Relaties tussen groepen op het werk(teamwork) - onderhandelen

8 belangrijke vragen over Relaties tussen groepen op het werk(teamwork) - onderhandelen

Onderhandelen: Pruitt (1981) wees erop dat een onderhandelaar op sleutelmomenten drie verschillende soorten gedrag kan kiezen:

1. unilaterale concessie: de onderhandelaar verlaagt zijn/haar eisen of gaat akkoord met gestelde eisen van de opponerende onderhandelaar. 2. contention: vasthouden aan het gekozen standpunt , 3. collaboration: samenwerking de onderhandelaar probeert samen te werken met de onderhandelaar van de andere partij om een gezamenlijke oplossing te vinden. 

Rapporteer

Uit figuur blz. 465 blijkt dat de onderhandelingsstijl van een onderhandelaar van te voren kan worden voorspelt op basis v.d. mate waarin deze oog heeft voor de uitkomsten v.d. andere partij. Verder kan worden afgeleid:

1. een onderhandelaar heeft meer opties dan toegeven of niet toegeven, 2. een onderhandelaar moet zich niet alleen met eigen uitkomsten bezighouden,3. het compromis ligt niet in het midden maar bovenaan, men dient zich erg betrokken te voelen bij de uitkomsten van de andere partij. 

Rapporteer

Carnevale en Pruitt (1992) wijzen erop dat welke stijl de onderhandelaar ook prefereert, de wijze waarop de onderhandelingen plaatsvindt, zijn gedrag dicteert. Interest(belang) gebaseerde onderhandeling(Fischer 1991) is op 5 factoren gebaseerd:

1. relatie,2. belang v.d. ander,3. opties t.o.v. gezamelijke winst,4. criteria:objectief, b.v. wetgeving of beleid, 5. alternatieven en consequenties daarvan. 

Rapporteer

Vaak wordt een problem-solving strategy gehanteerd:

vanwege de wens van een voortgezette relatie met de wederpartij en de druk v.d. achterban. Het moeten overtuigen v.d. eigen achterban kan van invloed zijn op het gedrag tijdens de onderhandelingen. 

Rapporteer

Onderhandelaars nemen vaak risico om een verlies te voorkomen. Dat betekent: 

dat een onderhandelaar die van mening is om een verlies te voorkomen niet geneigd is om concessies te doen. Dit in tegenstelling tot een onderhandelaar die een voordeel wil halen.

Rapporteer

De relatie tussen werkgever en werknemer kan worden gedefinieerd als:

"het accommoderen v.d. verschillende belangen die betrokken zijn bij het aspect werk"

Rapporteer

Een trend is: minder nadruk op een collectieve en formele relatie, maar meer nadruk op managementkwaliteit: training, flexibiliteit en betrokkenheid bij de organisatie. 

Deze trend naar een individualisering van arbeidsrelaties heeft gevolgen: 1. betrokkenheid van werker bij het bedrijf en de vakbond, 2. de perceptie van rechten en plichten v.d. arbeidsrelatie, 3. sociale identiteit als gevolg van groepslidmaatschap. 

Rapporteer

Model van Hartley(1992) partijen , processen en uitkomsten die met arbeidsverhoudingen te maken hebben. Belangrijk: de politieke en economische context is van invloed. Sociale identiteit:

heeft te maken met het hoger waarderen v.d. eigen groep dan de andere groep. Leden willen die identiteit hoog houden. Collectieve acties: stakingen komen voor wanneer de doelen v.d. verschillende groepen erg met elkaar in conflict zijn en niet gemakkelijk opgelost kunnen worden(Sherif 1966) of wanneer leden van een groep voelen dat hun identiteit zo bedreigt wordt dat ze een principieel standpunt moeten innemen.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart