Individual differences - More recent models of intelligence

13 belangrijke vragen over Individual differences - More recent models of intelligence

Wat is het kenmerk van Garderner's Multipe Intelligences (MI)?

Hij ontwikkelde 7 verschillende vormen van intelligentie:

1) taalkundige

2) ruimtelijke

3) muzikale

4) logisch-wiskundige

5) lichamelijk kinesthetische

6) interpersoonlijke

7) intrapersoonlijke

Rapporteer

Er was ook kritiek op deze visie, door wie?

o.a. Thurstone(1938) die meende dat intelligentie bestaat uit een samenhangende set van primaire vaardigheden en dat de relaties tussen de verschillende aspecten van menselijke intelligentie beter verklaard kunnen worden door deze primaire vaardigheden dan door een algemene factor g.

Rapporteer

Thurstone stelde een reeks van twaalf elementaire mentale vaardigheden samen, noem er enkele.

Verbaal begrip(v= belangijk in lezen, begrijpen en verbaal redeneren), ruimtelijk inzicht(s betreft de waarneming en de visualisatie van voorwerpen in ruimte) en rekenen(n=nummer de snelheid en accuraatheid van ongecompliceerde rekenkundige berekening. 

Rapporteer

Onderzoek van de structuur van menselijke mogelijkheden omvat meestal het gebruik van een statistische techniek......

de factor analyse

Rapporteer

Factor analyse is een wiskundige techniek die gebruikt kan worden om een correlatiematrix te analyseren. Wat laat het zien?

Het toont hoe elk vd tests die worden gebruikt om de orginele correlatiematrix te veroorzaken kan worden opgedeeld en aan een kleinere inzameling van onderliggende factoren toegewezen. 

Rapporteer

Tabel 3.5. blz.106 laat de resultaten van een factoranalyse zien. Wat komt hier uit naar voren?

Dat er zowel een algemene factor van intelligentie als twee specifieke factoren(verbaal en spatieel)naar voren. Deze factoranalyse geeft dus zowel steun aan de theorie van Spearman (een algemene intelligentiefactor g) als aan de theorie van Thurstone ( een aantal specifieke factoren).

Rapporteer

Wie stelde een verzoening tussen beide theorieën voor?blz. 108

Burt(1940) en is verder ontwikkeld door Vernon (1969) .De hierarchische organisatie van mentale vaardigheden die zij voorstelden omvat zowel algemene als specifieke factoren. bovenaan staat g (de algemene-vaardigheidsfactor) en op tussenliggende algemene factoren zoals verbaal-numeriek-educatie (v: ed) en tussen praktisch-mechanisch-spatieel-fysiek(k:m)

Rapporteer

Verschil tussen psychologen GB en Amerika?

Groot-Brittannië onderschrijven vaak de hierarchishe organisatie van mentale vaardigheden , terwijl Amerikanen over het algemeen verder zijn gegaan op de oorspronkelijke ideen van Thurstone en hebben gezocht naar gerelateerde specifieke vaardigheden. Guilford (1967) heeft bv een 'structuur van intelligentie'-model voorgesteld waarbij vaardigheden onderverdeeld worden op basis van operatie,product en inhoud. 

Rapporteer

Noem punten van kritiek op intelligentietest:

zer meten niet alleen pure onderliggende intelligentie van mensen maar een mix van intelligentie en aangeleerde kennis(Vernon). Het eerste verwijst naar de algemene kwaliteiten van het denken-begrip, niveau vh concept ontwikkeling,redenering en het begrijpen van relaties-kwaliteiten die grotendeels in de loop van een normale ontwikkeling zonder specifiek onderwijs schijnen te zijn verworven; waar het laatste eerder verwijst naar kennis en vaardigheden die direct worden getraind. 

Rapporteer

Welke test ondervangt het commentaar dat bepaalde etnische minderheden of culturele groepen nadeel/of voordeel kunnen hebben van kennis door ontwikkeling verworven is of door training.

Raven's progressieve matrixen, wat de g meet door een serie van abstracte diagrammaticale problemen.

Rapporteer

Gardner's Theory of Multiple Intelligences en de Triarchic Theory of Intelligence meten naast de cognitieve mogelijkheden ook de .........intelligentie

emotionele 

Rapporteer

7 verschillende types van intelligentie meet Gardener's Multiple Intelligences(MI):

Linguistisch: taalkundig, ruimtelijk: mentale beelden kunnen vormen en bepaalde problemen kunnen oplossen, Muzikaal: muziek,tonen en ritmes kunnen herkennen en zelf muziek schrijven, logische wiskunde: patronen kunnen herkennen,deductief kunnen denken en logisch denken: Lichamelijke kinesthetisch: de mogelijkheid om mentale mogelijkheden te gebruiken en om de eigen lichamelijke bewegingen te coördineren,inter-persoonlijk: de mogelijkheid om te begrijpen en onderscheid te zien in de gevoelens en intenties van anderen, intrapersoonlijk: de mogelijkheid om onze eigen gevoelens en motivaties te begrijpen.

Rapporteer

Welke kritiek had Matthews op de MI theorie?

Ernstige potentiele weglatingen zijn bv onder de primaire mentale capaciteiten verbonden aan intelligentie zoals woordbeheersing, het aanleidinggevende redeneren, het geheugen en de op waarneming gebaseerde snelheid niet in zijn systeem worden geclassificeerd, lichamelijk kinesthetisch: tennis,atletiek,voetbal,dans: moeten we hier dus ook maar onderscheid in maken? Zo niet, dan is iemand die goed is in voetballen ook goed in balletdansen.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart