algemene voorwaarden

Algemeen

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) en elders op de website betekent “Study Smart With Chris” Study Smart limited, een Limited company met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en gevestigd te St Peter Port, Guernsey. Het hoofdkantoor van Study Smart Limited bevindt zich op Harbour Court, Les Amballes, GY1 1WU, St Peter Port, Guernsey (registratienummer 66822). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en juridische relaties waarbij Study Smart Limited optreedt als leverancier van Services aan u, de eindgebruiker ('Gebruiker “).

Diensten

Study Smart With Chris ("SSWC") biedt services ("Services") aan de gebruiker. De Services bestaan uit het beschikbaar stellen van de e-studying tool en kennis zoals deze door SSWC wordt gepubliceerd via het web op www.studysmartwithchris.com of een speciale portal (studysmartwithchris.com en efaqt.com (de "Website")). SSWC levert de Services zoals ze zijn. SSWC kan de Services van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen.

SSWC biedt Gebruiker Services die kunnen worden gebruikt als hulpmiddel naast de reguliere studie-en onderwijsmethoden van Gebruiker. De Services vervangen geen studie- of leermateriaal /tutor dat/die is voorgeschreven in een educatief programma. De resultaten van het studeren met SSWC zijn afhankelijk van de persoonlijke capaciteiten van Gebruiker samen met de kwaliteit van de inhoud die door Gebruiker of andere SSWC wordt geleverd. SSWC geeft geen enkele verklaring met betrekking tot de effectiviteit of de resultaten die kunnen worden verkregen met behulp van de Services.

Kosten en betaling

De kosten voor de Services bestaan uit de abonnementskosten en de kosten van het gebruik van een internetverbinding voor toegang tot de Services, die door de internetprovider van de Gebruiker in rekening worden gebracht.

De service van SSWC bevat:

Het abonnement op onze Services bestaat uit een initiële vergoeding en vervolgens gevolgd door periodieke kosten zoals overeengekomen bij het kiezen van de lengte van het abonnement. Bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of andere abonnementsperiode. Door deze Overeenkomst aan te gaan, erkent Gebruiker dat dit abonnement een initiële en terugkerende betalingsfunctie heeft en dat Gebruiker verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle terugkerende kosten voorafgaand aan annulering. Als zodanig kan SSWC periodieke kosten (bijvoorbeeld maandelijks) indienen zonder verdere autorisatie van Gebruiker, totdat Gebruiker kennisgeving doet voor het beëindigen van deze autorisatie. Een dergelijke kennisgeving wordt van kracht op de laatste dag van de actieve abonnementsperiode. Om de autorisatie te beëindigen of de betaalmethode te wijzigen, moet de gebruiker inloggen op zijn / haar SSWC-account en wijzigingen aanbrengen via het gedeelte 'account' in het gebruikersmenu.

Automatische vernieuwing. Na de initiële abonnementsperiode van de gebruiker Het abonnement van de gebruiker wordt automatisch verlengd. Als de gebruiker tijdens de initiële periode opzegt, wordt het abonnement beëindigd aan het einde van de respectieve abonnementsperiode en is het account van de gebruiker niet meer toegankelijk. De gebruiker komt in aanmerking voor een evenredige terugbetaling van een deel van het abonnementsgeld dat is betaald voor de dan geldende abonnementsperiode.

SSWC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een abonnement op geen enkel moment te vernieuwen zonder opgave van redenen.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Onverminderd artikel 9, wordt de informatie op de Website gegenereerd door Gebruikers ("Door gebruikers gegenereerde inhoud"). SSWC heeft het recht om door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren, te wijzigen, te verwijderen of te beoordelen, maar verbindt zich ertoe dit niet actief te doen. Door gebruikers gegenereerde inhoud geeft de mening, interpretatie en perceptie weer van de auteur van de door gebruikers gegenereerde inhoud en van het onderliggende leermateriaal en dient als zodanig niet te worden toegeschreven aan SSWC.

Het gebruik van en vertrouwen op door gebruikers gegenereerde inhoud van de gebruiker is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gebruiker aanvaardt dat SSWC of onderwijsinstellingen niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid of volledigheid van de door de gebruiker gegenereerde inhoud. SSWC is niet aansprakelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud.

Gebruiker vrijwaart SSWC op eigen kosten van en tegen alle claims, procedures, kosten (inclusief juridische kosten), kosten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit een bewering of claim dat de door de gebruiker gegenereerde inhoud die door de gebruiker is ingediend, inbreuk maakt op een patent, auteursrecht of andere eigendom of beschermd recht. SSWC mag de door de gebruiker gegenereerde inhoud die door de gebruiker is ingediend, delen met alle andere gebruikers en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiker draagt hierbij alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op werken (flashcards, notities, mindmap, inhoudsopgave, etc) die op de Website zijn ingediend over aan SSWC, welke overdracht hierbij door SSWC wordt aanvaard. Indien noodzakelijk om een overdracht van intellectueel eigendomsrecht te bewerkstelligen, stemt de gebruiker er hierbij onherroepelijk mee in mee te werken aan en enige juridische handeling uit te voeren die nodig is om een dergelijke overdracht tot stand te brengen.

Voor zover intellectuele eigendomsrechten niet (volledig) kunnen worden overgedragen van de Gebruiker aan de SSWC, verleent de Gebruiker SSWC hierbij het exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende recht, met het recht om sublicenties te verlenen, om die intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin, welk recht hierbij wordt aanvaard door SSWC.

Voor zover persoonlijke of morele rechten berusten bij Gebruiker en voor zover wettelijk toegestaan, doet Gebruiker hierbij afstand van al zijn persoonlijke of morele rechten.

Acceptabel gebruik

Gebruiker zal zich onthouden van het invoeren van informatie op de Website die in strijd is met toepasselijke wetgeving of SSWC of de rechten van derden. Gebruiker mag geen inhoud indienen of activiteiten ondernemen die voor anderen als schadelijk en / of schadelijk kunnen worden beschouwd. Gedrag dat deze bepaling schendt, is een grond voor onmiddellijke beëindiging van het account van de Gebruiker.

Looptijd en beëindiging

De overeenkomst tussen SSWC en een Gebruiker blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen.

Beëindiging zal nooit resulteren in een terugbetaling van betalingen door de Gebruiker, tenzij de Gebruiker recht heeft op een terugbetaling op basis van dwingend recht.

Persoonlijke gegevens

SSWC zal uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid, dat te vinden is op https://studysmartwithchris.com/nl/privacy-policy/

wijzigingen

SSWC heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

In geval van een wijziging wordt de gebruiker per e-mail of via de website op de hoogte gebracht. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal op de website worden gepubliceerd. Wijziging van de algemene voorwaarden door SSWC geeft Gebruiker het recht om de overeenkomst te beëindigen.

Toepasselijk recht

Guernsey recht is van toepassing op alle juridische relaties tussen SSWC en de Gebruiker.

Dit document is herzien op 24 mei 2018 en is bijgewerkt op 1 oktober 2019 (alleen de bedrijfslocatie is gewijzigd)