Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'zorgverlener', 'patiënt' en 'zorg', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Losse lessen
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Opleiding tot Verpleegkundige
153 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over zorgverlener, patiënt, zorg

Wanneer mag een zorgverlener een patiënt weigeren?

Een zorgverlener mag alleen op grond van goede redenen het aangaan van een contract weigeren:


 • De zorgverlener is niet deskundig op het terrein waar hulp voor nodig is.
 • Er is een persoonlijke relatie met de patiënt
 • De patiënt woont niet in het werkgebied (bijv; huisarts)
 • De praktijk van de zorgverlener is vol
 • Zorgverlener heeft eerder een zeer negatieve ervaring gehad met de patiënt.
Rapporteer
Wat zijn de rechter en plichten van de patiënt?

 • De patiënt heeft het recht om de toestemming voor de gegeven informatie terug te trekken. Zo kan de behandeling worden gestaakt.
 • De plicht van een patiënt is dat hij/zij de juiste informatie geeft zodat de hulpverlener een juiste beslissing kan maken. Als er iets misgaat, is de zorgverlener niet aansprakelijk als er essentiële informatie door de patiënt niet is gedeeld.
 • De enige juridische plicht die een patiënt heeft is tijdig te betalen van het honorarium.
Rapporteer
Naar welke twee verbintenissen wordt er gekeken bij het beoordelen van een behandeling door een zorgverlener?
Bij het beoordelen van de behandeling wordt er zowel gekeken naar een resultaatverbintenis (een verplicht om resultaat te leveren) en een inspanningsverbintenis; heeft de patiënt goede zorg gekregen, ondanks dat wellicht het resultaat niet is behaald?
Rapporteer
Wat is informeel concent?

Dit is onderdeel van het beroepsgeheim. Het geheim is van de patient. De toestemming moet in vrijheid worden gegeven en mag niet onder druk worden gezet. Daarnaast is het belangrijk dat de patient goed begrijpt waar bij toestemming voor geeft. De zorgverlener deelt met wie hij de informatie zou willen delen en pas daarna wordt om toestemming gevraagd. Hiermee wordt de toestemming voor een bepaald doel gegeven. Dat is informed concent.
Rapporteer
Wat zijn de leeftijdsgrenzen van toestemming geven door ouders?

0-12 jaar – toestemming wordt door ouders gegeven

12-16 – dubbele toestemming. Zowel ouders als kind

Indien de zorgverlener van mening is dat de belangen van het kind in de knel komen als de verzorgers weten van de informatie, dan kan de zorgverlener besluiten hen niet in te lichten. Zo’n besluit kan alleen worden genomen na overleg met minimaal één collega.

16 > - alleen het kind.

Jongeren van 16+ zijn bekwaam om over medisch handelen te beslissen. De zorgverlener moet toestemming vragen of de ouders ingelicht mogen worden.
Rapporteer
Wat zijn de verplichten bij inzagerecht?


 • Indien de patiënt dit zou willen, moet dit binnen een maand mogelijk zijn met een maximale verlenging van twee maanden.
 • De patiënt mag alle gegevens inzien, behalve de zorgverlener iets afschermt omwille van zwaarwegende privacybelangen van een ander dan de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een familielid dingen heeft gezegd over de cliënt die niet gedeeld mogen worden. Dit staat in het dossier van de cliënt, maar heeft afscherming voor de patiënt.


 • De patiënt heeft recht op afschrift: een kopie van het dossier. Echter gelden hier ook de afschermende regels.
Rapporteer
Wanneer mag een zorgverlener weigeren een dossier te verwijderen?
De zorgverlener mag alleen weigeren om het dossier van een patient te verwijderen voor onderstaande redenen:

 • Er is een wettelijke bewaarplicht die vernietiging verbiedt
 • Archiefwet: academische ziekenhuizen zijn verplicht om sommige patiëntengegevens 115 jaar (vanaf geboortedatum) te bewaren.
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen: dossiers mogen pas vijf jaar na afronding van de behandeling worden vernietigd.
 • De gegevens zijn van aanmerkelijk belang voor een ander dan de patiënt
  • Bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen
 • In het belang van de zorgverlener als er bijvoorbeeld een klacht is ingediend.
Rapporteer
Wat zijn de plichten van de zorgverlener?


 • De zorgverlener dient direct bij het begin van de behandeling een dossier aan te leggen. Dit is gericht op een goede kwaliteit van de zorg. Dit dossier wordt ook vaak gebruikt voor klacht- en tuchtzaken als bewijs.
 • De patiënt informeren over de dossiervorming


 • Het dossier moet minimaal vijftien jaar bewaard blijven.
 • De zorgverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier. Dit kunnen ook aantekeningen zijn die niet plezierig zijn voor de patiënt. De patiënt mag echter altijd zijn eigen verklaring aan het dossier toevoegen.
Rapporteer
Hoe worden de beroep in het BIG register genoemd? En welke negen beroepen staan hier in?
Deze beroepen worden de artikel 3-beroepen genoemd.
De negen beroepen:
 1. Artsen
 2. Tandartsen
 3. Apothekers
 4. Gezondheidspsychologen
 5. Psychotherapeuten
 6. Fysiotherapeuten
 7. Verloskundigen
 8. Verpleegkundigen
 9. Psysician assistant
Rapporteer
Hoe kan je een specialisme toevoegen en onder welk artikel is dat?
De beroepsorganisaties kunnen onder bepaalde voorwaarden specialismen toevoegen onder artikel 14. Voor artsen kunnen deze specialisten zich registreren in het KNMG. Voor verpleegkundigen zijn er vijf specialismen die geregistreerd worden:

 1. Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 2. Acute zorg bij somatische aandoeningen
 3. Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 4. Chronische zorg bij somatische aandoeningen
 5. Geestelijke gezondheidszorg

Deze specialismen zijn vijf jaar geldig. Indien de vakkennis aantoonbaar op peil is gehouden, kan er een herregistratie plaatsvinden.
Rapporteer
Voor welke beroepen bestaat de titelbescherming door opleiding?
In artikel 34-beroepen staan onderstaande beroepen:
 • Mondhygiënisten
 • Optometristen
 • Verzorgende IG
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten Cesar
 • Oefentherapeuten mensendieck
 • Apothekersassistent
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Podotherapeuten
 • Radiologisch laborant
 • Radiodiagnostisch laboranten
 • Tandprothetici
 • Orthoptisten
 • Klinisch fysici

Deze beroepen hebben geen wettelijke registraties maar soms wel een kwaliteitsregister. De eisen van het diploma staat in de algemene maatregel van bestuur. Indien deze opleiding is gehaald mag men het beroep op zijn naam zetten.

Professionals die niet worden genoemd in artikel 3 of 34 hebben geen titelbescherming, zoals; doktersassistent.
Rapporteer
Wanneer mogen verpleegkundige medicijnen uitschrijven?

Voorschrijven van medicijnen door verpleegkundigen


De wet BIG geeft de mogelijkheid om een aantal specialistische verpleegkundig medicijnen op recept uit te schrijven:

 • Verpleegkundigen op het gebied van diabetes
 • Verpleegkundigen op het gebied van astma en COPD
 • Verpleegkundige op het gebied van oncologie.

Er zijn hiervoor protocollen en richtlijnen opgesteld, maar de belangrijkste voorwaarde is dat een arts de diagnose heeft vastgesteld.
Rapporteer
Wanneer mag je als niet-bevoegde toch een bepaalde handeling verrichten?


Het is mogelijk dat een niet-bevoegde zorgverlener toch een bepaalde handeling kan verrichten. Er kan alleen als een arts hiervoor de opdracht geeft. Andere voorwaarden zijn:

 • Opdrachtnemer is bekwaam
 • Opdrachtgever geeft zo nodig aanwijzingen
 • Opdrachtnemer volgt de aanwijzingen op


 • Opdrachtgever, oefent toezicht uit en grijpt in indien nodig.

De verantwoordelijkheid voor de bekwaamheid ligt bij beide partijen.
Rapporteer
Welke functionele handelingen van de VK staan vast?


Functionele zelfstandigheid voor verpleegkundige staan vast:

 • Toedienen van injecties onder de huid, in de spier en ader
 • Kathereriseren van de blaas
 • Inbrengen van maagsonde of infuus
 • Aanprikken van een ader


 • Prikken van de hiel bij pasgeborene

Ambulanceverpleegkundigen hebben volgende bevoegdheden:

 • Stroomstoot toedienen voor hartritmestoornissen
 • Via de mond of neus een buis in de luchtpijp brengen en verwijderen, de borstholte aanprikken en in het strottenhoofd snijden.
Rapporteer
Welke maatregelen kan het tuchtcollege opleggen?


Het tuchtcollege kan onderstaande maatregelen opleggen:

 • Waarschuwing
 • Berisping
 • Geldboete van max 4500 euro


 • Voorwaardelijke schorsing van inschrijving in het beroepsregister
 • Schorsing
 • Gedeeltelijk ontzetting (bijv; geen kinderen meer behandelen)
 • Doorhaling van de inschrijving
 • Doorhaling met breed beroepsverbod

Berisping en geldboete wordt publiekelijk niet vermeld in het register. De andere vier wel.
Rapporteer
Waar draait de Wet zorg en Dwang om?
De Wzd richt zich op onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoeningen. Net als bij de Wvggz kan onvrijwillige zorg ook thuis of ambulant plaatsvinden. Ook voor deze patiënten is er een zorgverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het zorgplan.
Rapporteer
Wie bepaalt over een gedwongen opname in een crisissituatie?
Voor een opname in een crisissituatie geldt net zoals bij de Wvggz indien er geen tijd is voor de procedure, de burgemeester de crisismaatregel oplegt. Deze duurt maximaal drie dagen. De maatregel kan maximaal zes weken worden verlengd door de rechtbank.
Rapporteer
Wat is een voorwaardelijke machtiging binnen de WZD?

Voorwaardelijke machtiging bij jongvolwassenen

Binnen de wzd wordt een voorwaardelijke machtiging tot opname en verblijf opgelegd om zo jongeren te dwingen om afspraken na te komen en ambulante zorg te accepteren. Dit alleen mogelijk voor jongeren met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Het CIZ vraagt deze voorwaardelijke machtiging aan. In het zorgplan staat het plan hoe de ambulante zorg wordt verzorgd en hoe redelijkerwijs de jongere dit zal naleven. Ook staat hierin naar welke accommodatie diegene gaat indien er toch opname volgt.
Rapporteer
Welke voorwaarden zijn er voordat een crisismaatregel kan worden opgelegd?


Er zijn een aantal voorwaarden voordat deze maatregel opgelegd kan worden:

 • Er is onmiddellijk dreigend ernstig nadeel
 • Er is een ernstig vermoeden dat dit nadeel wordt veroorzaakt door een psychiatrische stoornis


 • De crisis is dermate ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht
 • Verplicht zorg is nodig omdat de cliënt zich verzet
Rapporteer
Wat is het doel van verplichte zorg?


Het doel van verplichte zorg is gericht op:

 • Crisissituaties afwenden
 • Aanzienlijk risico op schade afwenden
 • Zorgplan opstellen


 • Geestelijke gezondheid stabiliseren
 • Zo goed mogelijk herstel van de cliënt, zodat hij zoveel mogelijk zijn autonomie hervindt.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart