Samenvatting Zwaartepunten van het vermogensrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Zwaartepunten van het vermogensrecht

- Wim Reehuis
ISBN-10 901314859X ISBN-13 9789013148596
1376 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Zwaartepunten van het vermogensrecht Auteur: Wim Reehuis ISBN: 9789013148596

 • 1 Week 7

 • Gronden voor vordering tot schadevergoeding
  1. Niet-nakoming contract (wanprestatie) art. 6:74 BW 
  2. Onrechtmatige daad art. 6:162 BW 
  3. Zaakwaarneming art. 6:200 BW 
  behartigen van andermans belang
  4. Ongerechtvaardigde verrijking art. 6:212 BW 
  iemand wordt verrijkt ten koste van een ander en hiervoor kan geen grond worden gevonden in een overeenkomst of in de wet. 
 • Vereisten onrechtmatige daad
  Art. 6:162 jo. 6:163 BW 
  1. Onrechtmatige daad
  2. Toerekenbaarheid aan de schuldenaar 
  3. Schade 
  4. Causaal verband 
  5. Relativiteit -> HR Tandarts ''Beoogde de geschonden norm de benadeelde voor deze schade te beschermen? 
 • Waarom kent de wet een gesloten systeem van absolute rechten en op het gebied van goederenrecht voornamelijk dwingend recht bevat?
  Omdat absolute rechten rechtstreeks de positie van derden raken. Partijen kunnen van dwingend recht als regel niet afwijken. Dit biedt duidelijkheid en rechtszekerheid.
 • Wanneer noemen we een dergelijk recht een absoluut recht?
  Wanneer het gaat om derdenwerking: Een rechthebbende kan zijn rechten op goederen (bijv. Eigendomsrecht) op grond van zijn absolute karakter tegenover iedereen inroepen.
 • Zonder ingebrekestelling toch in verzuim
  Art. 6:83 BW 

  1. Fatale termijn (sub a)
  • wanneer een voor een nakoming bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen. Een uit de verbintenis zelf voorvloeiende termijn is fataal 

  2. Als het al een schadevergoedingsvordering is (sub b) 
  3. Mededeling schuldenaar (sub c) 
  • wanneer de crediteur uit een mededeling van de debiteur moet leiden dat deze in de nakoming tekort zal schieten 
 • Toerekenbaarheid onrechtmatige daad
  Art. 6:162 BW
  1. Schuld
  • verwijtbaarheid; had de schuldenaar anders kunnen en moeten handelen?
  2. Wet
  • bijv. Art. 6:165 (lichamelijke beperking) of 6:164 (onder 14 jaar)
  3. Verkeersopvatting
  • bijv. Onervarenheid, ondeskundigheid


  Eisende partij moet toerekenbaarheid stellen en bij deugdelijke betwisting bewijzen. 
 • Groepsaansprakelijkheid (onrechtmatige daad0
  Art. 6:166 BW 
  Wanneer groepsaansprakelijkheid kan worden vastgesteld is ieder lid van de groep hoofdelijk aansprakelijk voor de schade (art. 6:6 BW) 

  vereisten 
  1. Ten minste 1 lid van de groep brengt onrechtmatige schade toe 
  2. De kans op het toebrengen van de schade had het aangesproken groepslid van zijn gedragingen in groepsverband behoren te weerhouden (kan het feit dat hij zich niet uit de groep heeft onttrokken hem verweten worden?) 
  3. Deze gedragingen zijn het aangesproken groepslid toe te reken 
 • Criteria 4 onrechtmatige daad; causaal verband
  Zou de schade zijn uitgebleven sl de daad niet was gepleegd? 
  conditio sine qua non- verband 
 • 1.1 Vermogen en vermogensrecht

 • Wat verstaat een jurist onder het begrip 'vermogen'?
  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft. (Geheel van activa en passiva)
 • De (subjectieve?) vermogensrechten kunnen worden onderscheiden in rechten met betrekking tot goederen, en rechten met betrekking tot personen
  Welke twee 'rechten' zijn dit en wat houdt het in?
  1. Goederenrecht: deel van het objectieve vermogensrecht dat de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed regelt (aan wie behoort het toe? Wie mag...?)

  1. verbintenissenrecht: deel van het objectieve vermogensrecht dat de rechtsverhouding tussen een persoon en een andere persoon regelt (ovk, schadevergoeding?)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart