The analysis and modification of work behaviour - Organisational Behaviout Modification OB MOD / organisatorische gedragsmodificatie

9 belangrijke vragen over The analysis and modification of work behaviour - Organisational Behaviout Modification OB MOD / organisatorische gedragsmodificatie

Luhans en Kreitner (1975)  pioniers die het principe van operante conditionering en systematische procedures van gedragsanalyses in de organisatiecontext hebben toegepast. 5 stappenplan voor de toepassing van de OB Mod-technieken:

1. identificeer belangrijk gedrag (alleen specifiek, observeerbaar gedrag gebruiken) 2. meet het belangrijke gedrag. 3. voer een functionele analyse v.h.  gedrag uit : -  identificeren v.d. cues/stimuli in werksituaties (antecedente condities) die gedrag oproepen. - identificeren v.d. contingente consequenties (belonen,bestraffen enz.) die het gedrag in stand houden. 4. ontwikkel een interventiestrategie (juiste keuze van beloning blz. 291) 5. evalueer of de interventie heeft geleid tot gedragsverandering. 

Rapporteer

Wat is OB MOD in het kort?

Luthans&Kreitner
de essentie is: het focussen om gedrag dat belangrijk is voor tevredenheid over werkprestaties en de toepassing van bekrachtigingprincipes om gewenst gedrag te versterken. om OB mod technieken te gebruiken zijn er 5 stappen nodig om te volgen.
Rapporteer

OB Mod in de praktijk:

Feedback is niet een duidelijk behavioristisch concept. Moeilijk om te zien wat de invloed van feedback is op voorafgaand gedrag zonder een cognitief component in beschouwing te nemen: Bandura 1986 , Locke en Henne 1986.

Rapporteer

Het evalueren van de effecten van OB Mod:

Evalueren =belangrijk element in toepassen elk OB Mod doel is kijken in hoeverre de interventie het gedrag heeft veranderd blz.296.

Rapporteer

Twee vormen van evaluatie OB Mod programme die het meest gebruikt worden.

1. reversal-design (ABAB-design) en 2. multiple baseline-design. Twee basislines gebruiken voor 2 verschillende soorten gedrag waarna specifieke interventie plaatsvindt. blz. 296. 

Rapporteer

Reversal-design : betreft het afwisselend toepassen en niet toepassen v.h. OB Mod programma gedurende een bepaalde periode. start met nulmeting- interventies- verwijderen van OB Mod programma(reseval) e weer vanaf het begin starten met interventies. Dit model laat grote verschillen zien en het  belangrijkste probleem is dat het niet altijd gewenst is dat er gestopt wordt met de betreffende interventie of dat deze interventie langdurige gedragsverandering stimuleert zelfs wanneer reinforcement verwijderd wordt(Zohar en Fussfeld 1981) Multiple baseline-design kan dit ondervangen, hoe?

figuur 8.3. blz.296 Het is de bedoeling dat bepaald gedrag alleen verandert wanneer de relevante interventiestrategie gebruikt wordt. Als dit gebeurt, is dat het bewijs dat de interventie de verandering veroorzaakt. De meeste evaluaties van OB Mod zijn relatief kortdurend, zodat de langetermijneffecten van interventies niet altijd kenbaar zijn. 

Rapporteer

Er is kritiek geweest op de traditionele aanpak van OB Mod (o.a. Locke 1977) vanwege de beperktheden van meetbaar en observeerbaar gedrag vh Behaviorisme. Deze problemen en de ontwikkelingen binnen de cognitieve psychologie hebben geleid tot een integratie van OB Mod en de cognitieve benadering. Essentie van cognitieve concepten: 

Bandura 1986 de essentie van deze theorie is dat de rol van cognitieve processen in gedragsbepaling prominenter moet worden. Ze accepteert de terminologie van OB Mod (bekrachtigen, contingentie,contiguiteit, beloningsschema's) maar vult de theorie aan met andere concepten. De sociaal -cognitieve theorie (voorheen de theorie van sociaal leren) benadrukt de interactie van situationele en persoonlijke factoren op het gedrag (in organisaties) . Bandura: 'reciprocal determinism'genoemd. fig.8.5 blz.299 en staat haaks op de opeperante conditionering van Skinner. 

Rapporteer

Nog meer verschillen tussen Bandura en Skinner:

Bandura 's theorie interne processen (zoals verwachtingen) van invloed zijn op gedrag en niet alleen situationele, zoals het behaviorisme veronderstelt. Self reinforcement; mensen oefenen controle uit en ontwikkelen gedragspatronen. Mensen ontwikkelen vaak eigen gedragspatronen door observatie en nadoen van anderen(modelling). 

Rapporteer

De goal setting-theorie( Locke en Latham 1990) heeft betrekking op:

H.9 heeft betrekking op het verbeteren van de performance door middel van het stellen van doelen. Feedback is noodzakelijk om een maximaal effect te bereiken. Een behaviourist ziet een doelstelling als een antecedente cue, maar het is algemeen aanvaard dat doelen gezien kunnen worden binnen een cognitieve benadering. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart