberoepen’.
Rapporteer
WAT DOET DE VDAB VOOR DE WERKZOEKENDE DE DRIE PIJLERS OPNOEMEN?
BEMIDDELEN

OPLEIDEN
LOOPBAAN
Rapporteer
BESPREEK WAT DE VDAB DOET VOOR DE WERKZOEKENDE PIJLER 1?
  Bemiddelen :
ØMatchmaking tussen werkgevers en werkzoekenden
ØWerkzoekenden inschakelen op de arbeidsmarkt
Rapporteer
BESPREEK WAT DE VDAB DOET VOOR DE WERKZOEKENDE PIJLER 2?
  Opleiden :
Werknemers en werkzoekenden kunnen ook opleidingen volgen in de vele opleidingscentra van de VDAB of in opleidingscentra die door de VDAB worden erkend. Beroepsopleidingen zijn praktijkgerichte opleidingen, met een stage in een bedrijf.
èEerst talenten van werkzoekende goed ontdekken en ontwikkelen
èDeze VDAB-opleidingen zijn gratis
èDe werkzoekende behoudt zijn werkloosheidsuitkering
è Na de beroepsopleiding krijgt de werkzoekende nog 6 maanden begeleiding naar werk
èNaast deze beroepsopleidingen worden ook opleidingen aangeboden die gericht zijn op het versterken van bepaalde competenties
Rapporteer
BESPREEK WAT DE VDAB DOET VOOR DE WERKZOEKENDE PIJLER 3?

Loopbaan :
Biedt veel diensten aan aan werknemers en werkzoekenden
è Via een online platform, ‘Mijn Loopbaan’, biedt de VDAB de mogelijkheid aan om:
oZich in te schrijven als werkzoekende of in een opleiding
oBeroepen te ontdekken aan de hand van infofiches en beroepenfilmpjes,
oVacatures te raadplegen,
oEen eigen CV en competentieprofiel online te plaatsen
oHet CV van de werkzoekende automatisch te ‘matchen’ met vacatures
oTe leren solliciteren: hulp bij opmaak CV, sollicitatiebrief, voorbereiden sollicitatiegesprek
Rapporteer
HOE WORDT INFO ADVIES EN WORKSHOPS GEBODEN VAN DE VDAB?
  èBegeleiding, advies, info geboden aan de hand van individuele gesprekken, groepssessies en wokshops :
oBegeleiding van werkzoekenden naar werk aan de hand van coaching en begeleidingsgesprekken
oLoopbaanbegeleiding voor werknemers
oBegeleiding op maat van een specifieke doelgroep: 50plussers, personen met een arbeidsbeperking, jongeren, …
Rapporteer
WAT WORDT BEDOELT MET EEN SCHIP IN HAVEN IS VEILIG MAAR DAAR ZIJN SCHEPEN NIET VOOR GEBOUWD?.
Thuis is het veilig maar mensen zij niet gemaakt om thuis te blijven maar ook al is het moeilijk iedereen aan het werk te krijgen.
Rapporteer
OP WELKE DRIE DOELGROEPEN GAAT MEN FOCUSSEN OMDAT ZIJ HET MOEILIJKER HEBBEN OM WERK TE VINDEN?
jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap
Rapporteer
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BELEIDSNOTA EN BELEIDSBRIEF?
Jaarlijks maakt elke minister voor zijn bevoegdheden een beleidsbrief op die wordt voorgelegd en besproken in het vlaams parlement
In de beleidsbrief heeft de minister een overzicht van wat hij het voorbije werkjaar heeft gerealiseerd en wat er op de planning staat voor het nieuwe jaar

De link met begroting wordt in dit document vastgelegd.
aan de start van de bestuursperiode worden er beleidsnota’s opgemaakt.
Daarin geeft elke minister in grote lijnen aan wat hij gedurende de gehele bestuursperiode wenst te doen
De elementen uit de beleidsnota worden jaarlijks meer concreet gemaakt in de opeenvolgende beleidsbrieven
Rapporteer
Geef 3 activeringsplannen van minister Hilde Crevits bevoegd voor het werk?
Extra activeringsplannen
Gemeenschapsdienst
Bindende afspraken=  de werkoekende moet aan de afspraken voldoen .
Vrouwen met een migratieachtergrond=
Jobbonus= mensen die werken maar die in onderste categorie salaris hebben gaat de regering die mensen een bonus krijgen als beloning ze wel werken.
Leefloongerechtigden= met gemeente samenwerken .
Rapporteer
In de les rond anders werk kwamen 6 risicofactoren aan bod die maken dat mensen hun werk wel of niet werkbaar vinden. Als je kijkt naar deze risicofactoren hoe schat je dan de werkomstandigheden bij de vdab in. Beschrijf aan de handvan één of meerdere risicofactoren?
Werkdruk, emotionele belasting, taalvariatie, autonomie,ondersteuning leidinggevende, fysieke arbeidsomstandigheden
Rapporteer
Er komen 2 rollenvan de vdab aan bod en je vindt deze terugin hun naam VDAB. Welke zijn die rollen? Beschrijf in eigen woorden wat die rollen inhouden?
Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

beroepsopleiding:  je gaat als werkzoekende via de vdab of  partner waarmee ze samenwerken een opleiding  volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zo weer aan een job te geraken.

arbeidsbemiddeling:  je gaat als consulent  met de werkzoekende op zoek hoe je deze persoon terug  actief kan laten zoeken en  zodat hij met succes  een job kan vinden .  je gaat op zoek naar  zijn talenten en kijkt welke jobs best bij zijn profiel zouden passen.
Rapporteer
HOE GAAT DE SAMENWERKING MET PARTNERS EN DE VDAB IN DE PRAKTIJK IN ZIJN WERK?
Tendering = De VDAB doet ook een beroep op niet-commerciële en commerciële begeleidingsorganisaties voor sommige aspecten van de begeleiding en opleiding. Hiervoor worden met deze organisaties samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
Rapporteer
ILLUSTREER VIA ENKELE VOORBEELDEN   HOE DE SAMENWERKING MET PARTNERS EN DE VDAB VERLOOPT?
  Een aantal recente voorbeelden van projecten die via een samenwerkingsovereenkomst met één of meerdere partners worden gerealiseerd zijn:
ØBegeleiding opleidingsstages
ØTender Intensief Werplekleren (TIW)
ØBegeleiding van jongvolwassen werkzoekenden die dreigen hun beroepsinschakelingsuitkering te verliezen
ØTaalopleidingen, begeleidingsacties voor NT2 werkzoekenden
ØWerkzoekenden in armoede met mogelijke welzijnsproblematiek en duidelijke focus op werk
Begeleiding van werkzoekenden bij de procedure erkenning buitenlandse diploma's
Rapporteer
LEG IN JE EIGEN WOORDEN UIT HOE DE BENADERING NAAR KLANTEN MET DE VDAB IN ZIJN WERK GAAT?

De organisatie van de VDAB – online platform, werkwinkels en opleidingscentra :

De VDAB speelt in op de nieuwe technologische evoluties en biedt een zeer uitgebreide dienstverlening aan via haar online platform. Wat online allemaal mogelijk is staat reeds grotendeels hierboven beschreven.
Het persoonlijke ‘face-to-face’ contact met de werkzoekende is van belang voor elke werkzoekende voor begeleiding. Laaggeschoolde jongeren, oudere werkzoekenden, werkzoekenden die nieuw zijn in België (vluchtelingen, asielzoekers), mensen met een arbeidshandicap, …
Omdat het persoonlijke contact belangrijk blijft heeft de VDAB ook een uitgebreid netwerk van kantoren gespreid over Vlaanderen. Deze staan bekend onder de naam ‘werkwinkels’
Rapporteer
WAT IS DE EERSTE STAP NAAR WERK?
  Eerste stap naar werk = naar de Werkwinkel gaan
Daar wordt samen met een consulent gekeken wat mensen willen, waar ze goed in zijn en welke mogelijkheden er zijn. Samen met een consulent wordt een individueel actieplan opgesteld en wordt hulp geboden
Bijvoorbeeld bij het schrijven van een sollicitatiebrief of bij het zoeken naar een geschikte aanvullende opleiding
Rapporteer
HOE LOST DE VDAB HET OP VOOR WERKZOEKENDE DIE WERK ZOEKEN MAAR NIET OVER HET NODIGE MATERIAAL BESCHIKKEN?
  Voor werkzoekenden die thuis niet over het nodige materiaal beschikken, kan de werkwinkel een oplossing bieden.
Elke Werkwinkel beschikt over een ruimte waar je een computer kan gebruiken, via het internet, informatie kan raadplegen over werk en opleiding, je dossier kan beheren, en online kan solliciteren
Rapporteer
WAAR WORDEN DE OPLEIDINGEN VAN DE VDAB GEORGANISEERD?
  De VDAB beschikt ook over eigen opleidingscentra en organiseert ook heel wat opleidingen via externe opleidingscentra
Deze opleidingscentra zijn verspreid over heel Vlaanderen

De opleidingen die de VDAB organiseert, via een eigen – of een erkend opleidingscentrum, kunnen online worden geraadpleegd in de opleidingendatabank.
De VDAB biedt ook opleidingen aan via webleren. Voorbeeld: je wil je kennis van excel bijscholen. => De webcursus van de VDAB biedt je oefeningen aan die je thuis kan maken en door een online coach van de VDAB kan laten nakijken.
Rapporteer
WAT IS DE PROBLEMATIEK , ROL PERSONEELSWERKER, ACTOREN EN BELEID BIJ ARBEIDSHANDICAP?
PROBLEMATIEK:
WAT IS VOOR WIE EEN PROBLEEM?
AUTISME, BLIND, PROTHESE
ERGONOMIE= ARBEIDSLEER
Verplaatsing tot werk
Competenties
Zich goed voelen


BELEID

Op welke manier is het beleid van de OH hiermee bezig ?
Organisatie ?

Sociaal Hr-beleid organisatie-MVO
Beleid overheid : activering, inclusie, doorstroom naar reguliere economie


ACTOREN
Wie is er betrokken ?
Persoon met arbeidshandicap
Collega’s
Werkgevers
Personeels-verantwoordelijke
Jobcoach
VDAB


ROL PERSONEELSWERKER

Wat gaat de PW doen ?
VDAB : erkenning
VDAB : Begeleiding
Jobcoach GTB, GOB
HR in de organisatie
Zaakvoerder
Personeelsadministratie
Rapporteer
ALS JOBCOACH MOET JE  DE ARBEIDSHANDICAP ERKENNEN.
WELKE MAATREGELEN KUNNEN GENOMEN WORDEN OM DE BEPERKING OP TE VANGEN?
  ·Tolk Vlaamse gebarentaal
·Verplaatsingskosten
·Vlaamse ondersteuningspremie
·G-IBO = Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding
·Arbeidsgereedschap, kleding en arbeidspostaanpassingen
Lokale diensteneconomie/ scoaiel werkplaats
Rapporteer
WELKE BEGELEIDING KAN MEN VERWACHTEN ALS JE ARBEIDSHANDICAP IS HERKENT?
  ·GTB = Gespecialiseerde trajectbepalings en begeleidingsdienst
·GOB= Gespecialiseerde opleidings en bemiddelingscentrum


vAUTISME (ASS) :
Talent = Repetitief werk uitoefenen
Rapporteer
WELKE VRAGEN HEBBEN WERKZOEKENDE EN WERKGEVERS BIJ EEN PERSOON  MET EEN ARBEIDSBEPERKING?

•Wat betekent ASS voor mij?
•Welke invloed heeft ASS op mijn werk?
•Heb ik voldoende inzicht in mijn mogelijkheden en beperkingen?
•Hoe vergroot ik mijn kansen op vast werk?
•Wat vertel ik aan mijn werkgever en collega’s over ASS?
Rapporteer
WELKE ROL VERVULT DE JOBCOACH?
  •Samen een tewerkstelling op maat te vinden
•Welke taken gaan wel en minder goed?
• Wat zijn aanwezige competenties zijn?
• Welke aanpassingen zijn er mogelijk op de werkplek?
Rapporteer
WAT IS DE DEFINITIE VAN LEEFLOONGERECHTIGDEN?
Leefloongerechtigden= met gemeente samenwerken .
Rapporteer
WAT BETEKENEN DE LETTERS KMO?
KLEINE MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
VB BAKKER, BEENHOUWER
Rapporteer
WAT IS HET GROTE PROBLEEM BIJ JONGEREN WERK EN HOE KUNNEN WIJ DIT OPLOSSEN?
Probleem => Geen diploma’s, taalgebrek, onzekerheidOplossing => Inschrijven bij de VDAB, opleidingen volgen, taal leren,
Rapporteer
BESPREEK DE ACTOR ROND JONGEREN EN WERK?
ART2WORK  ‘Brouwerij van nieuwe professionele kansen voor jonge mensen’ :
Organisatie dat zich richt op jongeren (-30j) zonder diploma
Vanuit talenten
Multicultureel
Actieve toeleiding naar werk : Wat wil je, hoe geraak je eraan, …
Samenwerking met VDAB
Rapporteer
WAT IS HET PROBLEEM MET ARBEID BIJ MENSEN MET EEN ANDERE ETHNISCHE CULTURELE ACHTERGROND  ?

Uit de VDAB :
Gebrekkig diversiteitsbeleid op de arbeidsmarkt en in onze arbeidsorganisaties.
Personen met beperkingen of met een migratie-achtergrond en 55-plussers zijn in de werkloosheid en inactief.

Op onze arbeidsmarkt is er een onevenredige arbeidsdeelname van deze kansengroepen

Zijn onze wervings, selectie en HR-verantwoordelijken zelf wel genoeg divers om de kracht van diversiteit vol te houden ? Voldoende kleur ?
Een advertentie met “wij staan open voor diversiteit” werkt niet!

Een eerste is dat er zoiets bestaat als een werving op grond van diploma of competenties.
Iedereen heeft unieke talenten en competenties
Rapporteer
WAT ZIJN VOLGENS VIVO VOORDELEN BIJ MENSEN MET EEN ETHNISCH. CULTURELE ACHTERGROND?

ØJe personeelsteam komt gemakkelijk tot verschillende invalshoeken en inzichten
ØDiversiteit geeft creativiteit en het probleem oplossend denken
ØMulticultureel samenwerken
ØJe kent dingen dat zij misschien niet weten uit je cultuur
ØJe creëert tolerantie binnen je personeelsgroep
ØJe maakt nieuwe doelgroepen aan, want klanten uit kansengroepen komen gemakkelijker naar jou toe als je personeel uit deze kansengroepen tewerkstelt
Rapporteer
HOE WERD HET LEVEN VAN EEN AFHAANSE VLUCHTELING IN BELGIE TOT EEN SUCCES NAAR WERK?

Is hier gekomen heeft de taal geleerd, nu is hij aan het werk
Uitdaging : gemotiveerd & enthousiast zijn, is de sleutel van het werk
Opleiding gevolgd (Rising youth) met VDAB
Rapporteer
WELKE 3 WETTEN BESTRIJDEN DE BEHANDELING VAN DISCRIMINATIE?
3 wetten in België die de bestrijding van discriminatie behandelen : De algemene antidiscriminatiewet, de antiracismewet en de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.
Onze wetgeving verbiedt discriminatie in domeinen van het openbare leven en bepaalt de kenmerken die ze beschermt: gezondheid, huidskleur, ras, afkomst, seksuele geaardheid, een handicap, nationaliteit, geslacht, religieuze of politieke overtuiging, …
Rapporteer
WELKE DISCRIMINATIEVORMEN KEN JE?
  -Directe discriminatie = iemand rechtstreeks slecht behandeld dan iemand anders in een vergelijkbare situatie en krijgt hierdoor geen recht
ðVb: Wanneer een werkgever iemand weigert aan te nemen omdat die persoon een andere taal spreekt (WG krijgt een boete)

-      Indirecte discriminatie = Als een vacature vermeldt dat ze enkel mensen aanwerven tussen 18 en 25 jaar. Want het benadeelt toch bepaalde personen dus krijgen ook geen recht

-Het aanzetten tot discriminatie wordt ook als discriminatie beschouwd
Rapporteer
OM WELKE TWEE REDENEN IS HET VERBODEN TE DISCRIMINEREN VERKLAAR?
Arbeid:Het is verboden om iemand te discrimineren van de arbeidsbetrekkingen. De wet geldt op elk moment van het arbeidsproces: bij het plaatsen van de vacatures, tijdens het selectieproces, tijdens de uitvoering van het arbeidscontract of bij het einde van de professionele samenwerking.
Rechtvaardiging:
Toch kan de werkgever in een aantal gevallen een verschillende behandeling rechtvaardigen met name wanneer het gaat om een  bepaalde beroepsvereiste of op grond van de aard van de activiteit of van de omstandigheden waarin ze moet worden uitgevoerd
Rapporteer
WAT BETEKENEN DE LETTERS UNIA EN WIE ZIJN ZE EN WAT IS HUN TAAK?
  UNIA = Interfederaal Gelijkekansencentrum
Organisatie TEGEN discriminatie
Je kunt daar terecht indien je gediscrimineerd wordt, je vragen stellen om tot een oplossing te komen
Advies, begeleiding
Kunnen met de overheid of sectoren overleggen voor oplossingen
Vaak met een goede afloop
Rapporteer
DE INCLUSIE IN HEDENDAAGSE ORGANISATIES HRM WAAR GAAN ZIJ  OP TALENT RESULTAAT UIT HALEN?
  “Het loont meer de moeite om in te zetten op de ontwikkeling van iemands sterke punten dan te proberen iemands zwakke punten bij te schaven”

“Als mensen in een werksituatie ingezet worden op hun talent, dan resulteert dit dus in een hogere betrokkenheid en betere werkresultaten.”
NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart